AKKREDITÁLT HÉBER NYELVVIZSGAKÖZPONT
az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetemen


A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ alábbi határozata alapján egyetemünkön megalakult az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont.
Ezzel lehetővé vált, hogy hallgatóink és más, a héber nyelvet tanulók magyar, vagy külföldi állampolgárok államilag elfogadott, hivatalos nyelvvizsgát tegyenek és ezzel nyelvtudásukat igazolják.
Európában egyedüli lehetőség nyílt ezzel arra, hogy ne csak a modern héber nyelvből - ivrit - hanem a bibliai héberből is vizsgát tegyenek a jelentkezők.
Vizsgát  egy évben két alkalommal lehet majd tenni, a különböző sajtóorgánumokban illetve az OR-ZSE honlapján meghirdetésre kerülő időpontokban.


Ügyszám: AK-XX/1/2002.

NYELVVIZSGÁZTATÁSI AKKREDlTÁCIÓS KÖZPONT

HATÁROZAT

A Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem 1086 Budapest, Bérkocsics u 2. (a továbbiakban: kérelmező) által . benyújtott vizsgaközpont és vizsgarendszer akkreditációja iránti kérelmében - a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület döntése
alapján • az alábbi határozatot hozzuk:

1.    Akkreditáljuk a kérelmező által létrehozott nyelvvizsgaközpontot:
Név: OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont Cím: 1086 Budapest, Bérkocsis u.2.

2.    Akkreditáljuk a kérelmező által létrehozott nyelvvizsgarendszereket:

név: Modern héber nyelv: héber, kétnyelvű, fajta: általános
név: Bibliai héber nyelv: héber, kétnyelvű fajta: szakmai

3.    Akkreditált vizsgahely:
Név: OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont Cím: 1086 Budapest, Bérkocsis u.2.

A kérelmező köteles mind a vizsgaközpont, mind a vizsgarendszer tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket. A kérelmező köteles a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület által kitűzött akkreditációs felülvizsgálati időpontig a hozzá eljuttatott Testületi véleményben foglaltaknak eleget tenni.
Az akkreditált nyelvvizsgaközpont a nyelvvizsgáztatás során a sikeres vizsgázóknak a többször módosított 71/1998. (IV.8) Kormányrendelet 3. S szerint a Központtól beszerzett formanyomtatványon államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt állít ki.
Az akkreditációs felülvizsgálat időpontja: 2004.11.11.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási miniszternél lehet fellebbezni. A fellebbezést az oktatási miniszternek címezve a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület elnökéhez kell benyújtani.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

INDOKLÁS
A kérelmező 2002.06.04-én és 2002.10.01-én kérelmet nyújtott be az általa kidolgozott nyelvvizsgarendszer akkreditációja iránt. A Testület a benyújtott dokumentumok és a Szakértői Bizottság jelentése alapján 2002.11.04-én hozta meg döntését.
A Szakértői Bizottság összetétele ellen a kérelmező kifogással nem élt.
A kérelmező által benyújtott OR-ZSE bibliai héber, szakmai és modern héber, általános nyelvvizsgarendszereket, valamint a rendelkező részben felsorolt nyelvek megfelelnek az akkreditálhatóság általános követelményeinek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított 71/1998. Korm.rendelet 4.S (3) bekezdésében, 6.5-ának (3)bekezdésében, a 30/1999. (VII.21.) ÓM rendelet 7.5 (1) bekezdésében, Illetve az Akkreditációs Kézikönyv 5. fejezet 2.6. pontjában foglaltak az irányadók.
A fellebbezés lehetőségéről a többször módosított 71/1998 Korm.rendelet 6.S (4) bekezdése és az Akkreditációs Kézikönyv 5. fejezetének 2.7. pontja rendelkezik.

Budapest, 2002.11.11.

Zafír Mária
a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ igazgatója

Dr. Barabás László
a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület elnöke

 A határozatot kapják:

OR-ZSE Vizsgaközpont, Budapest
oktatási miniszter
felsőoktatási főosztály
NYAK irattár
NYAT irattár
Oktatási Közlöny (jogerős hat.)


2002.11.26.