TANTÁRGYLEÍRÁS

 

JUDAISZTIKA
JUDAISM 1.
ZSIDÓ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK 1. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Judaisztika tanszék


a. A tárgy tematikája:
A tárgy feladata:
A judaisztika fogalmának bevezetése, forrásaival való megismerkedés mellett, a tárgy logikájának megfelelő ünnepek bemutatása, az ünnepek lényegének ismereti szinten való megtanítása, az ünnepeken való részvétel készégének kialakítása.

1.       A judaisztika alapjai, a vallás megnevezése. A monoteizmus. A Szentírás 24 könyve.
2.       Ros Hásáná, az újév.
3.       Jom Kipur, az engesztelés napja.
4.       A Szukot, a sátoros ünnep és a hozzá tartozó ünnepek.
5.       Az ima kialakulása. A napi három ima.
6.       A zsinagóga berendezése, személyzete.
7.       Szombati előkészület. A péntek.
8.       Szombati tennivalók Sámor és Záhor. Őrizd meg és szenteld meg.
9.       A zsidóság Tórája. A Tóra felolvasása. A hetiszakaszok.
10.     Posztbiblikus ünnepek I. Chanuka, a fény ünnepe.
11.     Ismétlés
12.     Konzultáció

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: 1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
1 db szóbeli beszámoló + 1 db írásbeli beszámoló, melyekből minimum 1-1 db-ot meg kell tartani.
A szemeszter során előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, valamint nem tartotta meg a szóbeli beszámolót, és nem készítette el írásos beszámolóját, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után pótolhatja azokat, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozat javítására lehetőség nincs!

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat, írásbeli és szóbeli beszámoló) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat eredménye + a szóbeli és írásbeli beszámolók+ szóbeli vizsga).
A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (13 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzésen (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

g. A vizsga típusa: szóbeli

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:

1. Deutsch Gábor jegyzete
2. Donin: Zsidónak lenni
3. Meir Lau: A zsidó élet törvényei
4. Oláh János: Judaisztika
5. OR-ZSE Imakönyv Második jav. kiadás. 2005.

Ajánlott irodalom:
1. Féner: És beszéld el fiadnak
2. Rosenberg: Sulchán Áruch dióhéjban
3. Jólesz Károly: Hitéleti kislexikon
4. dr. Schőner Alfréd: Mérleg
5. dr. Schőner Alfréd: Égszínkék
6. Deutsch Gábor: Ajtónyitás