TANTÁRGYLEÍRÁS

Közösségszervezés és építés
Community organization and construction 1-2.
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK (BA) 3-4 fv.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Kötelező: 2 féléven keresztül
Szervezeti egység: Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék


a. A tárgy tematikája:

A tantárgy célja: A közösség és közösségszervezés fogalomrendszerének, összefüggéseinek, kapcsolatrendszerének megismerése, e területen jártasságok szerzése olyan célból, hogy a hallgatóság alkalmazhassa a tanultakat a későbbi tevékenység során.

I. Félév

 1. Bevezetés, célkitűzés, módszerek, eszközök
  Alapfogalmak: nemzedék, törzs, család, mint primer emberi közösség, zsidó család, közösség, zsidó közösség, társadalom. Bibliai közelítés. Kazetták: Jahrzeit, Esküvő, Születésnap, Könyvek a családról, versek, művészeti alkotások.
 2. A szervezet bemutatása, mint szekunder közösség.
  Fogalmak: szervezés, tervezés, ellenőrzés, vizsgálat, irányítás, döntés, fejlesztés, termelés, nem termelés, vezetés, tervezés, szervezés, szervezet, humán erőforrás, tárgyi feltételek, végrehajtó munkakörök, marketing, piackutatás, értékadás, értéknövelés, fejlesztés, kutatás, extenzivitás, intenzivitás, vezetői típusok, függvénykapcsolat, determinisztikusság, sztochasztikusság, korreláció – regresszió.

II. Félév: Zsidó közösségek bemutatása

 1. A magyarországi zsidó közösségek (Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, Budapesti Zsidó Hitközség, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Szeretetkórház, MAZS Alapítvány, Oktatási intézmények, Idősotthonok, Zsidó Múzeum, stb.).
 2. A világ zsidó közösségei (Ben Jehuda, Slomo hadművelet, Maccabiáda, Ravensbrück film,)

A kellő elméleti alap és készség megszerzése a zsidó közösségek, hitközségek működtetése és továbbfejlesztése terén. A helyzetgyakorlatok a társadalmi nyilvánosság megszerzésével, a sajtókapcsolatok kiépítésével, háttérsegítésével kapcsolatosak.

Módszerek: szemléltetés, képek, porcelán figurák, Biblia, művészeti remekek, szerepjáték, filmvetítések, hanganyaghallgatás, látogatások, körkérdés, dialógus.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
A tanórákon és gyakorlatokon való maradéktalan részvétel, tekintettel számos külső órára és gyakorlatra. Ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Az elmaradt tanulmányok az előadó által javasolt és a tantárgyfelelős által jóváhagyott módon pótolható. Valamennyi félév egy – egy környezeti elemről készített házi dolgozat beadásával és szóbeli vizsgával zárható le.

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Témakörei: az előadásokon tanult tananyag, az önállóan szerzett ismereteket adott tárgyból adaptálva az előadó és a hallgató által közösen megjelölt környezeti elemek vizsgálata, elemzése, javaslattétel.

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadásokon és a gyakorlatokon való maradéktalan részvétel szükséges az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A foglalkozásokon való aktív részvétel, elfogadható házi dolgozat határidőre történő beadása, materiális formátumban, és verbális kifejtése, valamint a kérdésekre való korrekt, felkészült válaszadás.

g. A vizsga típusa: Gyakorlati jegy

Kötelező irodalom:

 1. Belbin, M.: A team, avagy az együttműködő csoport
 2. A MAZSIHISZ Alapszabályzata
 3. Perlman, R.-Gurin, A: Közösségszervezés és társadalmi tervezés
 4. Szeles Péter: Public Relations a gyakorlatban
 5. Ungárné Komoly Judit: Közösségépítés és konfliktuskezelés a zsidó közösségekben