TANTÁRGYLEÍRÁS

 

Liturgika
LITURGICS
ZSIDÓ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK 5. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység:
LIturgia tanszék.
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a Judaisztika 4. félév teljesítése

A kurzus célja: (milyen tudásanyagot ad, mire képesít)
1. A hallgató megismerkedik a zsidó imádkozás sajátos zenei terminológiájával.
2 Ismereteket szerez az előimádkozás-kántorizálás történetéből.
3. Élő és felvételről történő megszólalásban, példákon keresztül betekintést nyerhet a liturgia zene jellegzetes dallamvilágába és a zsidóság zene-kultúrájának nép- és műzenei olvasataiba.
4.Sikeres tanulmány (és oktatás) során a hallgató járatossá, tájékozódás képes lesz a zsidóság zenei világában.

A hallgató kötelezettségei:
1. Az órákon való megjelenés kötelező.
2. Az első szemeszterben dec. elsejéig a második szemeszterben május elsejéig egy az oktatóval feldolgozott téma írásbeli feldolgozása.
3. Élő tapasztalat szerzése szertartáson való részvétel alapján és az erről való szóbeli beszámolás.
4. Felvételek hallgatása alapján történő ismeretek szerzése.
5. Adott esetben dallamok eléneklése.

A félévi számonkérés formája: A félév végén a kötelezettségek és tesztdolgozat alapján gyakorlati jegyet kap a hallgató.

Évközi ellenőrzés módja: (önálló dolgozatok, feladatbeadások, zárthelyik, beszámolók, stb.)
Évközben az előzetes órákon való ismeretekről, személyes tapasztalatokról nyilatkoznak meg a hallgatók.

A kurzus felépítése:

1-3. Bevezetés a zsidóság zenéjébe
- történeti vonatkozások
- az imádkozás zenei jellemzői
- terminológiai megalapozás
- hangszerek kérdése
- szakralitás és szekularitás

4-6. Az askenáz kultúrkör imádkozása
- nuszachikus szemlélet
- szövegolvasás világa
- cházzánut kelet-európai hagyománya

7. Magyar vonatkozások

8. Kórusok szerepe a liturgiában

Kötelező irodalom:
1. Schmelovszky Gusztáv: Rövid bevezetés a zsidó liturgiába
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszéke és a MagyarEgyházzenei Társaság, 2002
2. Kármán György: A zsidó liturgikus zene I-II. ORKI-Zsidó Egyetem ( Budapest, 1998 )

Ajánlott irodalom:

1. Szabolcsi Bence: Zsidó kultúra és zenetörténet Osiris Kiadó, MTA Judaisztika Kutatócsoport (Budapest, 1999.)
2/ Stanco Attila: Siru lánu misir Cion, A zsoltárok világa Malezi,
3. Papp Anikó: Ros Hásáná és Jom Kippur eszmeiségének tükröződése az ünnepek zeneiliturgiájában (szakdolgozat ; OR-ZSE, 2003)
4. Dr. Kiss Erika: A zsidó zene a Szentírás tükrében V. évfolyami dolgozat az OR-ZSE Művelődéstörténeti Szak A zsidóság zenéje fakultációján, 2008