TANTÁRGYLEÍRÁS

Közösségfejlesztés és animáció
Community Development and Animation 4-5-6.
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK (BA) 4-5-6 fv.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1 óra
Szervezeti egység: Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék

A tárgy tematikája:

1. A szocializációs folyamat sajátosságai, az attitűd fogalma, a csoport funkciói és működése, elsődleges és másodlagos csoportok. /Pálos György: Ahogy te akarod c dokumentumfilmje Avagy: hogyan működik a tanár-szociális munkás egy cigányok lakta régióban/

2. Versengés és kooperáció a csoportban, csoportkohézió, pozitív és negatív vonatkoztatási csoportok. /A Rogers iskola első néhány éve
Pálos György dokumentumfilmje alapján /

3. Csoportközi viselkedés, csoportmeghatározások és jelképek.
Az egyéni alkalmazkodás típusai a csoportban:
Konformizmus, Újítás, Ritualizmus, Visszahúzódás , Lázadás
„A lift”- egy antwerpeni menekültszálló élete /dokumentumfilm/

4. A közvetítő szerepek típusai. Mediáció

5. A bódvalenkei példa
Dokumentumfilm egy cigányok lakta falu életének "megkonstruálásáról" . Facilitátor: Pásztor Eszter

6. A szülői kezdeményezésre létrejövő gyerekközpontú iskolák működésmódja, vezetésük sajátosságai /Pálos György: Iskolák a határon c. dokumentumfilm-sorozatának részletei./

Félévközi munka:
Interjú készítése egy közösségszervezői munkakörben dolgozó személlyel. /Ifjúságszervező, mediátor, közösségi ház munkatársa stb./ Az interjút a hallgatók a csoport előtt referálják. Ennek színvonala és a szemináriumokon való aktív részvétel alapján kapnak gyakorlati jegyet.

 A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az órák 75 %-án részt kell venni, az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A foglalkozásokon való aktív részvétel, elfogadható házi dolgozat határidőre történő beadása, materiális formátumban, és verbális kifejtése, valamint a kérdésekre való korrekt, felkészült válaszadás.

g. A vizsga típusa: Gyakorlati jegy

Irodalom
1. Robert K. Merton: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra
Gondolat K. Bp. 1980.
2. Előítéletek és csoportközi viszonyok
Szerk.: Csepeli György KJK Bp. 1980.
3. A társas szociológus
ELTE Eötvös Kiadó 2011.
4. Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata
Osiris K. Bp. 1996.
5. Angelusz Róbert-Tardos Róbert: Társadalmak rejtett hálózata
MKI Bp. 1991.
6. Szabó László Tamás: A rejtett tanterv
Oktatáskutató Intézet 1985.
7. Deák Csaba- Dr. Heidrich Balázs- Heidrich Éva: Vezetési ismeretek
Booklands Kiadó, 2000.e.