Felvétel és működés

A felvétel kritériumai:
A doktori képzésre jelentkezőknek - az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Doktori Szabályzatában előírtaknak megfelelően, - humán-, társadalom-, vallástudományi, vagy teológiai szakon szerzett MA színtű végzettséget igazoló diplomák valamelyikével kell rendelkezniük. A jelentkezést nem korlátozza a vallási ill. felekezeti hovatartozás, sem pedig az állampolgárság. A képzés a magyar, az angol és a héber nyelvek közül legalább kettő beszéd- és olvasásszintű ismeretét feltételezi. Ezek, valamint a doktori képzés más irányú ismereteket megkívánó felkészültségről a jelöltnek a doktori képzés felvételi bizottsága előtt kell megfelelnie.

A doktori képzés meghírdetése:
A jelentkezés feltételeit a program megindítását megelőzően legalább három hónappal az egyetem közzéteszi. A közzététel megjelenik mind a bel- és külföldi zsidó sajtóban, mind pedig a hazai és külföldi tudományos és vallási sajtóban, egyaránt.

A doktori képzés formái:
A képzés nappali és levelező formában indítható. A levelező és a nappali képzés tanulmányi követelményei között nincs különbség.

Tandíj:
Mind a nappali, mind pedig a levelező képzés tandíjá az egyetemet fenntartó MAZSIHISZ állapítja meg (várható összege: mindkét képzési forma esetében kb. százhatvanezer forint, fejenként és félévenként a magyar állampolgárok számára, és ezernégyszáz euro per fő per félév, a külföldi - nyugat-európai és tengerentúli, - állampolgárok számára, a Kelet-Európából és a harmadik világ országaiból jelentkezők - egyéni elbírálás esetén, - jelentős kedvezményben részesülnek).
( A fenntartó állapítja meg az egyéb szolgáltatások - pl. kóser étkezés, stb. - költségeit is, a jelentkezők létszámától függően, valamint a magyar hallgatók tandíj kedvezményre vonatkozó kérelmét is - az egyetem Doktori Tanácsa javaslatára, - elbírálja és megállapítja annak összegét.)

A képzés várható létszáma:
Évenként öt - tíz hazai és nyolc - tíz külföldi doktorandusz

A doktori képzés rendszere:
a képzés a MAB határozata értelmében az egyes tanegységek meghatározott ( 5 ) kreditet érnek, a vizsgatanítás értéke: 2 kreditpont, a féléves szemináriumvezetés értéke: 14 kreditpont.  A doktorandus akkor iratkozhat be a következő szemeszterre, ha legalább 20 kreditpontot teljesített. A doktori szigorlatra csak abban az esetben jelentkezhet, ha 180 kreditpontot teljesített. A VI. félévben kötelező doktori disputáció vezetője a program egyszemélyi vezetője.

A program időtartama: 6 félév
Az egyes modulok időtartama: 2 óra/hét. A modulok kétszer-rendezettek, tehát nem fakultatívak, felvételük kötelező.

Az előadások nyelve: magyar, angol illetve héber.

Tanulmányi követelmények:
Az előadásokon való kötelező részvétel, a kötelező irodalmak - referátumokon keresztüli - követése. Miután a tárgyak teológiai jellegűek, a követelmények jellege az előadások forrásirodalmának követése és a szemináriumokon való disputatív megnyilvánulás. A követelmények mértékét a tárgyak jellegéből következően ( miután nyomonkövetésük elsősorban a programban használt idegen nyelvi környezetben lelhetők fel ) az egyes tantárgyfelelősök határozzák meg a mindenkor aktuális félév elején. A követelményrendszert a doktoranduszok a félév első óráján vehetik kézhez.

A számonkérés módja: Minden tárgyból - esszé és kollokvium a félévek végén.

A működés tárgyi - dologi feltételei:
A Zsidó Könyvtár amely egyben az egyetem központi és nyilvános könyvtára, a világ egyik leggazdagabb judaika gyűjteménye, csaknem hetvenezer kötetével. A doktoranduszok igénybe vehetik az egyetem számítógép parkját, internet hozzáféréssel. Hasonló a helyzet a bibliai héber, a modern héber és a jiddis nyelv laboratóriumaival.
Az egyetem biztosítja a vallásos (természetesen: zsidó) élet gyakorlásához és tanulmányozásához szükséges feltételeket (pl. étkezési szabályok betartása, istentiszteleti teendők elláthatósága, a valláskultúrális intézmények látogatása, stb.)
Az OR-ZSE biztosítja az előadások, konzultációk, tutoriális foglalkozások, valamint az egyéni tanulás infrastruktúrális feltételeit és a szükséges kiszolgáló személyzetet.

Együttműködési formák hazai és külföldi intézményekkel, kutatókkal:
A hazai intézmények közül természetes kapcsolat fűzi intézményünket az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Hebraisztika tanszékéhez. Tervezzük előadók meghívását az MTA Orientalisztika Kutatócsoport valamint az MTA Filozófiai Intézet munkatársai közül.
Az egyetemet a legszorosabb szálak - mind tudományos, mind pedig vallási vonalon - a jeruzsálemi Midreset Jerusalaim és a shocken Intitute konzervatív beállítottságú vallástudományi kutató és továbbképző egyetemhez kötik. Innen évek óta rendszeresen érkeznek vendégtanárok intézményünkbe, elsősorban a szentírástudomány, a talmudtudomány, a történelem és a filozófia tárgyköreiből.
Hasonló a helyzet a Jewish Theological Seminary of New York, esetében. Innen is kapunk vendégtanárokat. Az említett két külföldi zsidó egyetemtől határozott segítségnyújtási szándék fogalmazódott meg. Eme szándék mögött valószínűleg az a markáns érdeklődés húzódik meg, amelyet az ebből a térségből elszármazott zsidó testvéreink leszármazottai felöl érződik őseik hajdan volt kultúrája iránt.