TANTÁRGYLEÍRÁS

ÁLTALÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ
General Communication
ZSIDÓ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK 1. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Neveléstudományi és Szociális Munka Tanszék


a. A tárgy tematikája:
1. A kommunikáció folyamatának összetevői, alapfogalmai. Kommunikációs modellek. A kommunikáció funkciói.
2. A kommunikáció formái. A verbális kommunikáció jellemzői.
3. Nyelv és gondolkodás viszonya. A nyelv társas természete.
4. A látványra épülő közlésfolyamat jellemzői. A nonverbális kommunikáció szerepe és vizsgálata.
5. Az individuális kommunikáció: a belső, a személyközi és a csoportkommunikáció.
6. Szervezeti kommunikáció: elméletek és modellek. Formális és informális szervezeti kommunikáció.
7. Társadalmi kommunikáció, tömegkommunikáció.
8. A médiahasználat fogalma és vizsgálata.
9. Egyén, közösség és kultúra kapcsolata. A nemzetközi és az interkulturális kommunikáció.
10. Kommunikáció szóban. A beszéd stílusa, a beszédmodor és a beszéd technikája, hibaforrások.
11. Retorikai alapfogalmak.
12. Kommunikáció írásban. Az írott nyelvi közlés.
13. Kommunikációs gyakorlatok.
14. Összefoglalás, konzultáció

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: 1 db zárthelyi dolgozat
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzés (zárthelyi dolgozat) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat eredménye + szóbeli vizsga).
A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzésen (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

g. A vizsga típusa: szóbeli

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom: Az előadásokon elhangzottak. (Segítséget jelentenek a power point prezentációk.)
Ajánlott irodalom:
1. Allan Pease: Testbeszéd. Park, 2000.
2. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula, 2000.
3. Horányi Özséb (szerk): Kommunikáció I-II. (Az előadáson meghatározott fejezetek.) General Press, 2003.
4. Katona Mária - Szabó Csaba: Kommunikáció - Üzleti kommunikáció Képzőművészeti Kiadó 2006.
5. Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon Kossuth, 2001.