TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

(1) A doktoriskola hallgatója (doktorandus) a sikeres felvételi vizsgát tett hallgató, aki doktorandus szerződést kötött az egyetemmel. A doktorandus az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem hallgatója, bármilyen képzési formában folytassa tanulmányait.

(2) Az a doktorandus, aki elnyerte a Magyar Köztársaság vagy az egyetem Doktori Tanácsa által adományozott ösztöndíjat:
a. köteles a tanulmányait legalább „jó” átlageredménnyel folytatni;
b. köteles a maximális példamutatással részt venni a kurzus kötelező és nem-kötelező rendezvényein;
c. ösztöndíját – a fentiekkel ellentétes esetben - a Doktori Tanács megvonhatja.

(3) A doktori iskolában való részvétel típusa: (a) csoportos képzésben résztvevő; (b) Egyéni képzésben résztvevő.

(4) A doktori képzés ideje: harminchat hónap

(5) A doktorandus jogviszony a beiratkozással jön létre, és az abszolutórium kiállításával, de legkésőbb öt évvel a beiratkozást követően megszűnik. Megszűnik még a fegyelmi úton való elbocsátáskor, saját kérésre, illetve a hallgatói névsorból való törlés esetében (pl. a doktorandus nem jelenti be hosszabb távolmaradását, stb.)

(6) A doktorandust tanulmányaival összefüggésben, mind egyéni mind kollektív formában megilletik mindazok a jogok, amelyek a Magyar Köztársaság egyetemi hallgatóit megilletik.
(E jogokat korlátozhatják a zsidó vallásnak az intézményben kötelező előírásai)

(7) A doktorandus – a beiratkozást követően – köteles írásban megnevezni (a D.I. titkárságán) doktori témáját és doktori iskolai témavezetőjét. Ha a témavezető az OR-ZSE Doktori Iskolájának tudományos minősítéssel rendelkező (!) tanára, úgy a felkérés elfogadását tartalmazó nyilatkozatot a doktorandusnak el kell juttatni a doktori iskola vezetőjéhez. A témavezetőnek nem kell a doktori iskola tanárának lennie, de ebben az esetben a doktorandusnak kérvényeznie kell az egyetem Doktori Tanácsánál az engedély megadását. Az engedélyt kérő felterjesztéshez mellékelni kell a témavezetésre felkért személy tudományos biográfiáját, valamint elfogadó nyilatkozatát.

(8) A doktori képzés rendszere:
a. A doktori iskolai képzésben az egyes tanegységek tanulmányi értéke: A Szentírás-tudományok és a Talmud-tudományok esetében – 7 kredit; Az összes többi tudományban jegyzett tárgy esetében - 5 kredit. A vizsgatanítás értéke: 2 kredit. A féléves szemináriumvezetés értéke: 14 kredit. A kurzus során közölt publikációk után: 10 kredit.
b. A megfelelő kreditet csak érvényes vizsga esetén kapja meg a doktorandus.
c. Amennyiben a doktorandus az adott félévben nem tudta teljesíteni az elvárt számú (az adott félévben kiírt tárgyak kreditértéke) és összetételű kreditet, a vizsgákat (és nem a lehallgatandó tárgyak óráit, amelyeket a félév végi aláírás hitelesít) elhalaszthatja tanulmányai befejezéséig.
d. A doktori szigorlatra csak abban az esetben jelentkezhet a doktorandus, ha az adott évfolyam kurzus-szemesztereiben kiírt tárgyak, a féléves szemináriumvezetés, valamint a publikációk után járó krediteket begyűjtötte. (Ez nem okvetlenül azonos minden évfolyam esetében.) Az előadások nyelve: magyar, angol, és héber.
e. (A „kredit” kifejezések a tárgyak és a kötelezettségek súlyozottságára vonatkoznak! Ha a doktorandus számára valamely – nem tanegységre vonatkozó – kredites kötelezettség teljesítése problematikus, kérvényt nyújthat be a Doktori Tanácshoz a probléma feloldására.)

(9) A doktorandus a megkezdeni kívánt félév elején köteles érvényesíteni doktoriskolai indexét. Az adott félévre beiratkozást a következők jelentik:
– A doktorandusnak le kell rónia az adott félévre kötelező költségtérítést.
A költségtérítés-fizetés alól mentesülnek azok, akik a Magyar Állam, az egyetem rektora valamint a fenntartó (MAZSIHISZ) által adományozott ösztöndíjban részesülnek, vagy akiket a Doktori Tanács felment.
– Fel kell vennie az adott félévre kötelező tárgyakat. Az esetlegesen választható tárgyak a felvétellel kötelező érvényűvé válnak.
– A tárgyak és az előadók nevével kitöltött félévi részt a doktoriskola vezetője (a D.T. elnök-helyettese) abban az esetben hitelesíti, ha az előző félév lezárását a doktorandus előzőleg már hitelesítette. Az előzőleg kérvényezett és engedélyezett halasztást a félév lezárásánál figyelembe kell venni. Az első félév esetében ez az utóbbi feltétel természetszerűen nem érvényes. E feltételek nem teljesülése esetén, a doktorandus nem kezdheti el a félévet. Utólagosan a félév már nem érvényesíthető!

(10) Az állami ösztöndíjas doktorandustól megvonja a Doktori Tanács az ösztöndíjat, ha 3.50 alatti az átlageredménye az adott félévben. A doktorandusnak kérvényeznie kell a Rektortól, hogy ösztöndíját – feltételesen – tovább kaphassa.

(11) A doktorandus, amennyiben nappali tagozatos, a heti óralátogatásokra kötelezett. Az a doktorandus, aki az adott félév során az egyes tárgyak óráinak harminc százalékáig hiányzik, és a hiányzását pótlandó a tárgy tanárával történő feladat megbeszélést elmulasztja vagy magát a feladat teljesítését mulasztja el, az adott tárgyat nem teljesíti, tehát abból a tárgyból vizsgára nem bocsátható. Ebben az esetben a következő lehetőségek adottak:
i. - A doktorandus kérvényezi a D.T. elnökénél (ha az azonos a rektorral, akkor a rektornál) a vizsga engedélyezését.
ii. – A doktorandus az adott tárgyból vizsga letételének elhalasztását kérvényezi a további félévek valamelyikében, a doktori kurzus befejezéséig.
iii. – A doktorandus megismétli az adott tárgy féléveit. Ha az adott félévi tárgyak legalább ötven százaléka nem teljesül, a doktorandusnak meg kell ismételnie a félévet.

(12) A vizsga, aminek tartalmi és formai feltételeit a tárgy tanára határozza meg (pl. elrendelhet szóbeli és írásbeli vizsgát egyúttal, beszámíthat házi esszét, autonóm kutatást, önálló egyetemi előadást, stb.), elégtelen abban az esetben, ha annak átlageredménye 2.00 pontnál kisebb. Érvénytelen, ha a tanár bármilyen, általa kifogásolt okból, a doktorandus indexébe az „érvénytelen” kifejezést jegyzi be. Ez utóbbi eset az előzővel megegyező következményekkel jár.

(13) A doktorandus abban az esetben, ha ún. egyéni tanrendű, köteles a doktoriskola vezetője által meghatározott időszakban részt venni a doktoriskola óráin, állandó internetes kapcsolatban lenni doktoriskolai tanáraival, a számára az adott tárgy tanára által speciálisan előírt tanulmányi feladatokat maradéktalanul teljesíteni, a tanár által meghatározott beszámolási ill. vizsgaidőpontban megjelenni. A felsoroltak bármelyikének elmulasztása az adott tárgyból, a tárgy félévének „nem teljesítését” jelenti. (Konzekvenciái megegyeznek a nappali tagozatos doktorandusokkal.)

(14) A doktori iskola hat szemeszteres képzése alóli felmentésre, azaz ún. egyéni felkészülésű képzésre, és a doktori szigorlat közvetlen letételére irányuló kérelmet, az nyújthat be a Doktori Tanácshoz, aki kiemelkedő és a doktori iskola tudományterületeivel összefüggő tudományos munkássággal rendelkezik. A kérvényhez mellékelni kell a tudományos életrajzot, a publikációs jegyzéket, a zsidó vallástudomány tudományterülete két kiemelkedő szakmai tekintélyének ajánlását (az egyik ajánló rokon tudományterületről is felkérhető, ezt azonban alaposan meg kell indokolni), a diplomák eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát, a nyelvvizsga bizonyítványokat (2).

(15) A doktorandus kötelessége a harmadik, a negyedik, és az ötödik félévben egy nyilvános előadás tartása, és egy teljes félévben (az 1. és a 6. félév között) egy, a D.I. vezetője által meghatározott tárgy szemináriumainak megtartása.

(16) A doktorandus a doktori iskola hatodik szemeszterének végéig köteles két „C” típusú középfokú állami nyelvvizsgát abszolválni. A nyelvek között szerepelhetnek a bibliai héber, az antik görög, és a latin.

(17) A doktori szigorlat két kötelező tárgy (Szentírás-tudomány, Talmud-tudomány) és két választható (a zsidó vallástudományok közül) tárgy vizsgájából, valamint a jelölt által előzetesen benyújtottak (a disszertáció teljes bibliográfiája, a disszertáció tartalmi összefoglalója, a disszertáció első fejezete) közül a jelölt disszertációja első fejezetének megvizsgálásából áll.

(18) A doktori szigorlat elnöke a D.T. elnöke, tagjai a tárgyak tanárai és a jelölt témavezetője. A doktori szigorlat nyilvános, de ennek korlátozását ill. felfüggesztését a doktori tanács elnöke elrendelheti, kérésre vagy a nélkül.

(19) Sikeres doktori vizsga a doktoriskolai abszolutórium elnyerésével jár.

(20) A doktorandus a doktoriskolai végzettséget tanúsító végbizonyítvány (abszolutórium) birtokában kérvényezheti a Doktori Tanácsánál a doktori disszertáció elkészítésére és megvédésére irányuló doktoriskolai tanulmányai megkezdését. A kérvényhez mellékelni kell a doktori disszertáció elkészítésének ütemtervét, a disszertáció részletes szinopszisát, és a témavezető javaslatát. A kérvényre a Doktori Tanács 30 napon belül válaszolni köteles.

(21) A doktorandus doktori ügyekben a Doktori Iskola vezetőjéhez fordulhat. Amennyiben kérésére nem kap megnyugtató választ, az egyetem Doktori Tanácsának elnökéhez fordulhat. Az elnöki határozat ellen jogorvoslattal élhet az egyetem Doktori Tanácsánál. (További fellebbezési ügyekben ld. Az OR-ZSE Fegyelmi Szabályzatát)

(22) A doktorandus hallgató a képzést költségtérítéses formában veheti igénybe. A költségtérítés összege: évente meghatározandó forint-összeg / szemeszter. A külföldi (EU, USA, egyéb) hallgatók számára: évente meghatározandó euro-összeg / szemeszter. A doktorandusnak a szemeszterre beiratkozáskor kell befizetnie a költségtérítés összegét. A befizetés elhalasztására, mérséklésére, vagy részletfizetésre irányuló kérvényét a befizetés aktuális időpontját megelőzően, legalább két héttel kell benyújtania a Doktori Tanácsnak.

(23) A doktori képzésre jelentkezőnek a jelentkezéskor kell megjelölnie, melyik képzési formában kíván részt venni: költségtérítéses vagy állami ösztöndíjas formában. Ez utóbbi a tandíj alóli mentességet jelenti.

(24) Költségtérítés:
i. Tandíj: 140 eFt / szemeszter
ii. Tandíj külföldi hallgató esetében: 1400 Euró
iii. Felvételi vizsga díja: 6 eFt
iv. Utóvizsga díj: 3 eFt
v. Doktori szigorlat díja: 28 eFt, külföldi doktorandus: 280 Euró
vi. Doktori eljárás díja (a disszertáció benyújtásakor): 120 eFt, külföldi doktorandus: 1200 Euró
 

2009