A Zsidó közösségszervező szak képzési és kimeneti követelményei

Képzési követelmények

1. Az alapképzési szak megnevezése: egyházi/felekezeti közösségszervező (Church Congregation Organization)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
– szakképzettség: egyházi/felekezeti közösségszervező
– a szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Church Congregation Organizer

3. Képzési terület: hittudomány

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

6. A képzés célja:
Olyan egyházi/felekezeti közösségszervezők képzése, akik a vallásuk tanításában szerzett hitéleti, valamint vezetési, intézményirányítási, szervezési ismeretek birtokában képesek az egyházi, illetve kulturális közéletben (könyvtárak, múzeumok, média, illetve idegenforgalom, turisztika) és más területeken az egyházi/felekezeti közéleti és kulturális feladatok ellátására, illetve annak szervezésére. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg.

7. A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések:
Az egyes egyházak/felekezetek, illetve egyházi felsőoktatási intézmények a szak és a szakképzettség oklevélben történő megnevezésére - az egyház/felekezet saját, belső szabályai szerint - más elnevezést, felekezeti meghatározást is használhatnak. A szak és szakképzettség e rendelettől eltérő megnevezése esetén az oklevélben fel kell tüntetni az e rendelet 5. számú melléklete szerinti azon szak és szakképzettség megnevezését is, amelynek az megfelel.

Kimeneti követelmények


Az ismeretek ellenőrzési rendszere
Az ismeretek ellenőrzése:
- részei (írásbeli, szóbeli, szükség szerint gyakorlati),
- az írásbeli, illetőleg szóbeli vizsga tárgyai,
- eredményének kiszámítási módja.

* előadások esetén kollokvium (szóbeli és/vagy írásbeli);
* gyakorlatok (szemináriumok) esetén folyamatos szóbeli ellenőrzés, zárthelyi vagy szemináriumi dolgozat (esszé, kiselőadás).

A szakdolgozat
* A szakdolgozathoz az alapszak egységesen 10 kreditet rendel hozzá.
* A szakdolgozat témáját az adott szakirányon oktatott témakörökből lehet választani.
* A hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított ismeretek szintetizálására, az alapfokozat szintjének megfelelő tudományos kérdések megértésére és ilyenek önálló felvetésére, megoldására.
* Az alapszakon követelmény, hogy a szakdolgozat írója feldolgozza a téma fontosabb régi és újabb szakirodalmát, mégpedig legalább egy modern (nyugati) idegen nyelven is.
* A tényleges szövegoldalak összes terjedelme 50-60 ezer karakter. Ha a szakirány előírásai megengedik, jelentősebb terjedelmű szövegközlés vagy fordítás, bemutató anyag is lehet a szakdolgozat része; a szakirodalmat feldolgozó, problémafelvető és megoldó rész terjedelmének ilyenkor legalább 35-40 ezer karakternek kell lennie.
* A szakdolgozat nyelve elsősorban magyar, vagy az intézmény illetve a szakirány által elfogadott idegen nyelv.
* A szakdolgozat további formai és tartalmi követelményeit és beadási határidejét, elbírálásának rendjét az intézményi szabályzatok és a szakirány előírásai tartalmazzák.
*
A záróvizsgára való bocsátás feltétele az elfogadott szakdolgozat, az előírt tanegységek elvégzése és a kötelező kreditmennyiség megszerzése.

A záróvizsga (zárószigorlat)
* részei: írásbeli (rövidebb esszé, teszt stb.) és szóbeli (tételjegyzék alapján az egyes tárgykörökben elsajátított ismeretek kifejtése stb.). A követelmények részletezését az intézményi szabályzatoknak megfelelően a szakirányok előírásai tartalmazzák;
* az írásbeli, illetve a szóbeli vizsga tárgyai: biblikus ismeretek, egyháztörténet, csoportlélektan-vezetéselmélet, valamint a szakirányok előírásai szerint a szakirány saját képzésének speciális tárgyai;
* a zárószigorlat eredménye: az írásbeli és a szóbeli átlaga, a szakirányok előírásai szerinti esetleges súlyozással.

A képzési és kimeneti követelményekben előírt idegen nyelvi követelmények:
Az alapszak elvégzését tanúsító oklevél kiadásának elengedhetetlen feltétele a "B2" típusú általános nyelvi, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga megléte. Az ivrit (modern héber) vagy a bibliai héber nyelvből a nyelvvizsgát az egyetemünkön működő OR-ZSE Nyelvvizsgaközpontban is teljesíthetik hallgatóink.

 

Vissza