TANTÁRGYLEÍRÁS


K á n t o r v i l á g

Szabadon válaszható tantárgy 2.fv

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 1 (egy)
Szervezeti egység : Liturgia Tanszék

A képzés során a hallgató történeti és zenei áttekintést kap az imádkozás kezdeteitől a jelenkor kántori szolgálatáig.

A kurzus célja, hogy a hallgató saját szakmai érdeklődésének megfelelő témájában, témáiban jobban elmélyülhessen.

Témakörök:
1. A Szentély énekesei és zenei élete
2. Az imádkozás, mint énekelt tanulás
3. TaNaKh és zenetörténet
4. Kántor + kórus
5. Imádkozás judeobarokk stílusban
6. Sulzer – Naumbourg – Lewandowski
7. Közép- és kelet-európai cházonusz (cházzánut)
8. A chászid dallamvilág
9. Magyar kántorok
10. Szemelvények a szefárd világ imádkozásából

FIGYELEM!
a. Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak.

b. A félév végi aláírás követelményei: a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 % - án való részvétele szükséges.

c. Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli vizsga.

d. A vizsga típusa: kollokvium.

e. A vizsgára való jelentkezés módja: feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

f. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.

IRODALOM:
Schmelowszky Ágoston: Rövid bevezetés a zsidó a liturgiába (Egyházzenei
füzetek I./13) - Magyar Egyházzenei Társaság 2002; tankönyv

Kármán György: A zsidó liturgikus zene I-II. - létezik egykötetes változata is - OR-ZSE

Pávich Zsuzsanna: Az ószövetségi zene gyökerei, szakrális és világi
kibontakozása, hatása az európai művelődésre
http://corvina.kre.hu:8080/phd/pavichzs_phddisszertacio.pdf

Diszkográfia: cd- és dvd-felvételek,
internetes helyek és a Youtube – csatorna:
imádkozás, kántori énekek és más a témakörbe tartozó műzenei feldolgozások
órai megbeszélés alapján.

Ajánlott irodalom:
Szabolcsi Bence: Zsidó kultúra, zsidó zene – Osiris Kiadó, Budapest, 1999
Niran Judit: Jelek a vízen – Bp., Libri Kiadó, 2014
Fekete László: A Dohány utcai zsinagóga zenei múltja és nagy kántorai
in: A Dohány utcai Zsinagóga 150 éve kötetből, Dohány Utcai Zsinagóga Alapítvány, 2010, 42-50 o.