ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola

Tudományág: 8. hittudományok


Kódja: D30
Intézményi kód: ORZSE
Akkreditálásának éve: 2002, 2009

A Doktori Tanács elnöke:  Dr. Schőner Alfréd főrabbi, egyetemi tanár

A Doktori Iskola vezetője: Dr. Lichtmann Tamás egyetemi tanár

A törzstagok adatai:

Név Születési év Tudományos fokozata, címe Habilitáció éve

Dr. Schőner Alfréd, rabbi

1948

PhD., egyetemi tanár

1997

Dr. Oláh János

1959

PhD., egyetemi tanár

2014

Dr. Kiss Endre

1947

az MTA.doktora, törzstag eneritus

2002

Dr. Haraszti György

1947

PhD., professor emeritus

2005

Dr. Lichtmann Tamás

1949

PhD., egyetemi tanár

1997

Dr. Rugási Gyula 1954 az MTA.doktora, egyetemi tanár 1997
Dr. Gábor György 1954 PhD., egyetemi tanár 2009
Dr. Uhrman Iván 1967 PhD., egyetemi docens -
Dr. Balázs Gábor 1970 PhD., egyetemi docens -
Dr. Frigyesi Judit 1954 PhD, egyetemi tanár -
 

Témavezetők, oktatók adatai:

Név Születési év Tud. fokozata, címe Habilitáció éve
Dr. Schőner Alfréd, rabbi 1948 PhD., egyetemi tanár 1997
Dr. Ungvári Tamás 1930 DSc, professor emeritus 1988
Dr. Haraszti György 1947 PhD, professor emeritus 2005
Dr. Gábor György 1954 PhD, egyetemi tanár 2009
Dr. Rugási Gyula 1954 az MTA.doktora, egyetemi tanár 1997
Dr. Oláh János 1959 PhD, egyetemi tanár 2014
Dr. Komoly Judit 1933 MTA. CSc., professor emeritus 2002
Dr. Kárpáti Judit - PhD, egyetemi docens -
Dr. Kiss Endre 1947 az MTA.doktora, törzstag eneritus 2002
Dr. Lichtmann Tamás 1949 PhD, egyetemi tanár 1997
Dr. Frigyesi Judit 1954 PhD, egyetemi tanár  
Dr. Pelle János 1950 CSc., egyetemi oktató  
Dr. Rathmann János 1934 a filozófiai tudományok doktora, professor emeritus 1989
Dr. Uhrman Iván 1967 PhD, egyetemi docens -
Dr. Fényes Balázs 1948 PhD, egyetemi oktató 2009
Dr. Peremiczky Szilvia   PhD, egyetemi oktató -
Dr. Balázs Gábor 1970 PhD., egyetemi docens -
Dr. Fenyves Katalin 1952 PhD., egyetemi docens 2008
Dr. Tamási Balázs 1675 PhD., adjunktus -
 

A Doktori Iskola 2015 - 2016. évi munkájában részt vevő külföldi vendégtanárok:
 

név intézmény/ország témája itt tartózkodás időtartama
Dr. Kotel Dadon Horvátország Talmud ideiglenes

A Doktori Iskola statisztikai adatai:
 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

a doktori iskolába az adott évben felvételt nyert hallgatók

10 12 8 10 9 7 7 6 5 5 5 4 3 3 3 3

a korábban a DI-ba felvett hallgatók közül ebben az évben abszolutóriumot szerzettek

0 0 0 0 0 14 8 0 0 0 5 4 2 3 3 7

a korábban a DI-ba felvett hallgatók közül ebben az évben fokozatot szerzettek (EDT döntés)

0 0 0 0 0 1 1 3 0 2 2 3 3 2 1 0

összes megítélt fokozat az adott évben (EDT döntés)

0 0 1 1 0 1 2 3 0 2 3 3 3 2 1 0

ebből egyéni felkészülő

0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

a felvettek (1. sor) közül nem nappali tagozatos doktoranduszok

0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

 Ez alapján összesített eredmények 2000-től 2017-ig:

 2000 - 2014

Doktori
szigorlatot
 tettek 

PhD
fokozatot
szereztek 

2000

-

-

2001

-

-

2002

-

0

2003

-

0

2004

-

1

2005

-

1

2006

9

0

2007

5

1

2008

-

2

2009

10

3

2010

1

0

2011

-

2

2012

-

3

2013

1

3

2014

1

2

2015 2 2
2016 1 1
2017 2 0

összesen

38 fő

21 fő

ZSIDÓ VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori Tanácsa
Elnök: Dr. Schőner Alfréd főrabbi, egyetemi tanár

Titkárság: OR - ZSE Doktori Iskola Titkárság: Szász Mihaéla Tel: 267-4976/140
Fax: 267-5415/136
E-mail: doktorisk@or-zse.hu
Web: www.rabbi.hu
Címe: 1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.
Postacím: 1444 Budapest, Pf. 212

MTMT kapcsolattartó: Szász Mihaéla           e-mail: szasz@or-zse.hu
                               Szalainé Rácz Katalin e-mail: racz@or-zse.hu

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek:
Dr. Lichtmann Tamás egyetemi tanár
Szász Mihaéla, a Doktori Iskola titkára (doktori ügyben: hétfőtől csütörtökig 12-16 óráig, előzetes telefonbejelentés alapján)
Kocsis Péter egyetemi főtitkár Tel: 267-5415/110

Jelentkezési lap igénylése: OR - ZSE Titkárság
Jelentkezési határidő
: 2018.03.21.
Felvételi vizsga: 2018.06.21. 14.00 (Scheiber Sándor u. 2.)
Jelentkezés pótfelvételre: 2018. június 20..
A pótfelvételi időpontja: 2018. augusztus 21. 14.00

 

A Doktori Iskola felvételi rendje

  1. A jelentkezés általános követelményei:
  2.  Szervezett doktori képzésre és egyéni felkészülésre történő jelentkezést a meghatározott jelentkezési lapon a felvételi tájékoztatóban meghirdetett módon és határidőig kell benyújtani.

  3.  A pályázónak minden esetben igazolnia kell a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett végzettségét és szakképzettségét, a héber/ivrit nyelv ismeretét és legalább egy – az előző fejezet (6) pontjában felsorolt - nyelvből államilag elismert középfokú komplex C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga meglétét valamint eddigi tudományos kutatási, diákköri eredményeit, illetve publikációs tevékenységét.

c. A jelentkezési laphoz csatolni kell:
ca) a szakmai önéletrajzot;
cb) a kutatási téma témavezető általi elfogadó nyilatkozatát;
cc) a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevele(k) hitelesített másolatát, külföldön szerzett egyetemi diploma esetén a honosítás igazolását és annak hiteles fordítását;
cd) a nyelvismeretet igazoló bizonyítvány(ok) vagy leckekönyv  (a héber/ivrit nyelv esetén) hitelesített másolatát;
ce) a tudományos publikációk jegyzékét és különlenyomataikat (fénymásolataikat vagy internetes elérhetőségeit);
cf) a felvételi eljárási díj befizetésének igazolását;
cg) az önköltséges képzési formára történő jelentkezés esetében a költségek térítését vállaló hivatalos nyilatkozatot.
d. Az ösztöndíjra jelölt pályázó az ösztöndíj megszerzését követően nem vállalhat teljes munkaidejű állást, mely feltétel elfogadásáról a felvételi laphoz nyilatkozatot köteles csatolni. A hallgatói jogviszonyával kapcsolatos kérdésekben a Nftv. 47-48. § előírásai szerint kell eljárni.

A felvételi vizsga díja: 8 ezer Ft.

A Jelentkezési Lap itt letölthető. (Word formátumban ,Internet formátumban)

Az OR - ZSE Doktori Iskolájába nem jelentkezhet az, aki másutt már eredménytelen kísérletet tett doktori fokozat megszerzésére.

A felvételi vizsgán a vizsgázónak a zsidó vallástudomány tárgykörében, a dolgozata témájával összefüggésben kell számot adnia ismereteiről, és meg kell védenie benyújtott dolgozatát.

Az értékelés szempontjai:
A felvételi meghallgatás alapján a felvételi bizottság az alábbi szempontok szerint értékeli a jelentkezőt:
  1.  habitusvizsgálat, melynek során igazolnia kell, hogy a megpályázott kutatási téma tudományágában átfogó ismeretekkel, míg a kutatási téma területén mélyreható ismeretekkel rendelkezik;
  2.  az eddigi tudományos tevékenység értékelése a választott kutatási téma és/vagy a kapcsolódó tématerületeken megszerzett kezdeti kutatói gyakorlat és publikációkkal igazolt kutatási eredmény bizonyítása;
  3.  az idegennyelv-ismeret értékelése.

(2) A felvételi bizottság a pályázókat véleményezi és - 1-5 közötti - értékelő pontozást alkalmazva titkos szavazással kialakítja állásfoglalását: javasolja, feltételesen javasolja, vagy nem javasolja a pályázó felvételét.

Költségtérítés: 

                  magyar állampolgároknak: 140 eft / fő / félév
                  Felvételi vizsga díja: 8 eFt
                  Doktori szigorlat díja: 40 eFt
                  Szigorlati oklevél kiadása: 5000 Ft
                  Doktori eljárás díja (a disszertáció benyújtásakor): 140 eFt
                  Habilitációs eljárás díja: 150 eFt.

A költségtérítés nem tartalmazza a tananyag, könyvek, jegyzetek árát!