TANTÁRGYLEÍRÁS

BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA
Introduction to the Philosophy
ZSIDÓ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK 1. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Művelődéstörténet tanszék


a. A tárgy tematikája: A tárgy a filozófia kétezer-hétszáz éves történetének alapszintű ismertetése mellett a filozófiai gondolkodás ismérveivel, valamint a filozófiai gondolkodási technikáival és "tudományaival" ismerteti meg a hallgatókat. Számba veszi a legjelentősebb filozófusokat, valamint azokat a szociális, történelmi, politikai, és kulturális hatásokat, amelyek meghatározták e filozófusok gondolkodását.
Órabeosztás (14 órás)

1. Bevezetés. A filozófia iránti igény. A filozófia az emberi kultúrában. A filozófiai gondolkodás. A filozófia nyelvezete.
2. Antik filozófia I. Thalesz, Herakleitosz, püthagoreusok. Az eleai iskola. Parmenidész, eleai Zénón, Anaxagorasz.
3. Antik filozófia II. A szofisták. Szókratész, Protagórasz, Gorgiász. Szókratikus iskolák. Démokritosz.
4. A klasszikus athéni filozófia. Platón és Arisztotelész.
5. A középkor filozófiája. Ágoston, Tamás. Realizmus és nominalizmus. Természet- és társadalomfilozófia a reneszánszban. Machiavelli, Morus, Campanella, Bacon.
6. Metafizikai rendszerek. I. Descartes.
7. Metafizikai rendszerek. II. Spinoza, Leibniz, Hobbes filozófiája.
8. A felvilágosodás filozófiája Locke, Berkeley, Hume, Didro, Rousseau, La Mettrie.
9. A klasszikus német filozófia. I. Kant.
10. A klasszikus német filozófia. II. Fichte, Schellig, Hegel.
11. A marxizmus filozófiája.
12. Pozitivizmus és irracionalizmus. Herzen, Spencer, Schopenhauer, Nietzsche, Bergson.
13. Az egzisztencializmus. Kierkegaard, Heidegger, Sartre.
14. Logikai pozitivizmus, analitikus filozófia, nyelvfilozófia. A Bécsi Kör filozófiája. Russell, Wittgenstein, Moore, Ryle.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. (7)! szerint vizsgát nem tehetnek. Az elmaradt tanulmányokat a tárgy oktatója által meghatározott módon köteles a hallgató pótolni.

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: nincs

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: nincs

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A foglalkozásokon való aktivitás és a kollokviumon nyújtott teljesítmény alapján.

g. A vizsga típusa: Kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:

1. Rudolf Carnap: A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén keresztül. In: A Bécsi Kör filozófiája. Budapest, Gondolat 1972., 61-92. p.
2. Steiger Kornél: Bevezetés a filozófiába. Budapest, Holnap Kiadó, 1992. (Descartes, Berkeley, Hume, Hegel, Bergson)
3. H.J. Störig: A filozófia világtörténete. Helikon, Budapest, 1997.
4. Kortárs tanulmányok a logikaelmélet kérdéseiről. Szerk.: I. M. Copi - .J. A. Gould. Gondolat, Budapest, 1985.

Ajánlott irodalom:
1. Rathmann János: Idegen szavak a filozófiában. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.
2. G. E. Moore: Ajózan ész védelmében. Budapest, Magyar Helikon, 1981.
3. Hannes Böhringer: Mi a filozófia? Budapest, Palatinus Kiadó, 2000.