TANTÁRGYLEÍRÁS

A magyarországi zsidóság történelme
Zsidó Közösségszervező szak 4. fv.

A tárgy kreditpontja:3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Történelem és Vallásbölcselet Tanszék

Tantárgyi tematika:
1. Zsidók Pannóniában
2. Zsidók és magyarok honfoglalás előtt és után.
3. Zsidók az Árpádkorban
4. Vegyesházi királyok és a zsidók
5. Zsidók a három részre szakadt országban
6. Zsidók és reformok
7. Zsidók a szabadságharcban
8. Az egyenjogúsítás kora
9. Első világháború és forradalmak
10. Két háború között
11. Az üldöztetés évei
12. Újrakezdés és nehézségei

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
1 db szóbeli beszámoló + 1 db írásbeli beszámoló, melyekből minimum 1-1 db-ot meg kell tartani.
A szemeszter során előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, valamint nem tartotta meg a szóbeli beszámolót, és nem készítette el írásos beszámolóját, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után pótolhatja azokat, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozat javítására lehetőség nincs!

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat, írásbeli és szóbeli beszámoló) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat eredménye + a szóbeli és írásbeli beszámolók+ szóbeli vizsga).
A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (13 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzésen (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie

g. A vizsga típusa: szóbeli

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

Venetianer Lajos: A magyar zsidóság története (bármelyik kiadás)
Erényi Tibor: Zsidók története Magyarországon Bp, 1995.
Szabolcsi Bence: A zsidóság története Magyarországon (Dubnov könyv záradéka)
Gonda László: A zsidók Magyarországon 1526-1945. Bp, 1992.
Hét évtized a hazai zsidóság életében I-II.k. Bp, 1990.

Ajánlott irodalom:
Magyar Zsidó Lexikon Bp., 1929.
Randolph Braham: A népirtás politikája I-II. k. Bp.,1997.
Zsidók az 1945 utáni Magyarországon (Karády Viktor, Kovács András…) Párizs, 1984.