Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem /OR-ZSE/ tudományos folyóirata
 

 

A HACOFE új folyama elé

Blau Lajos, intézményünk tudós főigazgatója írta 1927-ben: "A Rabbiképző érdeme a "Hazofeh" negyedéves folyóirat megalkotása is, amely a zsidó tudományoknak egyedüli héber orgánuma az egész világon és 1911 óta jelenik meg. Nehéz időkben is fenntartotta a magyar zsidóság kapcsolatát az egyetemes zsidósággal és mutatta a magyar zsidóknak a tudományért való áldozatkészségét."1

E folyóirat 1931-ig jelent meg és 15 évfolyamának példányaiban bőségesen megtalálhatóak a zsidó tudományosság, a "Wissenschafts des Judentums" mindmáig mértékadó és gyakran hivatkozott írásai.

Most, a XXI. század elején, mikor elektronikus formában újra indítjuk e folyóiratot az OR-ZSE honlapján, mi más lehetne célkitűzésünk, mint folytatni az elődeink által elkezdetteket, ám jobban sűrítve a közép-európai térségre, a magyarországi vallástudományra, a magyar zsidó tudományosságra, illetve a zsidó vallástudomány legújabb kutatásainak bemutatására és közkinccsé tételére a széles olvasóközönség számára a modern technika segítségével, az interneten.

Fontos célkitűzésünk továbbá, hogy tematikus számainkban az OR-ZSE oktatóinak és hallgatóinak olyan megjelenési lehetőséget biztosítsunk, amely a legmagasabb tudományos igényeknek is megfelel, és ezzel támogassuk őket tudományos előmenetelükben; illetve minden olyan színvonalas írásnak helyt kívánunk adni a világ minden tájáról, amely a "zsidó vallástudomány ügyét" előre viszi.

A különböző nyelveken (magyar, angol, héber, német, stb.) olvasható írások gerincét az OR-ZSE által évente megrendezett és az országos rendezvénysorozatba illeszkedő "Magyar Tudomány Ünnepe" konferenciák előadásai alkotják.
De például megtalálhatóak itt a Magyar Zsidó Múzeummal, a magyar jezsuiták ifjúság- és felnőttképzési intézetével a Faludi Ferenc Akadémiával, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének Főiskolájával, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Wesley János Lelkészképző Főiskolájával, a Hetednapi Adventista Egyház Adventista Teológiai Főiskolájával közös rendezvényeinken elhangzottak is.

Mindezek mellett az OR-ZSE Tudományos Egyetemi Napok keretében, a Tudományfesztiválon, a Terézvárosi Biblikus Konferencián, Debrecen és határon túli testvérhitközségeinek nemzetközi tanácskozásán, a Szegedi Egyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének konferenciáin oktatóink és hallgatóink által tartott előadások írott anyaga is olvasható a megújult "HACOFE" oldalain, reményeink szerint olvasóink tudásának, ismereteinek bővítésére és gyarapítására, lelkük épülésére.

Benevolo lectori salutem!

2010.06.01

Schőner Alfréd - Oláh János


1
Blau Lajos:VII. Az Intézet hatása. In: Dr. Blau Lajos és Dr. Klein Miksa: Emlékkönyv a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet ötven éves jubileumára 1877-1927. I. kötet. A Rabbiképző első 50 éve. Budapest, 1927. 26. oldal

BEZÁR

A HACOFE TEMATIKUS RENDSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT