TANTÁRGYLEÍRÁS

Bevezetés a zsidó művelődéstörténetbe
Introduction to the History of Culture
ZSIDÓ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK 6. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Művelődéstörténet Tanszék


a. A tárgy tematikája:
A kurzus céljai: A több ezer éves zsidó kultúra alapvető jellemzőinek
megismertetése.
1. A művelődéstörténet elhelyezése a szaktudományok rendszerében. Egyetemes
művelődéstörténet es zsidó művelődéstörténet. Művelődéstörténeti korszakok.
2. Kultúra és civilizáció. Szóbeliség és írásbeliség. Szent és profán. Mítosz,
történelem és vallás.
3. A zsidó kultúra és a korai magas kultúrák. Izrael és a vallás születése. A
szakrális jogi berendezkedés jellemzői.
4. Az értelmezési (midrás) módszerek, mint a szóbeli áthagyományozás
segédeszközei. A szóbeli tan írásba foglalása a tannaitáktói az amórákig.

5. Kanonizáció, interpretáció és kommentár. Kódexek és responzumok.

6. A zsidó tudomány kezdete Európában. A talmudi irodalom spanyol és francia-
német iránya. Nyelvészet és szentírás­magyarázat. Vallásfilozófia és költészet.

7. A reneszánsz és a zsidóság. A kabbala. Humanizmus és felvilágosodás. Politikai
és szellemi emancipáció.

8. A nem zsidó nyelvű zsidó irodalomtói a modern héber és jiddis irodalomig.
Költészet, próza és színház. Zsidó irodalom a Holokauszt után.

9. A filozófia és a vallás elhatárolása. A zsidó filozófia jellemzői Philóntól
Maimonidészig.

10. A filozófia és a zsidó filozófia elhatárolása. Moses Mendeissohn és aHaszkala.
A Wissenschaft des Judentums programja.

11. Rosenzweig és Buber vallásfilozófiája. A cionizmus, mint politikai­ és
vallásfilozófia. Filozófiai válaszok a Holokausztra.

12. A szent és a profán elkülönítése térben és időben. A zsidóság szent helyei. Erec
Jiszraél, Jeruzsálem, az első és második Szentély, a zsinagógák, egyéb közösségi
épületek. A mindennapi élet szent tárgyai és ikonográfiai jellemzőik

13. A héber írásművészettől a zsidó képzőművészetig. Liturgikus zene és világi
zene. A Tóra recitálásától a zsidó zeneművészetig. A jiddis filmtől az izraeli
filmművészetig.

14. Múzeumlátogatás.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának
lehetőségei: Az előadások minimum 75 %­án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR­ZSE Tanulmányi­ és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek
figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és
időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:

A félév végi aláírás követelményei
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %­án való részvétele
szükséges az OR­ZSE Tanulmányi­ és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. §
(7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A szemeszter végére előre megbeszélt és egyeztetett téma megírása, és beadása a szemeszter befejezése előtt, a felhasznált irodalom megjelölésével együtt.

g. A vizsga típusa: Kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a
"Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három
munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Az OR­ZSE Tanulmányi­ és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /1. § (4)/ szerint a
, vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell.

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és
szaki roda lom és kötelező irodalom listája:

Kötelező irodalom:

KECSKEMÉTI ÁRMIN: A zsidó irodalom története 1­11. Bethlen Gábor Könyvkiadó 1994

SCHÖNER ALFRÉD: Te Érted ... Bookmaker Kiadó Budapest, 2004.

STALLER TAMÁS: Zsidóság és filozófia. Történeti vázlat. Logos Kiadó Budapest,
2006

FRISCH ÁRMIN: Szemelvények a Biblia utáni zsidó irodalomból.

∙ Ajánlott irodalom:

; ASSMANN, JAN: A kulturális emlékezet. írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban Atlantisz Könyvkiadó. Budapest, 1999, 2004.

Az askenázi kultúra ezer éve. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2003.

LEDERER EMMA: Egyetemes művelődéstörténet. Aqua Kiadó 1992.

SCHEIBER SÁNDOR Folklór és tárgy történet