TANTÁRGYLEÍRÁS

KÖZÉPKORI ZSIDÓ TÖRTÉNELEM
The History of the Jewish People – The Middle Ages
ZSIDÓ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK (BA)

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Történelem Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: az Ókori zsidó történelem c. tárgy teljesítése

a. A kurzus célja, a tárgy tematikája: A kurzus célja: megismertetni a hallgatókat a zsidóság (zsidó nép, nemzet, állam, vallásközösség) középkori történetével a váltakozó földrajzi helyszíneken Bár Kochba bukásától (135) a spanyolországi kiűzetésig (1492), illetve Magyarországon I. Mátyás haláláig (1490). A hangsúly – mint a korábbi kurzusok során is - a kontinuitásra esik, a folyamatos és élő történelemre, amely a világ (egyik) legrégibb kultúrnépe életkörülményeinek keretéül szolgált, mind aktív mind passzív értelemben. Ám az óraszám ezúttal sem teszi lehetővé akár csak a  szűkebben vett történelmi események áttekintését órán, mennyivel inkább nem azt, hogy ezen túlmenően a kurzus a maga komplexitásában vizsgálja a zsidó gazdaság- és társadalomtörténet, művelődéstörténet és eszmetörténet több évezredes útjának a megadott időkeretek közé eső szegmensét, nem öncélként, hanem mint a szellemi áramlatok hordozóját, fenntartóját és eredményét. Így a módszer az előbbi félévhez hasonlatosan kiemelt szempontok bemutatása az előadáson, míg a vizsgaanyagból magából a hallgatók tankönyv és források segítségével készülnek fel.


Tantárgyi tematika:


1.     A középkor fogalmának bizonytalansága az egyetemes és kivált a zsidó történelemben
2.     Zsidótörvények, mint új forráscsoport – áttekintés
3.     Zsidók helyzete keresztény, ill. muszlim államokban
4.     Egy kivételes állam zsidó szempontból: A kazár birodalom
5.     Zsidók a honfoglaló magyarok között?
6.     Zsidók az árpád-kori Magyarországon
7.     A magyar zsidók további sorsa


b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel
A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (13 db) adott felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik

g. A vizsga típusa: szóbeli

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:


Tankönyv: 

Allerhand, Jacob: A Talmudtól a felvilágosodásig Középkor é.n. Filum
Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon I. Kalligram, 2012.a vonatkozó részek

Források

Komoróczy Géza: „Nekem itt zsidónak kell lenni” Források és dokumentumok (965 -2012) A zsidók története Magyarországon I-II kötetéhez Szöveggyűjtemény Kalligram 2012.
Spitzer, Shlomo J. Komoróczy Géza: Héber kútforrások Magyarország és a  magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003)./
Hunyadi László: A A Schechter-féle szöveg: egy névtelen kazár zsidó levele Haszdai ibn Sapruthoz In: Róna Tas András szerk. Források a korai magyar történelem ismeretéhez Bp. 2001. Magyar Őstörténeti Könyvtár 16.


Nyomatékosan ajánlott irodalom:

Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon I., (Budapest: Athenaeum R. Társulat, 1884).
Cohen, Mark R., Under Crescent and Cross. The Jews in the Middle         Ages (Princeton, 1994)