TANTÁRGYLEÍRÁS

ÁLTALÁNOS SZOCIOLÓGIA
General Sociology
ZSIDÓ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK 1-2. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék

a. A tárgy tematikája: A két féléves tárgy célja bevezetés a szociológiába, alapvető ismeretek nyújtása után az egyetemes és magyar zsidóság társadalmi szerepének, történetileg kialakult sorsának vizsgálata. Foglalkozunk a kisebbségi lét formáival, a környezettel való kapcsolattal, befogadás - kirekesztés és az asszimiláció jelenségeivel. Zsidó életmód és magatartásformák is helyt kapnak a stúdiumban.

1. Társadalom fogalma, kialakulása
2. Társadalomtudomány fogalma, fejlődése
3. Csoportok a társadalomban, viselkedésük
4. Kisebbségek fogalma, kialakulása
5. Kisebbségek helyzete általában
6. Kisebbségi magatartások
7. Az állam és kialakulása
8. Konfliktusok (állami, társadalmi)
9. Szociológiai irányzatok, iskolák
10. Szociológiai vizsgálatok és kutatások
11. Zsidóság és társadalomtudomány
12. Magyar zsidó társadalomkutatók
13. Zsidóság szociológiája
14. Összefoglalás

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: 1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
1 db szóbeli beszámoló + 1 db írásbeli beszámoló, melyekből minimum 1-1 db-ot meg kell tartani.
A szemeszter során előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, valamint nem tartotta meg a szóbeli beszámolót, és nem készítette el írásos beszámolóját, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után pótolhatja azokat, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozat javítására lehetőség nincs!

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat, írásbeli és szóbeli beszámoló) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat eredménye + a szóbeli és írásbeli beszámolók+ szóbeli vizsga).
A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (13 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzésen (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

g. A vizsga típusa: kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

Eli Barnavi: A zsidó nép világtörténete Bp,1995 Nicholas De Lange: A zsidó világ atlasza Bp, 1996 Erényi Tibor: A zsidók története Magyarországon Bp, 1996.
Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon Bp, 2001
Hét évtized a zsidóság életében I-II.k. Bp, 1990

Ajánlott irodalom:
1.Andorka Rudolf: Szociológia, 1992.