TANTÁRGYLEÍRÁS


A zsidózenei gyűjtés

Szabadon válaszható tantárgy 3.fv

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 1 (egy)
Szervezeti egység : Liturgia Tanszék

A tantárgy forrásanyagok megtalálásával, jelentőségűk számbavételével, zenei feldolgozásaikkal foglalkozik.

A kurzus célja, hogy a hallgató saját szakmai érdeklődésének megfelelő témájában, témáiban jobban elmélyülhessen.

Témakörök:
1. A zenei gyűjtés célja és stratégiai szempontjai
2. Magyarországi gyűjtések: Csillag Lipót Munkácson
3. Ádám (Rothman) Emil Debrecenben és Ungváron
4. Részletek Szabolcsi Bence munkásságából:
- Daloskönyv a zsidó ifjúság részére
- Jewish Folk Choruses
5. Laki Péter és Frigyesi Judit Hálél gyűjtése
6. Rónai István gyűjtése Goitein Emiltől
7. Eisikovits Miksa gyűjtése Máramarosszigeten és Máramaros megyében
8. Elek Judit micvája: az Eisikovits – gyűjtés feldolgozásai és további élete
9. Zsidó Népzenei Társaság – Szentpétervár, 1908
10. Olasz zsinagógák imádkozása – 20. század közepi felvételek

FIGYELEM!
a. Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak.

b. A félév végi aláírás követelményei: a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 % - án való részvétele szükséges.

c. Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli vizsga.

d. A vizsga típusa: kollokvium.

e. A vizsgára való jelentkezés módja: feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

f. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.

Kötelező irodalom, kották és hangzó felvételek:

Csillag Lipót: Kántori kézikönyv – kézirat

Ádám Emil: A zsinagóga dallamai, az Országos Rabbiképző Intézet Kántorképzőjének kézikönyve, Budapest, 1976

Káldi László és Szabolcsi Bence dr.: Daloskönyv az izraelita ifjúság számára – Singer és Wolfner R.T., Budapest, 1942

Eisikovits Miksa (= Max E.) gyűjtésének füzetei, I-IV. - kézírat

Max Eisikovits : Songs of the Martyrs: Hassidic Melodies of Maramures Sepher-Hermon Press, 1980

Fraknói Károly szerkesztésében: Jewish Folk Choruses Cserépfalvi Kiadó, Budapest, 1848

Laki Péter és Frigyesi Judit Hálél gyűjtése - kézírat

Francesco Spagnolo válogatásában és szerkesztésében: Italian Jewish Musical Tradition from the Leo Levi Collection (1954-1961)
cd-lemez