TANTÁRGYLEÍRÁS

ÁLTALÁNOS KÖZGAZDASÁGTAN
General Economics
ZSIDÓ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK 3.fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


a. A tárgy tematikája:

 1. A közgazdaság-tudomány
  A piac
 2. fogyasztói magatartás és kereslet
  A vállalat és a termelői magatartás
 3. A vállalat kínálata és a piac jellege
 4. A termelési tényezők piaca
 5. Vállalatok a nemzetközi piacon
 6. Az állam szerepe a gazdaságban
 7. A makrogazdaság teljesítményének mérése
 8. A makrogazdaság árupiaca – az egyensúlyi jövedelem
 9. A makrogazdaság pénzpiaca – a kamatláb alakulása
 10. A munkapiaci egyensúlytalanság – munkanélküliség
  Az infláció
 11. A makrogazdasági folyamatok befolyásolhatósága – fiskális és monetáris politika
 12. A nyitott gazdaság alapvető összefüggései – fizetési mérleg
 13. – 14.  Számonkérés

A tantárgy tanulása során a hallgató olyan ismeretekre tesz szert, amelyek a közgazdasági műveltség részét képezik.
Ennek keretében ismerje a közgazdaságtan alapvető kategóriáit, a gazdasági folyamatok lényegét, azok összefüggéseit, elemzési módszereit. Ismerje a közgazdaságtan történeti fejlődését.
Legyen képes megérteni a piacgazdaság működési mechanizmusát, a gazdasági körforgás folyamatát, a gazdaság reál- és nominál jövedelemáramlási folyamatait. Vizsgálatainál, elemzéseinél hasznosítsa tapasztalatait.
Ismerje a mikro-és makrofolyamatok közötti különbséget, a gazdaság szereplőinek (háztartás, vállalat, állam) mozgásterét. Értse az állam gazdasági szerepének szükségességét, ismerje a kormányok cselekvési lehetőségét.
Ismerje a legfontosabb vállalati és nemzetgazdasági mutatószámokat, tudjon különbséget tenni a nyitott és zárt gazdaságok tevékenysége között. Ismerje a globalizáció pozitív és negatív hatásait.
Ismerje a különböző befektetési formákat, a tőzsde jelentőségét és működését, a magyar bankrendszer felépítését.
Ismerje meg az infláció és munkanélküliség kialakulásának okait és negatív hatásait.
Tanulja meg az érvekkel alátámasztott, szakszerű véleménynyilvánítást, rendelkezzen fejlett vitakészséggel. Ismerje a magyar gazdaságban és a világgazdaságban zajló folyamatokat.
Alakuljon ki az egységes közgazdasági szemlélete, gondolkodásmódja, amellyel megalapozza további tanulmányait.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
      1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
1 db szóbeli beszámoló + 1 db írásbeli beszámoló, melyekből minimum 1-1 db-ot meg kell tartani.
A szemeszter során előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, valamint nem tartotta meg a szóbeli beszámolót, és nem készítette el írásos beszámolóját, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után pótolhatja azokat, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozat javítására lehetőség nincs!

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat, írásbeli és szóbeli beszámoló) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat eredménye + a szóbeli és írásbeli beszámolók+ szóbeli vizsga).
A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (13 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzésen (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie

g. A vizsga típusa:
kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!