Szakmai életrajz

Név: Dr. Tamási Balázs                   születési év: 1975

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

történelem szakos bölcsész és tanár (MA), PPKE BTK, 2003
hebraisztika szakos bölcsész (MA), PPKE BTK, 2004

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A)

OR-ZSE, Judaisztika Tanszék – egyetemi adjunktus
OR-ZSE, Könyvtár - igazgató
KRE, BTK, Szabadbölcsész Tanszék – megbízott oktató

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

PhD (történelemtudomány) 2014.
A disszertáció címe: Jeremiás és Báruk hagyományai a Második Szentély korában: Prófécia és történelemszemlélet.

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

 

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

Oktatott tárgyak:
1. PPKE BTK, Hebraisztika Tanszék (2008 - 2010): Bibliai héber szövegolvasás (sz.), Rabbinikus szövegolvasás I. (Misna Ávót, Jóma), Klasszikus héber szövegolvasás: qumráni szövegek (sz.), Héber kéziratgyűjtemények Magyarországon (ea., sz.)

2. KRE BTK, Szabadbölcsész Tanszék (2015- ): Ószövetségi és újszövetségi iratok kulturális háttere II. (sz., ea.), Misna és Talmud (ea., sz.), Mágia, okkultizmus, kabbala (sz.)

3. ELTE BTK, Hebraisztika Tanszék (2016): Klasszikus héber szövegek: qumráni szövegek (sz.)

4. OR-ZSE, Judaisztika Tanszék (2016 - ), különböző szakokon: Ókori zsidó történelem I-II (ea), Középkori zsidó történelem I-II (ea), Könyvtárismeret (ea.), Ókori zsidó apokrifek (ea).

5. OR-ZSE, Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola (2017- ): Ókori zsidó apokrifek (ea)
2013 -

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

- Állami doktori ösztöndíj a PPKE BTK, TDI (2004. szeptember–2007. augusztus)

- MÖB ösztöndíja: Ulpan, Haifai Egyetem, Izrael (2005. július - augusztus)

- Leuveni Collegium Hungaricum, Belgium (2006. augusztus - október)

- W. F. Albright Institute of Archeological Research, Jerusalem (2007. december) – OTKA

 - Kutatás OTKA-programban (63156): „Ószövetségi apokrif és pszeudepigráfikus irodalom magyarul” Prof. Fröhlich Ida vezetésével (2007-2010): 2 Báruk fordítása.

- MTA Kaufmann-gyüjtemény kurátoraként (2011-2013): héber kéziratok, régikönyvek gondozása. OSZK-munkatársként (2004-2011): egy ismeretlen héber kézirat publikálása. A két judaika-gyüjteményben szerzett ismeretek oktatása (PPKE BTK, OR-ZSE).

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme

a)

Tamási Balázs, “Apocryphon of Jeremiah C form Qumran: Rewritten Prophetic Text or Something Else?“ In Zsengellér, J. (szerk.), Rewritten Bible after Fifty Years: Texts, Terms, or Techniques?, Leiden, E. J. Brill, 2014, 203-219. o.

Tamási Balázs, “Baruch as a Prophet in 2 Baruch“ In Henze, Matthias – Boccaccini, Gabrielle (szerk.), Fourth Ezra and Second Baruch: Reconstruction After the Fall, ed. with the collaboration of Jason M. Zurawski (JSJSup164), Leiden – New York, E. J. Brill, 2013, 195-217. o.

Tamási Balázs, “The Sources of Authority in Second Baruch” In Xeravits, Géza G. - Nicklas, Tobias - Kalimi, Isaac (szerk.), Scriptural Authority in Early Judaism and Ancient Christianity (DCLS 16), Berlin- Boston, De Gruyter, 2013, 225-250. o.

Tamási Balázs, ”Angyalok a Qumráni Könyvtár anyagában.” In: Xeravits Géza Gy., Tamási Balázs, Szabó Xavér (szerk.), Angyalok az ókortól Szent Tamásig, Budapest, L'Harmattan, 2012, 67-104. o.

”A qumráni Jeremiás apokrifon – avagy adalékok Jeremiás próféta szerepéhez a korai zsidó irodalomban.” In Koltai Kornélia (szerk.), „A szívnek van két rekesze". Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére 90. születésnapja alkalmából (Studia Hebraica Hungarica 2, MTA Judaisztikai Kutatócsoport ÉRTESÍTŐ 19), Budapest, L'Harmattan - Magyar Hebraisztikai Társaság, 2012, 189-208. o.

b)

Tamási Balázs, ”Apocryphon of Jeremiah C form Qumran: Rewritten Prophetic Text or Something Else?” In Zsengellér, József (szerk.), Rewritten Bible after Fifty Years: Texts, Terms, or Technics? (JSJSup 166), Leiden: E. J. Brill, 2014, 203-219. o.

Tamási Balázs, ”Baruch as a Prophet in 2 Baruch. in Henze.” In: Matthias – Boccaccini, Gabrielle (szerk.), Fourth Ezra and Second Baruch: Reconstruction After the Fall, ed. with the collaboration of Jason M. Zurawski (JSJSup164). Leiden – New York, E. J. Brill, 2013, 195-217. o.

Tamási Balázs, ”The Sources of Authority in Second Baruch.” In Xeravits, Géza G. - Nicklas, Tobias - Kalimi, Isaac (szerk.), Scriptural Authority in Early Judaism and Ancient Christianity (DCLS 16), Berlin – Boston: De Gruyter, 2013, 225-250. o.

Tamási Balázs, ”Eine neue Handschrift des Kaiserlich-Königlichen Bibliotheksscheibers Aaron Wolf Herlingen aus Wien (1730/1749).” (közös tanulmány Berzeviczy Klárával és Karl-Georg Pfändtnerrel), In Codices Manuscripti – Zeitschrift für Handschriftenkunde, 31/75 (2010), 25-37. o.

Tamási Balázs, ”Prophesized History of the Postexilic Period and Polemics against Priests in 4Q390 from Qumran: Levite Authorship behind the Fragments?” In Károly Daniel Dobos, Miklós Kőszeghy (szerk.), With Wisdom as a Robe. Qumran and Other Jewish Studies in Honour of Ida Fröhlich; (Hebrew Bible Monographs 21.), Sheffield, Phoenix Press, 2009, 310-328. o. ,

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

1. Tagság szakmai, tudományos társaságokban:

2003 - Magyar Hebraisztikai Társaság

2004-2011 European Association of Biblical Studies

2010- International Enoch Seminar

 2011- Magyar Ókortudományi Társaság

2013- Kőrösi Csoma Társaság

2014- European Association for Jewish Studies

2. Szakmai előadások konferenciákon: Lásd a részletes publikációs listát.

3. Elismerések:
 A Magyar Ókortudományi Társaság fiatal kutatói pályázatának („Múltszemléletek az ókorban”) III. helyezettje 2011-ben.

4. Ismeretterjesztő előadások: Pl.: MAZSIKE-program, Zsidó Szabadegyetem (OR-ZSE, Székesfehérvár) hallgatósága számára

RÉSZLETES PUBLIKÁCIÓS ÉS HIVATKOZÁSI LISTA

Curriculum Vitae

Bezár