TANTÁRGYLEÍRÁS

 

Énektechnika- Énekkultúra

Kántor szakirányú továbbképzési szak 1 - 4. félév

A tárgy kreditpontja: 4 (négy)
Heti óraszám: 1 (egy)
Szervezeti egység : Liturgia Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: Liturgika -, Judaisztika-,Rabbihelyettes szak BA, vagy szakirányú MA végzettség


A tárgy célja:
Ismertesse meg a tanulóval:
- a zenét mint kifejezési eszközt,
- az emberi hang sajátosságait, kifejezési lehetőségeit
- a technikai és művészi megvalósítás összefüggéseit
- a zeneirodalom-ezen belül a vokális irodalom-főbb stílusait,a kortárs zene befogadási lehetőségeit.
Fejlessze folyamatosan:
- a tanulók hallását, ritmusérzékét, dinamikai érzékenységét,
- a hangszínek iránti differenciáló képességét,
- a hangtechnikai készségét
- a zenei képzelőerőt, zenei memóriát
- az előadó készségét
- a stílusérzéket, a zenei ízlést, a differenciáló képességet
Ismertesse meg a gyakorlás logikus folyamatát, mely a fokozatok egymásra épüléséből áll. Neveljen rendszeres céltudatos munkára.

A kurzus feladata:

I. Szemeszter

1.Követelmények:
- helyes légzés,
- könnyed testtartás,
- lágy hangindítás,
- helyes állejtés
- helyes hangzóformálás
- tiszta intonáció

A félévi ill. év végi vizsga anyaga lehet : -népdalfeldolgozás, -preklasszikus vagy barokk dal,- klasszikus dal,- korai romantikus dal.

A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló technikai tudása, muzikalitása és zenei érettsége határozza meg. A félévi ill. év végi értékelésre javasolt az éves anyagból választott darab, a vizsgaanyagot zongorakísérettel kell előadni. A félévi ill. év végi vizsga nyilvános vizsgahangverseny formában történik.

Felhasználható irodalom:

Kerényi: Énekiskola I-II. kötet
Kerényi: Százszínű csokor
Bartók-Kodály: 20 magyar népdal
Bárdos: Érik a szőlő
Molnár- Kern: Daloskert
Ádám: A dal mesterei I-II-III. kötet
Az anyag bővíthető a szintnek megfelelő bármely gyűjteményből.

II.Szemeszter:

2. Követelmények:
- a középhangok intenzitásának fejlesztése,
- a hangterjedelem továbbfejlesztése,
- legato éneklés megalapozása,
- a könnyebb díszítő elemek gyakorlása,
- a dinamikai elemek fokozatos begyakorlása,
- a légzéskapacitás növelésére irányuló gyakorlatok.
Ezen a szinten is törekedni kell a tiszta intonációra, a kifejező előadásra, a jó szövegmondásra.

A félévi ill. év végi vizsga anyaga lehet: népdalfeldolgozás, preklasszikus ill. barokk dal, esetleg ária,klasszikus dal, romantikus dal esetleg a XIX. század első feléből. Értékelésre javasolt a félévi ill. éves anyagból választott darab. A vizsgaanyagot zongorakísérettel kell előadni. A félévi ill. év végi vizsga nyilvános vizsgahangverseny formában történik.

Felhasználható irodalom:

Az eddigi kötetek, valamint Gluck,Haydn,Mozart, és Beethoven dalkötetei
Ádám: A dal mesterei című sorozat további kötetei
Kerényi:Énekiskola III. kötet
Parisotti: Arie antiche I-II-III. kötet
Mendelssohn, Weber, Schubert, Scumann, Brahms, Glinka dalkötetei
Kodály: Magyar népzene I-XI. ,Énekszó
Bartók : 8 Magyar népdal
Az anyag bővíthető a szintnek megfelelő bármely gyűjteményből.

III. Szemeszter

3. Követelmények
- a hangterjedelem bővítése
- a nehezebb díszítési gyakorlatok megoldása
- a koloratúrkészséget fejlesztő gyakorlatok alkalmazása
- használja önállóan a napi skálagyakorlatokat
- tudatosítsa a levegővezetés és a támasz fogalmát, valamint a rezonancia alkalmazását
- tájékozódjék helyesen a különböző zenei stílusokban
- alkalmazza helyesen a zenei előírásokat, érzelmi kifejezéseket
Az év végi vizsga anyaga lehet: Bartók- vagy Kodály-népdalfeldolgozás,preklasszikus vagy barokk dal vagy ária,klasszikus dal vagy ária, romantikus dal a XIX. század első, második feléből. A vizsgaanyagot a félévi ill éves anyagból választjuk és zongorakísérettel kell előadni. A félévi ill. év végi vizsga, nyilvános vizsgahangverseny formájában történik.

Felhasználható irodalom:

Az eddigi kötetek , valamint Csajkovszkij, Muszorgszkij, Grieg, Dvorak, Fauré, Debussy, H. Wolf dalkötetei, Ária- kötetek
Az anyag bővíthető a szintnek megfelelő bármely gyűjteményből.

IV. Szemeszter

4. Követelmények
- bonyolultabb dinamikai gyakorlatok
- trilla, messa di voce,
- állóképességét, hangi terhelhetőség fokozása,
- alakítsa ki a kinesztetikus érzés ellenőrző szerepét,
- önálló gyakorlási és előadói program tervezése
Az év végi vizsga anyaga lehet: klasszikus dal, kései romantikus ill. XX. századi külföldi szerző dala, Liszt dal, klasszikus vagy romantikus ária,oratórium- vagy kantáta bármely stílusban, dal mai magyar szerzőktől. A félévi ill. év végi vizsga nyilvános koncert formájában zajlik le.

A vizsgaanyagot zongorakísérettel kell előadni.

Felhasználható irodalom

Az eddigi kötetek, valamint, Rachmaninov, Ravel, Mahler, R. Strauss, Berg, Schönberg dalkötetei,
Bartók: Öt dal op. 15, Öt dal op.16
Kodály: Négy dal, Öt dal, Megkésett melódiák
Liszt -dalkötetek
Britten,Sztravinszkij, Poulenc Respighi, Honegger, Webern dalai
Kósa György, Kadosa Pál, Farkas Ferenc,Petrovics Emil, Kurtág György dalai
Új versek, új dalok című kötet
Oratórium-, kantáta-kötetek
Az anyag bővíthető a szintnek megfelelő bármely kötetből.

A második év végén záróvizsgát tesznek a hallgatók a két év alatt megszerzett tudásukból, ami a két év tanult anyagából választódik ki, közös megbeszélés alapján.
A vizsga anyaga négy különböző stílusú, dal vagy ária ill egy héber ima, amit zongorakísérettel adnak elő egy műsor formájában a vizsgabizottság előtt, zárt körben. Az itt kapott osztályzat a záróvizsga átlagába beleszámít.

Az ének órák 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak. Mivel gyakorlati tárgy a hiányzások miatt a félévi vizsgán nem vehet részt a hallgató, betegség eseten nem szükséges orvosi igazolás.

Az osztályzat kialakításának módja: A fél éves felkészülés, gyakorlás az órákra, az órákon való aktív részvétel alapján kapott gyakorlati jegy.