TANTÁRGYLEÍRÁS

Kántorvilág II.

Szabadon válaszható tantárgy 3.fv

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám:  1
Szervezeti egység:  Liturgia tanszék

A képzés során a hallgató történeti és zenei áttekintést kap az imádkozás kezdeteitől a jelenkor kántori szolgálatig.

A kurzus célja, hogy a hallgató saját szakmai érdeklődésének megfelelő témájában, témáiban jobban elmélyülhessen. 

Témakörök

1.      Imadallamok mű- és népzenei befolyásoltsággal
2.
      Kifejezésmódok a kántori gyakorlatban 
3.
      A modernitás lehetőségei és határai 
4.
      A rituális tevékenység ismérvei
5.
      A szakrális és a művészi kifejezésmód problematikája
6.
      A kántor, mint tanító
7.
      Szolgálat pódiumon?
8.
      A hangszerhasználat kérdése és gyakorlata az imádkozásban
9.
      A mai kántorvilág közös nemzetközi fórumai
10.
  Múltunk, mint jövőkép

 

FIGYELEM!

a. Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak.

b. A félév végi aláírás követelményei: a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 % - án való részvétele szükséges.

c. Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli vizsga.

d. A vizsga típusa: kollokvium.

e. A vizsgára való jelentkezés módja: feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

f. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:  a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.

      Kötelező irodalom:

Schmelowszky Ágoston: Rövid bevezetés a zsidó a liturgiába
Egyházzenei füzetek I./13) –
Magyar Egyházzenei Társaság 2002; tankönyv
 Kármán György: A zsidó liturgikus zene I-II. - létezik egykötetes változata is -  OR-ZSE
 Pávich Zsuzsanna: Az ószövetségi zene gyökerei, szakrális és világi kibontakozása, hatása az európai művelődésre http://corvina.kre.hu:8080/phd/pavichzs_phddisszertacio.pdf

 Diszkgráfia: cd- és dvd-felvételek, internetes helyek és a Youtube – csatorna:

imádkozás, kántori énekek és más a témakörbe tartozó műzenei feldolgozások órai megbeszélés alapján.

 Ajánlott irodalom:

Szabolcsi Bence: Zsidó kultúra, zsidó zene – Osiris Kiadó, Budapest, 1999
Niran Judit: Jelek a vízen – Bp., Libri Kiadó, 2014
Fekete László: A Dohány utcai zsinagóga zenei múltja és nagy kántorai
in: A Dohány utcai Zsinagóga 150 éve kötetből, Dohány Utcai Zsinagóga Alapítvány, 2010, 42-50 o.