TANTÁRGYLEÍRÁS

JUDAISZTIKA
JUDAISM 5.
ZSIDÓ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK 5.fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a Judaisztika 4. félév teljesítése

a. A tárgy tematikája:
A tárgy feladata:
A judaisztika fogalmának bevezetése, forrásaival való megismerkedés mellett, a tárgy logikájának megfelelő ünnepek bemutatása, az ünnepek lényegének ismereti szinten való megtanítása, az ünnepeken való részvétel készégének kialakítása.

 1. A Sulchan aruch kialakulása, felépítése.
 2. Egészségügyi és vselkedési szabályok a Sulchan aruchban. A derech erec.
 3. A vallási irányzatok, áskenáz – szefárd. A felvilágosodás és hatása.
 4. A status quo és a modern ortodoxia.
 5. A chászidizmus. Jellegzetes chászid udvarok.
 6. A kabbala és környéke.
 7. Az alkony imái. (minha, máriv, lefekvés előtti ima).
 8. A reggeli ima részletes ismertetése.
 9. Ünnepi imák. Szűkítések, bővítések.
 10. A zsoltárok szerepe a liturgiában. A hálél.
 11. Higiénia és a rituális tisztaság. Mikve, a rituális fürdő.
 12. Konzultáció
 13. Konzultáció

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
1 db szóbeli beszámoló + 1 db írásbeli beszámoló, melyekből minimum 1-1 db-ot meg kell tartani. A szemeszter során előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, valamint nem tartotta meg a szóbeli beszámolót, és nem készítette el írásos beszámolóját, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után pótolhatja azokat, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozat javítására lehetőség nincs!

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat, írásbeli és szóbeli beszámoló) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat eredménye + a szóbeli és írásbeli beszámolók+ szóbeli vizsga).
A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (13 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzésen (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

g. A vizsga típusa: szóbeli

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

 1. Deutsch Gábor jegyzete
 2. Donin: Zsidónak lenni
 3. Meir Lau: A zsidó élet törvényei
 4. Oláh János: Judaisztika
 5. OR-ZSE Imakönyv Második jav. kiadás. 2005.

Ajánlott irodalom:

 1. Féner: És beszéld el fiadnak
 2. Rosenberg: Sulchán Áruch dióhéjban
 3. Jólesz Károly: Hitéleti kislexikon
 4. dr. Schőner Alfréd: Mérleg
 5. dr. Schőner Alfréd: Égszínkék
 6. Deutsch Gábor: Ajtónyitás