A KÖNYVTÁR


Központi könyvtár

A könyvtár az egyetem oktató, nevelő, képző és kutató feladatát segíti. Alapfeladatait az SzMSz tartalmazza, amelyet mellékelünk.

A Könyvtár nyilvános könyvtárként:
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja;
tájékoztat a Könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól;
biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését;
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
elősegíti az OR-ZSE oktató-nevelő, kutató, tanulmányi és közművelődési tevékenységét;
támogatja a hallgatókat a szakirodalom használatának elsajátításában, az önálló ismeretszerzéshez szükséges jártasság és készség megszerzésében;
az OR-ZSE-n belül biztosítja az oktató-nevelő és a kutatómunka szakirodalommal és információszolgáltatással történő támogatását;
országos és nemzetközi szinten részt vesz a hebraisztika-judaisztika tudományok szakirodalmi és információs ellátásában.

A Könyvtár feladatainak megvalósítása érdekében:
a) állományát vétel, ajándék és csere útján tervszerűen gyarapítja;
b) feldolgozza és a használat számára alkalmassá teszi;
c) olvasó- és kutatótermi használat, valamint korszerű reprográfiai eljárás segítségével az olvasók rendelkezésére bocsátja állományát;
d) a gyűjtőkörébe eső területen szakbibliográfiákat készít, és szaktájékoztatást nyújt, egyes kijelölt területeken dokumentációs tevékenységet végez;
e) közreműködik a hallgatók könyvtári-tájékoztatási ismereteinek megszerzésében és fejlesztésében, szervezett oktatás keretében bevezeti a hallgatókat az irodalomkutatás módszereibe, gyakorlatába;
f) együttműködik más (hazai és külföldi) könyvtárakkal és könyvtári rendszerekkel az állományfejlesztés, a könyvtárközi kölcsönzés, a kiadványcsere és közös kiadványok stb. tekintetében;
g) a közművelődési és szakmai továbbképzési feladatok megvalósítását az Egyetem hallgatói és oktatói, valamint egyéb munkakörökben dolgozó személyzete művelődési igényeinek felmérése alapján kiállítások rendezésével, ismeretterjesztő előadások stb. szervezésével segíti elő;
h) tájékoztató szolgálatával és szolgáltatásaival folyamatosan segíti az egyetemen folyó tudományos
kutatási feladatok végzését;
i) rendszeres felméréseket és vizsgálatokat folytat az oktatók és kutatók szakirodalmi szükségleteinek, a tanszéki könyvtárakban felmerülő igények terén; ezeket elemzi, értékeli és alkalmazandó következtetéseket állapít meg;
j) felhívja a figyelmet más könyvtárak és tájékoztatási intézmények szolgáltatásainak igénybevételére;

A Könyvtár az OR-ZSEI szervezetén belül működő könyvtárak hálózatának központja. Hálózatába tartoznak az Egyetem tanszékeinek könyvtárai (letéti könyvtárak).

A Könyvtár tervszerű kutatómunkát fejt ki a feladatköréből adódó könyvtárelméleti és informatikai kérdések terén, eredményeit az OR-ZSE Évkönyvei megjelenő köteteiben teszi közzé. Kiegészítő bibliográfiai szolgáltatást vállal a Magyar Nemzeti Bibliográfia rendszerében a hebraisztika-judaisztika tudományokban elfogadott doktori disszertációk feltárásával és közreadásával, továbbá ezen szakterületek tájékoztató eszközeinek összegyűjtésével és folyamatos kiegészítésével.

Részt vállal az anyaintézmény tudománytörténeti feladataiban.

A Könyvtár gyűjtőköre
(1) A Könyvtár meghatározott feladataiból adódóan gyűjti a hebraisztika és judaisztika témakörében megjelent hazai és külföldi szakirodalom és szépirodalom, valamint a társadalomtudományok mindazon műveit amelyek jelentőségüknél fogva, illetve az Egyetem oktató-kutató feladatai folytán szükségesek.
(2) Az egyes szakterületek gyűjtési arányait az anyaintézményben (OR-ZSE) folyó oktató-nevelő és kutató munka, valamint a szakkönyvtári jellegből eredő igények szabják meg.
(3) A gyűjtőköröket részletesen a gyűjtőköri szabályzat tartalmazza.

Összefoglalva megállapítható, hogy a könyvtár megfelel az egyetemi oktatás és kutatás céljainak. Állományának nagysága, gyűjtőköri összetétele egyedülálló a világon, ily módon nyitott a széleskörű kutatás számára. Kiemelésre méltó a történelmi értékeket jelentő héber, német és angol nyelv anyag. A könyvtár elhelyezése, informatikai eszközökkel való ellátottsága 1999-től kiválónak mondható. A könyvtári anyag 60 %-a az elmúlt évtizedek során sérült, ezért az egyetem – ezek megmentésére – restauráló műhelyjel tart fenn állandó kapcsolatot

A tanszéki letéti könyvtárak részben klasszikus anyagokat, részben friss, naprakész anyagokat tartalmaznak, amelyek kielégítik a hallgatói és oktatói igényeket.

Harmadik mini filiálé a tanszékvezetői szobákban található kézikönyvtárak, illetve a  gazdag videotéka (1500 db kazetta), a hangszalag- és hanglemeztár . Figyelemmel kísérik, és gyűjtik a zsidó témájú, vagy ahhoz kapcsolódó alkotásokat.

konyvek

Vissza

A KÖNYVTÁR

         NORMÁL NYITVATARTÁS

 

2015. március 16-tól normál nyitvatartás
hétfő – csütörtök: 10,00 - 17,00-ig
péntek: 10,00 - 13,00-ig