TÁJÉKOZTATÓ A HÉBER NYELVVIZSGÁKRÓL

 BUDAPEST, 2017


JELENTKEZÉSI LAP
Héber nyelvvizsgához

ide kattintva kérhető és kinyomtatható


A héber nyelvtudást igazoló nyelvvizsga

Az OR-ZSE NYVK nyelvvizsgája az Európa Tanács Közös Referenciakeretben ajánlott rendszere szerint B1, B2 és C1 szinten történik.

Az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpontja, az OR-ZSE NYVK - sikeres vizsga alapján - modern héber nyelv és bibliai héber nyelv B1, B2, C1 (alap-, közép-, vagy felsőfokú) tudásról eurokompatibilis bizonyítványt ad ki.

A nyelvvizsga fokonként három típusban (szóbeli, írásbeli és komplex) tehető.

A vizsgára történő jelentkezés rendje:


Az OR-ZSE NYVK évente kétszer, májusban és novemberben szervez nyelvvizsgát.

A vizsgázó a Nyelvvizsgaközpont irodájában, vagy - vidéki jelentkezők esetében - postai úton jelentkezik a nyelvvizsgára, jelentkezési lapot tölt ki, és befizetett csekkszelvénnyel vagy banki befizetési bizonylattal igazolja, a vizsgadíj befizetését. A nyelvvizsgára elektronikus úton is lehet jelentkezni, mikor is a jelentkezési lap elküldésével egyidejűleg a befizetett csekkszelvény másolatát is mellékelni kell az e-mailhez. A jelentkezési határidő az OR-ZSE honlapján megjelenik, telefonon vagy elektronikus (orzsenyvk@gmail.com), illetve postai úton is megtudható. A vizsgára a vizsgázónak a vizsgát megelőző 10. munkanapig kell jelentkeznie.

A vizsgázók értesítése a vizsgaidőpontról írásban történik. A vizsga beosztásról legkésőbb a vizsgát megelőző 10. napon küldünk értesítést.

Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet. Minden magyar és nem magyar állampolgár jelentkezhet nyelvvizsgára héber nyelvből. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni, hogy a héber nyelv melyik változatából (bibliai, illetve modern), milyen szintű és milyen típusú nyelvvizsgát kíván tenni.

A vizsgadíj a vizsgáról való távolmaradás esetén nem követelhető vissza. Igazolt távolmaradás (pl. betegség, érettségi, stb.) esetén a vizsgázó kérheti a vizsga elhalasztását. A jelentkezés nyilvántartása számítógépes formában (OH REX) történik.

A vizsgaközpont megfelelő körülményeket biztosít a fogyatékos személyek számára, azonban ezt a vizsgára való jelentkezésnél be kell jelenteni.

A vizsgát az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont vizsgáztatóiból szervezett - legalább két fős - bizottság előtt kell letenni.

A vizsgafeladatokról és a segédeszközök használatáról részletes leírás található az OR-ZSE honlapján a a honlap fejlécében a Nyelvvizsgaközpont rovatban.

A vizsga elbírálása azon a szinten történik, melyre a vizsgázó jelentkezett. A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az elérhető pontszám 60%-át teljesítette mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán, és minden egyes nyelvi készségben külön-külön elérte a 40 %-os teljesítési minimumot.

Az eredmény közlése, a megtekintés és felülvizsgálat szabályozása:

A vizsga eredményét a vizsgaközpont a vizsgát követően legkésőbb a 30. napon közli elektronikus, vagy postai úton a vizsgázó kérése szerint. A vizsgaeredményekről az NYVK - azonosító szám alapján - az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem honlapján is tájékoztatást nyújt.

A nyelvvizsgákról elektronikus anyakönyv készül (OH REX) .

A szóbeli nyelvvizsgáról - a nyelvvizsgázó erre irányuló beleegyezése alapján - hangfelvétel készül. A hangfelvételek tárolására a vizsgadolgozatok megőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A nyelvvizsgán a vizsgázó minden egyes nyelvi teljesítményét két értékelőnek kell értékelnie. A vizsgázó, valamint a vizsgázó törvényes képviselője a vizsgázó minden nyelvvizsga-feladatát a feladatok megadásával és az értékelési útmutatóval együtt, továbbá szóbeli teljesítményének értékelését a vizsga eredményéről szóló döntés közlésétől számított tizenöt napig megtekintheti, és a vizsgázó megoldásairól kézzel írott másolatot készíthet. A másolat készítését úgy kell biztosítani, hogy az az értékelő személyes adataihoz történő hozzáférést ne tegye lehetővé. A betekintésre, valamint a nyelvvizsga-feladatok másolására adott idő nem lehet kevesebb negyvenöt percnél. A betekintési lehetőséget úgy kell biztosítani, hogy az megelőzze a felülvizsgálati kérelem benyújtásának határidejét. A betekintésről jegyzőkönyv készül.

A vizsgaközpont irodájában biztosítjuk a vizsgázó számára az értékelt vizsgafeladatok, illetve az értékelési útmutatók megtekintését, szóbeli vizsgájának meghallgatását, valamint a szóbeli teljesítmények értékelésének átnézését, melyről a vizsgázó jegyzetet készíthet. Az értékelő személyes adatai a vizsgázó számára nem publikusak. A megtekintés előre egyeztetett időpontban történhet, melyet írásban kell kérvényezni. A beadvány kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül meg kell adni az értékelt vizsgák megtekintésének a lehetőségét.
Kiskorú vizsgázók esetében a megtekintéskor a szülők jelen lehetnek. A családi köteléket személyi igazolvánnyal kell igazolni.

A nyelvvizsgáért vizsgadíjat kell fizetni. A befizetett vizsgadíj a vizsgáról való távolmaradás okán nem követelhető vissza. Ha a jelentkező a távolmaradását hivatalosan igazolja, kérheti a vizsga elhalasztását, így a befizetett vizsgadíj nem vész el, hanem az újabb vizsgaidőpontban megjelölt vizsgára érvényesíttethető. A vizsgadíj visszatérítés esetén a kezelési költség a vizsgadíj 20%-a.

Amennyiben valakit nem megfelelő vizsgázói magatartás miatt a vizsgáról kizárnak, a vizsgadíj visszatérítésére nem tarthat igényt.

A vizsgák követelményrendszeréről, lebonyolításáról elektronikus felületen folyamatosan tájékoztatjuk a vizsgázókat.

A modern héber nyelvvizsga általános jellemzése

A modern héber nyelvvizsga során öt készséget vizsgálunk:

1. szóbeli produkciót (beszédkészség)

2. beszédértést

3. írásprodukciót (íráskészséget)

4. olvasásértést

5. közvetítői készséget (fordítás)

A vizsga értékelése pontozással történik. A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az elérhető pontszámok 60%-át, valamint minden készség vizsgálatában legalább 40%-ot teljesít.

A szóbeli mindhárom fokon azt jelenti, hogy a jelölt a hallott szöveg értése és a szóbeli produkció mérésére szolgáló feladatokból vizsgázik. Sikeres vizsga esetén arról kap bizonyítványt, hogy B1, B2 vagy C1 szinten a szóbeli  vizsgán megfelelt. Sikeres a vizsga, ha a jelölt az összpontszám 60%-át, valamint minden készség vizsgálatában legalább 40%-ot teljesít.

Az írásbeli mindhárom fokon azt jelenti, hogy a jelölt az írásprodukció, az olvasott szöveg értése és a közvetítői készség mérését célzó feladatokat old meg. Az írásbeli vizsgán megfelel a vizsgázó az összpontszám 60%-os, valamint minden készség vizsgálatában legalább 40%-os teljesítése esetén.

A komplex (szóbeli + írásbeli) mindhárom fokon azt jelenti, hogy a jelölt az öt készségről tanúbizonyságot tesz, illetve mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgán elérte a fent említett 60%-ot., illetve 40%-ot. ( A komplex  vizsga két időpontban is letehető)

A komplex vizsga: szóbeli + írásbeli. A szóbeli és az írásbeli vizsga modern héber nyelvből külön-külön vizsgaidőszakban is letehető. A komplex  vizsga mindhárom fokon a szóbeli és az írásbeli vizsga egyenkénti teljesítésével is letehető.

A szóbeli és írásbeli típusú vizsgabizonyítványok együttesen komplex  típusú bizonyítvánnyal lehetnek egyenértékűek, függetlenül a két vizsga között eltelt időtől és vizsgaközponttól, mert az ugyanabból a nyelvből tett részvizsga- bizonyítványok egyesíthetők. Részvizsgák egyesítéséről az OH hatósági bizonyítványt állít ki, mely csak az eredeti részvizsga-bizonyítványokkal együtt hatályos.

Bibliai héber nyelvből csak komplex nyelvvizsga tehető. A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az elérhető pontszám 60%-át teljesítette mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán, valamint minden egyes nyelvi készségben külön-külön elérte a 40 %-os teljesítési minimumot.

Felülvizsgálat

A héber nyelvvizsgák értékelésével elégedetlen vizsgázók panasszal élhetnek. A panasz az OR-ZSE NYVK koordinátoránál nyújtható be az eredmény közlésétől számított 15 napon belül. Postán küldött felülvizsgálati kérelem előterjesztésének időpontja a postára adás napja. Ha a vizsgázó számolási hibára, vagy jogszabálysértésre hivatkozva él felülvizsgálati kérelemmel, a vizsgaközpont vezetője megvizsgálja a kérelmet, és ha egyetért a benne foglaltakkal, a vizsgaközpont döntését módosítja 15 napon belül és erről értesíti a vizsgázót.  Elutasító válasz esetén a vizsgázó az Oktatási Hivatalhoz fordulhat panasszal, szintén 15 napon belül, azonban ezt a felülvizsgálati kérelmet is az OR-ZSE NYVK-nál kell benyújtani. Ha a vizsgát a Hivatal sikeresnek ítéli, a vizsgaközpont köteles a jogerős döntés közlésétől számított 15 napon belül a bizonyítványt a vizsgázó rendelkezésére bocsátani.

Modern héber nyelv

B 1

A B 1 szintű nyelvtudást mérő modern héber vizsga követelményei

Szóbeli

A feladatok jellege: szóbeli és írásbeli.

1. A vizsgázó egy általa kihúzott témakörből - 20 perces felkészülési idő után,  képi stimulusok alapján önállóan beszél. Bármely vizsgáztató belekérdezhet a vizsgázó által elmondottakba (10-15 perc)

2. A vizsgázó egy magyar nyelvű szituációs feladatot húz, és felkészülési idő nélkül az adott szituációban kell héber nyelven reagálnia, vagyis egy adott tanárral (vizsgáztató) folytat párbeszédet. A vizsgázó azt a szerepet játssza, amely nem igényel az általánoson túlmenő, speciális tudást az adott szituációban. (10 perc)

3. A beszédértés vizsgálatakor a vizsgázó nem közvetlen humán forrásból hangzó (de héber anyanyelvűektől származó), didaktizált, rövid szöveget hallgat meg, melynek megértését  - kétszeri meghallgatás után - feladatlap kitöltésével kell igazolnia. (A feladatlap kitöltésére 10 perc áll rendelkezésre.)

Írásbeli

A feladatok jellege: írásbeli.

Időtartam: két és fél óra

A jelöltnek négyféle itemet tartalmazó feladatlapot kell kitöltenie:

1. Az olvasásértés ellenőrzése egyszeri választásos teszt lapján.

2. Egyszerű nyelvtani teszt.

3. Írott produkció: hat-nyolc soros fogalmazás (képeslap, üdvözlőkártya, levél, stb.) Összesen: 110 perc

4. Héber nyelvű tudósítások, újsághirdetések, élelmiszeripari tájékoztató címkék, kis történetek stb. által nyújtott információ magyar nyelven történő visszaadása, illetve szövegkövető fordítása. (papír alapú /vizsgaközponté, vagy saját/ szótárral - elektronikus szótár használata tilos) (40 perc)

Komplex

A szóbeli és az írásbeli együtt, sorrendre való tekintet nélkül.

B 2

A B 2 szintű nyelvtudást mérő modern héber vizsga követelményei

Szóbeli

A feladatok jellege: szóbeli és írásbeli.

1. A vizsgázó egy általa kihúzott témakörből - 20 perces felkészülési idő után képi stimulusok alapján önállóan beszél. Bármely vizsgáztató belekérdezhet a vizsgázó által elmondottakba. (10-15 perc)

2. A vizsgázó egy héber nyelvű szituációs feladatot húz, és felkészülési idő nélkül az adott szituációban kell héber nyelven reagálnia, vagyis egy adott tanárral (vizsgáztató) folytat párbeszédet. (A tanár továbbfűzi a megkezdett gondolatmenetet, pontosít, ellentmond vagy helyesel) A vizsgázó azt a szerepet játssza, amely nem igényel az általánoson túlmenő, speciális tudást az adott szituációban. (10 perc)

3. A beszédértés vizsgálatakor a vizsgázó nem közvetlen humán forrásból hangzó (de héber anyanyelvűektől származó), didaktizált 200 szavas párbeszédet, illetve monológot hallgat meg, melynek megértését  - kétszeri meghallgatás után - feladatlap kitöltésével kell igazolnia. (A feladatlap kitöltésére 10 perc áll rendelkezésre.)

 Írásbeli

A feladatok jellege: írásbeli.

Időtartam: három óra

A jelöltnek ötféle feladatot tartalmazó feladatlapot kell megoldania:

1. Olvasásértés ellenőrzése két-háromszáz szavas héber szöveg alapján megadott egyszeri választásos teszt segítségével.

2. Nyelvtani teszt

3. Írott produkció: 18-20 soros esszé, informális vagy formális levél írása.

4. Százötven szavas héber nyelvű szöveg szövegkövető fordítása magyarra. (papír alapú /vizsgaközponté, vagy saját/ szótárral - szótárgép használata tilos)

5. Kétszáz szavas magyar nyelvű szöveg héber nyelvű összefoglaló fordítása megadott információs egységek alapján (papír alapú/vizsgaközponté, vagy saját/  szótárral - elektronikus szótár használata tilos)

 Komplex

A szóbeli és az írásbeli együtt, sorrendre való tekintet nélkül.

C 1

A C 1 szintű nyelvtudást mérő modern héber vizsga követelményei

Szóbeli

A feladatok jellege: szóbeli és írásbeli.

1. A vizsgázó egy általa kihúzott témakörből - 20 perces felkészülési idő után képi stimulusok alapján önállóan beszél. Bármely vizsgáztató belekérdezhet a vizsgázó által elmondottakba. (10-15 perc)

2. A vizsgázó egy héber nyelvű szituációs feladatot húz, és felkészülési idő nélkül az adott szituációban kell héber nyelven reagálnia, vagyis egy adott tanárral (vizsgáztató) folytat párbeszédet. (A tanár továbbfűzi a megkezdett gondolatmenetet, konfrontálja a vizsgázót más lehetséges nézetekkel, felfogásokkal, stb.) A vizsgázó azt a szerepet játssza, amely nem igényel az általánoson túlmenő, speciális tudást az adott szituációban. (10 perc)

3. A beszédértés vizsgálatánál a vizsgázó nem közvetlen humán forrásból hangzó (de héber anyanyelvűektől származó), 300 szavas, autentikus (rádióból felvett vagy héber anyanyelvű által felmondott) beszélt nyelvi szöveget hallgat meg, melynek megértését, kétszeri meghallgatás után, feladatlap kitöltésével igazolja. (A feladatlap kitöltésére 10 perc áll rendelkezésre.)

 Írásbeli

A feladatok jellege: írásbeli.

Időtartam: három óra

1. Az olvasásértés ellenőrzése kb. négyszáz szavas héber szöveg alapján megadott egyszeri választásos teszt segítségével.

2. Nyelvtani-lexikai teszt

3. Írott produkció: 20-25 soros esszé, informális ill. formális levél írása megadott témából

4. Kb. négyszáz szavas, általános témát érintő, magyar nyelvű szöveg kiemelt információs egységek szerinti tömörítése héber nyelven. (papír alapú /vizsgaközponté, vagy saját/ szótárral - szótárgép használata tilos)

5. Kétszáz szavas, általános műveltségi szintű héber szöveg szövegkövető fordítása magyarra. (papír alapú /vizsgaközponté, vagy saját/ szótárral - elektronikus szótár használata tilos)

Komplex

Szóbeli és az írásbeli együtt, sorrendre való tekintet nélkül.

Bibliai héber nyelv

1/ B1

Szóbeli

A feladatok jellege: szóbeli.

* Egyszerű, szerkesztett (pontozott) szöveg (100-150 szó) megértése és fordítása héberről magyarra papír alapú /vizsgaközponté, vagy saját/ szótárral - elektronikus szótár használata tilos.

* Az írott szöveg felolvasása.

A szöveg felolvasásakor a betűk hangértékének ismerete elvárható.

* A szöveghez kapcsolódó nyelvtani kérdések megválaszolása

Grammatikai rendszerében a vizsga kiterjed a szabályos alaktan elemeire, valamint a legfontosabb rendhagyó igék, segédigék használatára. Az egyszerű mondattan körében vizsgálja az anyanyelvtől eltérő, különböző legfontosabb igeneves szerkezeteket, de az összetett mondatok közül azonban csak azokat, amelyek az anyanyelvi kompetencia alapján is értelmezhető jelenségeket hordoznak.

 Írásbeli

A feladatok jellege: írásbeli.

Időtartam: két óra

A jelöltnek kétféle itemet tartalmazó feladatlapot kell megoldania

* Egyszerű (pontozott) szöveg (100-150 szó) megértése és fordítása héberről magyarra papír alapú /vizsgaközponté, vagy saját/ szótárral - elektronikus szótár használata tilos.

Nem zárható ki szerkesztett szövegek alkalmazása, amelyek a klasszikus szövegek szintaktikai bonyolultságát az alapfokú vizsgán elvárható nyelvi ismeretek szintjére redukálja.

* Nyelvi ismereteket ellenőrző tesztfeladatok megoldása segédeszköz nélkül.

Grammatikai rendszerében a vizsga kiterjed a szabályos alaktan elemeire, valamint a legfontosabb rendhagyó igék, segédigék használatára. Az összetett mondatok közül csak azokat vizsgálja, amelyek az anyanyelvi kompetencia alapján is értelmezhető jelenségeket hordoznak.

2/ B2

 Szóbeli

A feladatok jellege: szóbeli.

* Összefüggő, klasszikus, 150-200 szavas (pontozott) szöveg (kanonizált, normatív nyelvhasználattal megegyező, esetleg attól lényegesen nem eltérő nyelvezetű, posztbiblikus) megértése és fordítása héberről magyarra papír alapú /vizsgaközponté, vagy saját/ szótárral - elektronikus szótár használata tilos.

* Az írott szöveg felolvasása.

A szöveg felolvasásakor a betűk hangértékének ismeretén túl a szavak helyes hangsúlyozása és a hangzók keménységének pontos ejtése is elvárható.

* A szöveghez kapcsolódó nyelvtani kérdések megválaszolása, a szövegben szereplő szavak továbbélésének kérdését is beleértve. Az alapfokú tudásszinten felül rendelkezni kell a fontosabb alaktani rendhagyóságok és az egyszerű mondatok teljes rendszerének gyakori elemeinek ismeretével. Ismerni kell az anyanyelvi normáktól eltérő összetett mondatok fontosabb jelenségeit is.

* A szöveg megértésének kulturális feltételeit mérő kérdések kifejtése, összesen 5-6 percben. (Bibliográfia)

 Írásbeli

A feladatok jellege: írásbeli.

Időtartam: három óra

A jelöltnek kétféle itemet tartalmazó feladatlapot kell megoldania

* Összefüggő közepesen nehéz, bibliai héberen alapuló (pontozott) szöveg (150-200 szó) megértése és fordítása magyarra papír alapú /vizsgaközponté, vagy saját/ szótárral - elektronikus szótár használata tilos. Olyan klasszikus szöveg értését és fordítását feltételezi, amely nem tér el sem dialektusában, sem megformáltságában a kanonizált normatív nyelvhasználattól.

* Nyelvi ismereteket ellenőrző tesztfeladatok megoldása. Az alapfokú tudásszinten felül rendelkezni kell a fontosabb alaktani rendhagyóságok ismeretével is. Vizsgálja az egyszerű mondatok teljes rendszerének gyakori elemeit és az anyanyelvi normáktól eltérő összetett mondatok fontosabb jelenségeit is.

3/ C1

 Szóbeli

A feladatok jellege: szóbeli

* Bármilyen, önmagában értelmezhető, összefüggő, 200-250 szavas szöveg megértése és fordítása héberről magyarra papír alapú /vizsgaközponté, vagy saját/ szótárral - elektronikus szótár használata tilos. Megjelenhetnek a dialektikus és szociális eltérések a normatív nyelvhasználattól, a szövegválasztás nem korlátozódik a nyelv klasszikus korszakainak produktumaira.

* Az írott szöveg olvasása

Pontozatlan szöveg helyes felolvasása várható el

* A szöveghez kapcsolódó nyelvtani kérdések megválaszolása, közülük egynek részletes kifejtése. Ezen a szinten elvárható a nyelv teljes normarendszerének ismerete, és a terminusok pontos fordítása.

* A szöveg megértésének kulturális feltételeit mérő kérdések kifejtése, összesen 5-6 percben, melyeknek tükröznie kell a nyelvi megnyilvánulás kulturális hátterének pontos értését. (Bibliográfia)

 Írásbeli

A feladatok jellege: írásbeli

Időtartam: három óra

A jelöltnek kétféle itemet tartalmazó feladatlapot kell megoldania

* Összefüggő, nem szerkesztett, klasszikus, illetve a nyelv bármilyen nyelvállapotából származó pontozatlan héber szöveg (200-250 szó) megértése és fordítása magyarra papír alapú /vizsgaközponté, vagy saját/ szótárral - elektronikus szótár használata tilos.

* Nyelvi ismereteket ellenőrző tesztfeladatok megoldása. Rendelkezni kell a nyelv összes grammatikai sajátosságának ismeretével. Ezen a szinten már elvárható - a nyelvtani feladatsorba illesztett, szótár nélküli - magyarról héberre történő összefoglaló fordítás is. A fordítási feladatok az ezen a szinten elvárható aktív szókincsre hagyatkoznak.

 


FÜGGELÉK

BIBLIOGRÁFIA

a Bibliai Héber középfokú és felsőfokú nyelvvizsga

kulturális kérdéseihez
ZSIDÓ BIBLIA MÓZES ÖT KÖNYVE és a HAFTÁRÁK, eredeti héber szöveg, magyar fordítás és kommentár, szerk.: Dr. Joseph Herman Hertz, ford.: Dr. Hevesi Simon, Dr. Guttmann Mihály, Dr. Balassa József, Dr. Lőwinger Sámuel, Dr. Guttmann Henrik, Budapest, 1996
Újvári Péter (szerk.) : Magyar Zsidó Lexikon, Budapest, 1929
A Biblia ismerete. Kommentár-sorozat I-V., Budapest, 1998
Hahn István: A próféták forradalma, Budapest, 1998
Bacher Vilmos: Szentírás és zsidó tudomány, Budapest, 1998
Fényes Mór: Szentírásunk, Budapest, 1999
 MODERN HÉBER

TÉMALISTÁK A SZÓBELI PRODUKCIÓHOZ

(témakifejtés, szituációk)

B1 szint:

1. Baráti kör
2. Család
3. Tanulás
4. Munka
5. Lakóhely
6. Közlekedés (tömegközlekedés)
7. Utazás (repülő, vonat)
8. Város és falu
9. Ruhavásárlás
10. Külföldi utazás (utazási iroda, szállás foglalás )
11. Vezetékes-, mobil telefon
12. Szálloda ifjúsági szálló
13. Étterem, menza kávéház, cukrászda
14. Vendégség
15. Bevásárlás
16. Színház, mozi
17. Betegség - orvosnál
18. Sport
19. Időjárás
20. Nyelvtanulás

B2 szint:

1. Személyi adatok
2. Háztartás, családi munkamegosztás
3. Ünnepek
4. Napirend
5. Lakóház, otthon
6. Lakhelyem - város, vagy falu
7. Munkahely, foglalkozás
8. Otthoni étkezés
9. Étkezés házon kívül (menza, önkiszolgáló étterem, stb.)
10. Vásárlás, üzlettípusok
11. Orvosi ellátás, betegség megelőzés
12. Egészséges életmód - sport
13. Mozi, színház, TV, video, komputer, internet, stb.
14. Hobbi
15. A külföldi utazás lehetőségei (Izrael)
16. Környezetvédelem
17. A nyelvtanulás fontossága
18. Szórakozás
19. Éghajlat - időjárás
20. Tömegközlekedés


C1 szint:

1. Család és társadalom
2. Lakástípusok - korszerű lakás és ideális otthon (falun, vagy városban)
3. Pályaválasztás
4. Munkanélküliség
5. Egészséges és egészségtelen táplálkozás
6. Divatigények és kereskedelem
7. Egészségvédelem/drogmegelőzés
8. Környezetvédelem
9. Közlekedési morál - közúti balesetek elleni küzdelem
10. A tömegkommunikációs eszközök hatása a társadalomra
11. Kulturális élet városban és falun
12. Klasszikus és könnyűzene
13. Magyarországi zsidó kultúra
14. Felnőttoktatás, korszerű műveltség
15. Világterrorizmus
16. Turisztikai látványosságok Magyarországon/Budapesten és Izraelben/Jeruzsálemben
17. Antiszemitizmus
18. Globalizáció - reklámok
19. Magyarország és Izrael kapcsolata
20. Az Európai Unió nyelve/nyelvei

2017.09.07


JELENTKEZÉSI LAP
Héber nyelvvizsgához

ide kattintva kérhető és kinyomtatható

Vissza