VIZSGASZABÁLYZAT

A vizsga

* A modern héber (általános) és a bibliai héber (szaknyelvi) nyelvvizsgákra vonatkozó tartalmi, formai és értékelési előírások részletesen a Tájékoztató a héber nyelvvizsgáról c. elektronikus dokumentumban találhatók.

Az alábbiak a vizsgázókra és a vizsga lebonyolításával foglakozók számára kötelezőek.

* Az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont minden egyes vizsgatípushoz követelményrendszert és vizsgaleírást biztosit.

* A vizsga két részből áll:

- írásbeli
- szóbeli
 

A vizsgaanyag

* A vizsgaanyag elkészítése a vizsgaközpont feladata

* A vizsgaanyag titkos iratnak minősül, elzárva tartandó

* Az összes vizsgaanyag az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont tulajdonát képezi, szerzői jogvédelem alá esik.

* A vizsgát követően minden egyes vizsgaanyagot, iratot vissza kell szolgáltatni az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont munkatársainak.

* A vizsgázók feladatlapjai semmilyen körülmények között nem szolgáltathatók ki sem a vizsgázónak, sem más személynek.

A vizsgára való jelentkezés feltételei

* Minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévet betöltött személy jelentkezhet.

* A jelentkezés meghatározott fajtájú, típusú és szintű vizsgára lehetséges.

* A jelentkező az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpontjában tehet vizsgát (1084 Budapest, Scheiber S. u. 2.).

* A nyelvvizsgáért vizsgadíjat kell fizetni, amelyet az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont állapít meg.

* A vizsgázók adatainak ellenőrzése a személyi okmányok ellenőrzésével történik.

* Az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont biztosítja a mintafeladatsorok megismerhetőségét.

Vizsgára történő jelentkezés

* A jelentkezés az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpontban személyesen, ill. postai úton vagy elektronikus formában történik.

* A jelentkezés nyilvántartása az OH elektronikus felületén történik.

* A vizsgázónak a honlapon feltüntetett időpontig kell jelentkeznie.

* A vizsga beosztásáról legkésőbb a vizsgát megelőző 10. napon a jelentkező értesítést kap.

Vizsgadíj befizetése, összege

* Az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont által a honlapon közzé tett Nyelvvizsga naptárban minden vizsgafajta, vizsgatípus és vizsgaszint ára megtalálható az adott időszakra vonatkozóan.

* A befizetés módja: postai készpénzutalványon vagy banki átutalással.

Vizsgahalasztás, vizsgadíj-visszatérítés

* A vizsgaidőpontjáig nyomós indok esetén a halasztási kérelmet az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont elbírálja.

* Vizsgadíj-visszatérítés esetén a kezelési költség 20%.

* Amennyiben valakit nem megfelelő vizsgázói magatartás miatt a vizsgából kizárnak, a vizsgadíj visszatérítésére nem tarthat igényt.

Vizsgaidőpontok

* A Nyelvvizsga naptárban vizsgafajta, vizsgatípus és vizsgaszint szerint tűntetjük fel a vizsgák időpontját.

Adatvédelem

* A vizsgáztatásban résztvevőket kötik a hazai és a nemzetközi adatvédelmi törvények, előírások.

Felelősség

* Az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont modern héber (általános) nyelvből B1-, B2- és C1 és bibliai héber (szaknyelvi) nyelvből B1, B2 és C1 szintű nyelvvizsgát szervez.

* A vizsgaszervező felel a vizsga zavarmentes megszervezéséért, lebonyolításáért, az érvényes nyelvvizsga bizonyítványok kiadásáért.

* A vizsgarendszerben közreműködő személyeknek ismerniük kell a vizsgaszabályzatot.

Vizsgáztatói jogosultság

* A nyelvvizsgáztatás az akkreditált vizsgaközpont által delegált vizsgabizottság előtt történik, mely legalább két tagból áll.

* Nem lehet a vizsgabizottság tagja a vizsgázó hozzátartozója vagy az, aki a jelentkezőnek a nyelvvizsgára történő felkészítésében részt vett.

* Kizárólag az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont által kiadott érvényes vizsgáztatói jogosítvánnyal rendelkezők vizsgáztathatnak.

* Az engedély feljogosít tesztfejlesztésre, tesztjavításra és értékelésre.

Írásbeli vizsga

* Az írásbeli vizsga feladatlapjai a vizsgahelyszínre zárt, lepecsételt, biztonságos csomagolásban érkeznek.

* A feladatlapokat tartalmazó lepecsételt boríték kibontásáról jegyzőkönyv készül, melyben rögzítjük a felbontás időpontját és a csomag (sértetlen vagy sérült, felbontott) állapotát.

* Az írásbeli vizsgákat és a beszédértés vizsgát a vizsgaközpont vezető által kijelölt teremfelügyelő felügyeli. Az egy helyiségben vizsgázók maximális létszáma 25 fő lehet.

* A teljes vizsgaidőtartam alatt legalább egy teremfelügyelőnek állandóan jelen kell lennie.

* A vizsga teremfelügyelője jegyzőkönyvet vezet a jelenlévőkről, a vizsga megkezdésének és befejezésének időpontjáról, valamint az ülésrendről.

* A vizsga teremfelügyelője a vizsgázóknak csak szervezésre vonatkozó információt adhat.

* Az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont képviselői bármikor, előzetes bejelentés nélkül megjelenhetnek a vizsgán. Megjelenésüket a jegyzőkönyvben dokumentálni kell.

Szóbeli vizsga

* A vizsgán legalább két vizsgáztató van jelen.

* A vizsgázók egyénileg vizsgáznak.

* A vizsgán a vizsgázók erre irányuló beleegyezése alapján kerülhet sor hangrögzítésre.

* A hangfelvétel megőrzésére a vizsgadolgozatok megőrzésére vonatkozó szabályokat alkalmazzuk.

* Értékelés: az Akkreditációs Kézikönyv által meghatározott szempont-rendszer szerint történik.

Az eredmény közlése, a megtekintés szabályozása

* A vizsgáztatók semmilyen felvilágosítást nem adhatnak a vizsgaeredményekről. A vizsgázóval a vizsga eredményét - a vizsgázó kérelmének megfelelően - elektronikus vagy postai úton a vizsgát követően legkésőbb 30 napon belül közöljük, valamint az eredmény elérhető a nyelvvizsgaközpont honlapján is, a személyiségi jogok tiszteletben tartásával (kódszámok alapján).

* A vizsgázó valamint törvényes képviselője a vizsgázó minden nyelvvizsga-feladatát a feladatok megadásával és az értékelési útmutatóval együtt, továbbá szóbeli teljesítményének értékelését a vizsgaeredményének közlésétől számított 15. napig megtekintheti, és megoldásairól kézzel írott másolatot készíthet (45 perc időtartam alatt). A másolat készítését úgy kell biztosítani, hogy az értékelő személyes adataihoz való hozzáférés ne legyen lehetséges. A betekintési lehetőséget úgy biztosítjuk, hogy az megelőzze az esetleges felülvizsgálati kérelem határidejét.

* Az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont a szóbeli vizsga értékelőlapjait a bizonyítványok kibocsátásától számított tíz évig biztonságos helyen, elzárva őrzi.

A vizsgák értékelése

* Az írásbeli vizsga értékelése standardizált folyamat, melyet az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont erre kiképzett és jogosult munkatársai végeznek.

* A szóbeli vizsga értékelésére az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont által kijelölt vizsgázatók jogosultak.

Vizsga-jegyzőkönyv

* Olyan írásos dokumentum, melyet az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont készít és archivál.

A vizsgák látogatása

Az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont által szervezett nyelvvizsgák nem nyilvánosak, kizárólag az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont munkatársai vehetnek részt a vizsgáztatáson.

A vizsgázói magatartás

* Nem megfelelő a vizsgázói magatartás, ha nyilvánvaló olyan tevékenység vagy annak szándéka, mely meg nem érdemelt előnyt nyújthat a vizsgázó saját vagy másik vizsgázó részére.

* Az  vizsgáról való kizárásról a vizsgaközpont vezetője dönt.

* Minden eseményt jegyzőkönyvben regisztrálnunk.

* Amennyiben a nem megfelelő vizsgázói magatartás utólag merül fel, a résztvevők meghallgatása után az adott vizsgát az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont szakmai vezetése érvénytelenítheti.

Az eredmények, bizonyítvány, értékelő lap

* A vizsgázó sikeres vizsga esetén nyelvvizsga bizonyítványt kap.

* A vizsgázóval a vizsgaeredményét a vizsga időpontját követően legkésőbb 30 napon belül közöljük a honlapon (kódszám alapján), ill. a vizsgázó kérelmének megfelelően elektronikus vagy postai úton.

* Az eredmények közlésétől számított 15 munkanapon belül a vizsgázó fellebbezhet a 137/2008 (V/16.) Korm. r. alapján.

* Sikeres vizsga esetén a nyelvvizsga-bizonyítványt a vizsgázó a nyelvvizsgaközpontban veheti át a vizsgaesemény időpontjától számított legkésőbb 60 napon belül.

Eredmények megőrzése, archiválás, bizonyítványmásolatok

* A vizsgadolgozatokat a vizsga időpontjától számított tíz éven át megőrizzük.

* A vizsgaeredményeket tartalmazó dokumentumokat a vizsga időpontjától számított tíz éven át megőrizzük.

* A vizsgákról a vizsgaközpont OH elektronikus felületén nyelvvizsga-anyakönyvet állít ki. A nyelvvizsga-anyakönyvet a vizsgaközpont a vizsga előtt 10 nappal nyitja meg.

* A vizsgázónak a vizsgára történő beosztását a vizsgaközpont legkésőbb a vizsgát megelőző 10. napon rögzíti, és erről egyidejűleg a vizsgázót értesíti.

A vizsga ismétlése

* A teljes vizsgát korlátlan számban lehet ismételni.

* A vizsgáról kizárt jelöltek csak a kizárást követő vizsgaidőszakban  tehetnek újabb vizsgát.

Fellebbezés, jogorvoslat

* A vizsgázók az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont által megállapított vizsgaeredmény ellen fellebbezhetnek, annak felülbírálatát kérhetik a vizsgaeredmény közlésétől számított 15 munkanapon belül.

* A vizsgaközpont a felülvizsgálati kérelem megvizsgálása után 15 munkanapon belül dönt. ha egyetért a kérelembe foglaltakkal, döntését módosítja, és erről értesíti a vizsgázót. Ha a vizsgázó nem ért egyet a döntéssel, 15 munkanapon belül az OH-hoz címzett, de a vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet. A panaszt a hivatal bírálja el. Ha a vizsgát sikeresnek ítéli, a jogerős döntés közlésétől számított 15 munkanapon belül a vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt a vizsgázó rendelkezésére bocsátja. Számszaki hiba esetén a vizsgaközpont vezetője - egyetértés esetén - módosítja a vizsgaközpont döntését 15 munkanapon belül és erről értesíti a vizsgázót.

 

Vissza