Szakmai életrajz
Ungárné Dr. habil. Komoly Judit        
születési év: 1933
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
pedagógia-pszichológia szakos tanár Moszkvai Pedagógiai Egyetem 1956,
pedagógiai szakpszichológus ELTE 1988
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
OR-ZSE, professzor emeritus, rektorhelyettes, szakfelelős, tanszékvezető
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
CSc. Pszichológia 1974,
dr. habil OR-ZSE: 2003
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
-
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
1956: Gárdonyi Géza Tanítóképző Eger. Tanár.
1957: Corvin Mátyás gimnázium Budapest.Tanár.
1959: Budapesti Tanítóképző Intézet. Pedagógiai szakcsoport, intézeti tanár.
1975-1996 Budapesti Tanítóképző Főiskola, főiskolai tanár
1975-90: A Neveléstudományi tanszék vezetője.
1992-1997: az ORKI Vallástanárképző Főiskolai Szakának igazgatóhelyettese
1997-2003 az OR-ZSE m. tanára, rektorhelyettes, A Neveléstudományi és Szociális Munka Tanszék vezetője.
2003- Professzor emeritus, rektorhelyettes, tanszékvezető, szakfelelős
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
1959 óta mind oktatói, mind tantervalkotói munkám célja a pedagógusjelöltek és az aktív tanítók és óvónők pszichológia tudásának és pszichológiai attitűdjének kialakítása és formálása volt. Tanítottam általános-, fejlődés-, pedagógiai- és szociálpszichológiát. Részt vettem ennek során az iskolai gyakorlatok irányításában is azzal a célkitűzéssel, hogy segítsem hallgatóinkat abban, hogy elméleti tudásukat a gyakorlatban is képesek legyenek alkalmazni.
15 éven keresztül vezettem a Budapesti Tanítóképző Főiskola Nevelés¬tudományi tanszékét. Ebben az időszakban a tanszék igen fontos szerepet játszott a felsőfokú tanító és óvodapedagógus-képzés tanterveinek kimunkálásában és a neveléstudományi stúdiumok gyakorlatra orientált szemléletmódjának kialakításában valamint az ennek megfelelő oktatásban.
A tehetséges, jól összehangolt tanszéki csapatnak köszönhetően korszerű és új módszerek honosodtak meg a neveléstudományi tárgyak oktatásában. Tanszékünk eredménye például, hogy a csoportmódszer mint pedagógiai képességfejlesztő csoportmunka helyet kaphatott a tanító és óvodapedagógus-képző főiskolák tantervében.

Tudományos tevékenységem a pedagógus személyiségének és hatás¬mechanizmusának kutatására és egy tanítói alkalmassági vizsgálat kimunkálására irányult.
A tanítói alkalmasság vizsgálata 1980-tól a felvételi vizsga részévé vált több tanítóképző főiskolán.
A pedagógusképzés és továbbképzés szinte valamennyi színterén tartottam előadásokat, előadássorozatokat, vezettem képességfejlesztő, illetve önismereti csoportokat.
Tanítottam a posztgraduális pedagógiai pszichológus képzés keretei között is az ELTE Pszichológiai Intézetében.

A MAZSIHISZ és a jeruzsálemi Schoken Intézet felkérésére megszerveztem a judaisztika tanárképzést majd a zsidó szociális munkás képzést az Országos Rabbiképző Intézetben. Irányítottam a pedagógia, pszichológia, szociológia, szociális munka tanterveinek kialakítását és az ennek megfelelő gyakorlati képzés rendszerének kimunkálását.
Az Intézet Zsidó Egyetemmé válása után a Dr. Schőner Alfréd rektor által vezetett munkacsoportban dolgoztam azért, hogy főiskolai szakjainkat – ezen belül a neveléstudományi és a szociális munka studiumait akkreditálják. A MAB mindkét szakot "erős" minősítéssel akkreditálta. Az oktatott tanárképzési egységnek köszönhetően judaisztika szakosaink nem hitoktatói hanem tanári oklevelet szereznek.
Szociál, fejlődés, pedagógiai és pasztorális pszichológiát tanítok az Egyetem több szakán, és személyiségfejlesztő csoportokat vezetek.

Számos kongresszuson, konferencián tartottam előadást. Ezek közül a következők a jelentősebbek:
Tanítók nevelési stílusának meghatározása tanulók projiciált nevelési¬helyzet megoldásaiban. 1979.
Az IUPSyS XV. Kongresszusa, Leipzig
Tanítónők hatékonyságának vizsgálata befolyásuk mérésével.1982.
Az Alkalmazott Pszichológiai Társaság XII. Kongresszusa, Edinburgh
A Magyar Pszichológiai Társaságról. 1984. Az IUPSyS XVI. Kongresszusa, Acapulco.
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
a.
2012
Ungárné Komoly Judit: A család, HÁCOFE MMXII: (II.) pp. 1-8.
2012
Ungárné Komoly Judit: Hogyan keletkezett a zsidó pasztorális pszichológia?, HÁCOFE MMXII: (III.) pp. 1-7.
2012
Ungárné Komoly Judit: A segítő ember, HÁCOFE MMXII: (IV) pp. 1-7.
2008
Ungárné Komoly Judit: A zsidó pasztorális pszichológia tárgya, OR-ZSE ÉVKÖNYV II.: pp. 531-541.
2005
Ungárné Komoly Judit: Experiences In A Training Group For The Students Of The Jewish Teacher Training College In Hungary, GIFTED EDUCATION INTERNATIONAL 21: pp. 129-137.

b.
1999
Hunyady Györgyné, Ungárné Komoly Judit: Pedagógusjelöltek nevelési attitűdjeinek vizsgálata irodalmi szemelvények segítségével, In: Szerk.: Bollókné Panyik Ilona Gyermek - Nevelés - Pedagógusképzés. Budapest: Trezor Kiadó, 1999. pp. 7-38. (A Budapesti Tanítóképző Főiskola tudományos közleményei; 17.)
1985
Ungárné Komoly Judit: A pszichológia és a pedagógia kapcsolatrendszere, MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 1985: (3.) pp. 185-195.
1982
Ungárné Komoly Judit: Nagy László a pszichológus, In: Szerk.: Bollókné Panyik Ilona, Szerk.: Magyarfalvi Lajost, Szerk.: Ungárné Komoly Judit Nagy László születésének 125. évfordulójára. Budapest: Budapesti Tanítóképző Főiskola, 1982. pp. 70-78.
1978
Ungárné Komoly Judit : A tanító személyiségének pedagógiai-pszichológiai vizsgálata, Budapest: Akadémiai Kiadó, 182 p.
1968
Ungárné Komoly Judit: A tanítói személyiség vizsgálatának módszere és néhány eredménye, In: Szerk.: Lénárd F. MTA Pszichológiai Tanulmányok XI.. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1968. pp. 241-255.
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
1975-78: A Magyar Pszichológiai Társaság főtitkár-helyettese
1978-88: A Magyar Pszichológiai Társaság főtitkára
1992-96 Az Országos Köznevelési Tanács tagja
1994-96 AzOrszágos Akkreditációs Bizottság Pedagógusképzési albizottságának tagja. 1999-2011 A MAZS Alapítvány Kuratóriumának tagja
Számos ad hoc, és hosszabb távon működő szakmai tantervalkotó bizottság tagja a pedagógusképzés területén, több éven keresztül.

Kitüntetések:
1997: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója
1985: A Munka Érdemrend ezüst fokozata
1990: A Magyar Felsőoktatásért Emlék¬plakett
1996: A Magyar Felsőoktatásért Emlék¬plakett

RÉSZLETES PUBLIKÁCIÓS ÉS HIVATKOZÁSI LISTA

Bezár