TANTÁRGYLEÍRÁS

Jogi ismeretek
Jurisprudence

KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK (BA) 4 fv.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Neveléstudományi és Szociális Munka Tanszék
 

a. A tárgy tematikája:

  1. Jogi alaptan, a jog definíciója, a jogalkotás folyamata, jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, jogi alapfogalmak, szerződés, keresetlevél, tulajdonjog és birtoklás elhatárolása, írásos definíciótár.
  2. A polgári jog alapjai. Személyek: cselekvőképesség, jogképesség, Öröklés joga: törvényes öröklés rendje, végrendelet, hagyatéki eljárás, családi jogból a házasságkötés és válás.
  3. Polgári jog, felelősségtan, szerződések általános részi szabályozása. Gyakori szerződések: megbízási, vállalkozási, adásvételi szerződések.
  4. Nonprofit szervezetek joga, egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság, nyilvántartásba vételi eljárás, törvényességi felügyeleti eljárás, megszűnés.
  5. Társasági jog: Bt., Kft., egyéni vállalkozó – fő szabályok, alapvető fogalmak, bejegyzési-változásbejegyzési eljárás, e-cégeljárás alapjai.
  6. Munkajogi alapismeretek. Munkaszerződés, átirányítás, munkaviszony megszüntetése és szabályai. Eljárás a munkaügyi bíróságon.
  7. Az igazságszolgáltatás rendszere, jogorvoslati jog. Bűncselekmény, büntetés fogalma, szándékosság, gondatlanság elhatárolása, stádiumtan, mit tegyek, ha letartóztatnak.

 

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
A tanórákon és gyakorlatokon való maradéktalan részvétel, tekintettel számos külső órára és gyakorlatra. Ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Az elmaradt tanulmányok az előadó által javasolt és a tantárgyfelelős által jóváhagyott módon pótolható.

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: nem lehetséges

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Témakörei: az előadásokon tanult tananyag, az önállóan szerzett ismereteket adott tárgyból adaptálva az előadó és a hallgató által közösen megjelölt környezeti elemek vizsgálata, elemzése, javaslattétel.

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadásokon és a gyakorlatokon való maradéktalan részvétel szükséges az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: teszt írás

g. A vizsga típusa: írásbeli

Kötelező irodalom:  órai jegyzet, előadó által biztosított definíciótár, és a hatályos joganyagból szemlézett háttéranyagok