TANTÁRGYLEÍRÁS

ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA
Psychology I.
ZSIDÓ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK 1. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Neveléstudományi és Szociális Munka Tanszék


a. A tárgy tematikája:
1. A pszichológia fogalma, tárgya, rövid története.
2. A pszichológia területei és módszerei.
3. Az én kép. Az én kép kialakulása, az én kép védelme.
4. Az identitás fogalma, összetevői. Erikson pszichoszociális fejlődés elmélete, Marcia modellje.
5. A személyiség fogalma. Szocializáció és perszonalizáció. A személyiségfejlődés külső és belső tényezői, ezek viszonyával kapcsolatos elméletek.
6. A Freud­ féle pszichoanalitikus személyiség modell. Tudat szintek, Éri részek, elhárító mechanizmusok.
8.A mindennapi élet pszichopatológiája, az álom. A pszichoszexuális fejlődés.
9.ABerne­féle tranzakcióanalízis. Az emberi játszmák.
10.A Rogers­féle humanisztikus személyiség modell.
11.Típustanok (temperamentum­, alkati ­, attitűd szerinti típusok).
12.Az interakció. A személyészlelés, az első benyomás.
13.Az attitűd és előítélet. Az attribúció.
14.Státusz és szerep. Szereptanulás, szerep konfliktusok. A családi életciklusok modellje.
15.A csoport fogalma, fajtái. A csoportfejlődés szakaszai. Normaképzés, csoportnyomás.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: 1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
1 db szóbeli beszámoló + 1 db írásbeli beszámoló, melyekből minimum 1-1 db-ot meg kell tartani.
A szemeszter során előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, valamint nem tartotta meg a szóbeli beszámolót, és nem készítette el írásos beszámolóját, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után pótolhatja azokat, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozat javítására lehetőség nincs!

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat, írásbeli és szóbeli beszámoló) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat eredménye + a szóbeli és írásbeli beszámolók+ szóbeli vizsga).
A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (13 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzésen (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

g. A vizsga típusa: kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Keményné dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2007.)

Ajánlott irodalom:
1. Keményné dr. Pálffy Katalin: Alapozó pszichológia
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2006.)
2. Keményné dr. Pálffy Katalin: Személyiséglélektan
(L'Harmattan-Zsigmond Király Főiskola, Bp., 2007.)
3. Atkinson-Smith: Pszichológia
(Osiris-Századvég, Bp., 1995.)
4. Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája
(Gondolat, Bp., 1994.)