H A B I L I T Á C I Ó S     S Z A B Á L Y Z A T

1.§
Általános rendelkezések


(1) Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem (továbbiakban: egyetem) a Felsőoktatási Törvény (továbbiakban: Ftv.) 25.§ (1) alapján habilitációs eljárásban vizsgálja és ítéli meg az oktatói és előadói képességet, valamint a tudományos teljesítményt, és ezt habilitált doktori oklevél kiadásával ismeri el ill., tanúsítja.

(2) Az Ftv. 123.§ (1) A. 3.§ (1) d) értelmében e törvény hatálybalépését megelőzően kinevezett egyetemi tanárokat habilitáltaknak kell tekinteni, és habilitáló egyetemnek azt az egyetemet kell tekinteni, amelyre őket kinevezték.

(3) Az egyetem habilitált doktorai azok, akik doktori tudományos fokozattal rendelkeznek, s akiknek előadói képességeit megvizsgálva egyetemi előadások tartására alkalmasnak nevezett az egyetem a venia legendi megadásával.

(4) Habilitációs eljárásra az a személy bocsátható, aki előzetesen doktori tudományos fokozatot szerzett (PhD) , és folyamatos publikálással már bizonyította képességeit az önálló tudományos munkára.

2.§
A Habilitációs Bizottság

(1) Az egyetem - az Ftv. 26.§ (1) értelmében - a zsidó vallástudomány tudományterületen jogosult habilitációs eljárás lefolytatására.

(2) A habilitációs eljárás lefolytatására az egyetem habilitációs bizottságot hoz létre.

(3) Az egyetem Habilitációs Bizottsága ekvivalens az egyetem Doktori Tanácsával. A Habilitációs Bizottság összetételére és működésére nézve a Doktori Szabályzat rendelkezései irányadók.

(4) A Habilitációs Bizottság feladatai:
a) a habilitációs vizsgára történő jelentkezések elbírálása,
b) a habilitációs vizsgára történő felkészülés irányítása,
c) a habilitációs munka (disszertáció) elbírálása,
d) a habilitációs próbaelőadás hospitálása és értékelése,
e) a habilitációs vizsga lefolytatása.

3.§
Habilitációs eljárás

(1) A habilitációs doktori képesítésért az egyetem Habilitációs Bizottságához kell folyamodni. Habilitációra a zsidó vallástudomány tudományterületen csak az a személy jelentkezhet, aki tudományos doktori fokozattal (PhD) rendelkezik, és bizonyítani tudja tudományos és kutatói, valamint tanári tevékenységét a zsidó vallástudomány tudományterületen.

(2) A jelentkezéshez a jelöltnek csatolnia kell:
a) születési anyakönyvi kivonatát,
b) a zsidó vallástudományban, más vallástudományban, vagy humán ill. társadalomtudományi egyetemi fakultáson szerzett MA szintű diplomáját,
c) legalább három évvel korábban megszerzett PhD oklevelét, vagy közjegyző által hitelesített másolatát,
d) tudományos életrajzát,
e) tudományos publikációinak listáját,
f) az OR-ZSE egy professzorának ajánlását,
g) próbaelőadásainak vázlatát (2), amelyeket a zsidó vallástudományban és azon belül egy választott tudományszakban, a magyar, a héber és az angol nyelvek közül választott két nyelven kell benyújtania;
h) habilitációs értekezését,
i) a habilitációs eljárás díjának befizetéséről szóló igazolást.

(3) A Habilitációs Bizottság a jelentkezéstől számított három hónapon belül dönt arról, hogy fogadja-e a jelöltet habilitációs vizsgára. A jelentkezés elutasítását követően a jelentkezés egy alkalommal, leghamarabb két esztendő elteltével megismételhető.

(4) A jelentkezés pozitív elbírálása esetén a habilitációs disszertáció tudományági besorolása szerinti illetékes professzor javaslata, valamint két opponens véleményezése alapján a Habilitációs Bizottság dönt a disszertáció elfogadásáról. A döntést a Habilitációs Bizottság többségi szavazással hozza meg.

(5) Amennyiben a pályázó habilitációs disszertációját a Habilitációs Bizottság elfogadta, úgy a jelölt vizsgára bocsátható. A habilitációs vizsga tárgya a jelölt habilitációs témája ill. a hozzá kapcsolódó, a tudományági területen belüli probléma-felvetések. A témához kapcsolódó, de nem magát a témát illető kérdéseket a doktori Programtanács témaköri tárgyfelelőse a jelölttel előzetesen egyezteti.

(6) A habilitációs vizsga lefolytatásának menetére a Doktori Szabályzatnak a doktori szigorlat lefolytatására vonatkozó előírásai vonatkoznak.

(7) A vizsga integráns részei:
a. A jelölt – a héber és az angol nyelvek közül választhatóan – „szabad” előadásban ismerteti habilitációs disszertációját;
b. A jelölt – magyar nyelvű - előadásában ismerteti habilitációs disszertációjának téziseit;
c. Opponensi vélemény (1.);
d. Opponensi vélemény (2.);
e. A jelölt válasza az opponensi véleményekre;
f. Kérdések, vélemények (korábban beérkezettek és a hallgatóságból spontán-);
f. A jelölt válaszai a beérkezett kérdésekre.

(8) A habilitációs Bizottság az előadások meghallgatását követően, zárt ülésen, többségi határozattal dönt az előadások elfogadásáról, amelyet azonnal közöl a jelölttel.

(9) Amennyiben mind a habilitációs disszertációt, mind a habilitációs vizsgát, mind pedig a nyilvános előadásokat a Habilitációs Bizottság elfogadta, úgy az egyetem a jelöltet habilitált doktorává fogadja, s számára habilitációs oklevelet állít ki. A sikeres habilitációs eljárásról a Doktori Tanács értesíti a Magyar Akkreditációs Bizottságot, a Magyar Doktori Tanácsot, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségét, mint fenntartót, és a Magyar Rabbikart.

(10) Sikertelen habilitációs eljárás esetén a jelölt még egy ízben, leghamarabb két esztendő múlva folyamodhat habilitációs doktori képesítésért.

(11) Sikeres habilitációs eljárás esetén a jelölt használhatja a "habilitált doktor" címet, ill. a "Dr. habil." rövidített megjelölést.

Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem habilitált doktorai az egyetemen előadások meghirdetésére jogosultak. Ezen jogukat az egyetem rektora felülvizsgálhatja.

2009