TANTÁRGYLEÍRÁS

HANGSZERHASZNÁLAT 2

Kántor szakirányú továbbképzési szak 2. félév

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 1 (egy)
Szervezeti egység : Liturgia Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: A Hnagszerhasználat I fv. teljesítése

A tárgy tematikája:
A kétkezes játék előkészítése, a két kéz koordinálása
Zenei memória fejlesztése, kotta nélküli játék
Ismert dallamok részleteinek lejtszása a zongorán belső hallás segítségével
A többszólamúság megismetetése a kétkezes játék által
A blattolás fogalma

Témakörök
A duda basszus használata
Az F kulcs kottából való olvasása, és hangszeren történő lejátszása
Könnyű kétkezes zongora darabok kottából való lejátszása
Dúr és moll skála játéka külön kézzel, két kézzel, párhuzamosan és ellenmozgással
A két szisztéma egyik szólamának éneklése a másik szólam zongorán való játéka együttesen.
A tanár által énekelt ismeretlen motivum hallás utáni lejátszása a zongorán megadott hang indításával
Ismeretlen dallamanyag kottából történő lejátszása (prima vista) egy szisztémában, majd megadott dallamkísérettel


a. Az előadások minimum 75%-án részt kell venniük a hallgatóknak

b. A félév végi aláírás követelményei: a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az aláíráshoz az órák 75%-án való részvétele szükséges, az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése értelmében.

c. Az osztályzat kialakításának módja: szemeszterenként minden két hónapban egy teszt írása az addig tanult tananyagból.

d. A vizsga módja: teszt írása, valamint szóbeli kérdésekre való felelt.

A vizsga típusa: kollokvium.

A vizsgára való jelentkezés módja: feliratkozás a Tanulmányi Osztályon, a vizsgára való jelentkezés űrlapon

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a tanulmányi Osztályon.

Kötelező irodalom
Zongora iskola 2 (Komjáthyné – Hernádiné – Inselt Katalin - Fantóné) Editio Musica Budapest
Könnyű Táncok Gyermekeknek
J. S. Bach: 13 Könnyű zongoradarab
Bartók Gyermekeknek I-II kötet
Bartók Mikrokozmosz I. II. Kötet
Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok