TANTÁRGYLEÍRÁS

-Kommunikációs gyakorlat (kommunikáció szervezése)
Communication exercises

ZSIDÓ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK 2. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Neveléstudományi és Szociális munkás Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: az Általános kommunikáció c. tantárgy teljesítése


Előtanulmányi követelmény: Általános Kommunikáció kollokvium
a. A tárgy tematikája:
1.
A kommunikáció a társadalomban, a kommunikáció szervezéséhez szükséges alapfogalmak.
2.
A kommunikáció szervezésének fő feladata, a reputációépítés alapjai.
3.
  A szervezetek belső és külső környezetével történő kapcsolattartás területei.
4.
 A Szervezeti kultúra, a Corporate Identity. A szervezetek arculata, az image.
5.
A kommunikáció szervezés során alkalmazott eszközök, módszerek.
6.
A kommunikáció tervezése.
7.
 A publicitás. A nyomtatott sajtótól az epr-ig.

A tárgy feladata:
A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók tisztában legyenek a kommunikáció elméletének a gyakorlatban történő alkalmazásával.
Felismerjék és majdani gyakorlatuk során, használják a kommunikációs folyamatok összetevőit és funkcióit, megismerkedjenek a személyes és szervezeti kommunikáció megszervezésének követelményeivel, gyakorlatával.
A hallgatók sajátítsák el a következő ismereteket:
-
 A személyes és a szervezeti kommunikáció tudatos szervezésének szükségszerűsége,
-
 A reputációépítés alapjai,
-
 A bizalom felkeltése és ápolása a public relations eszközei segítségével,
-
A szervezetek belső és külső kommunikációja,
-
 A szervezeti kultúra, a szervezetek arculatának alakítása.

A hallgató kötelezettségei:

Az előadásokon való részvétel.
A szakirodalomból hat szabadon választott tanulmány, mű elolvasása.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
  Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
  A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
  2 db zárthelyi dolgozat,

Témaköre: a foglalkozások alkalmával megbeszélt tananyag.

e. A félév végi aláírás követelményei:
  A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
  Az osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel), a két zárthelyi dolgozat eredményének együttes figyelembe vételével történik.
Ha a két zárthelyi dolgozat eredménye alapján a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor szóbeli vizsgát kell tennie.

g. A vizsga típusa: írásbeli

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
  Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
  A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
  Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:

Barát Tamás: Public relations munkafüzet AVF 2005
A foglalkozásokon elhangzottak.
A foglalkozások alkalmával felhasznált power point prezentációk letölthetők a Kommunikációs Szakemberek hírportálja Oktatási Segédlete oldaláról:
- www.cco.hu/edu/orzse/komszerv.htm

Ajánlott irodalom:

Barát Tamás: A bizalom tolmácsai Medipen 2001
www.fibraco.hu/edu
www.cco.hu/celibma.htm
Domokos Lajos: A nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete, TELESCHOLA 1999.
Sarlós Gábor - Tábori György: Angol - Magyar / Magyar - Angol Public relations szótár, PeppeR 1996.
Dr. Szeles Péter: A public relations gyakorlati Kézikönyve.  Geomédia 2000.
Dr. Szeles Péter: Arculatelmélet Alapítvány a Public Relations Fejlesztésére 2000.
www.fibraco.hu/szakir.htm
www.whjo.org