TANTÁRGYLEÍRÁS

NONPROFIT MARKETING
Nonprofit Marketing

ZSIDÓ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK 5. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Neveléstudományi és szociális munkás tanszék


a. A tárgy tematikája:

Az előadássorozatban a hallgatók megismerkednek a nonbusiness szférával. A kurzus célja a hallgatók megismertetése a nonprofit marketing specifikumaival, a különböző non profit területeken folyó marketing munkával, annak sajátosságaival.

A félév tematikája:

1. A tematika ismertetése. Félévi feladat megbeszélése
2. A nonbusiness szféra. A nonprofit marketing kialakulása, sajátosságai, területei
3. A nonprofit területek bemutatása: közszolgáltatás, kultúra, politika
Feladat: A legjelentősebb zsidó közösségek/szervezetek Magyarországon- válassza ki azt, amelynek Ön szerint a legjobb marketingje! Miért? Mutassa be!
4. Zsidó közösségek marketingje- vita
5. A nonprofit szervezetek menedzsmentje
Feladat: A LEO Klubok esettanulmány feldolgozása
6. Esettanulmány megvitatása
7. Év végi feladatok prezentációja


b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
1 zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban.

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele, valamint a zárthelyi dolgozat sikeres megírása szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (zárthelyi dolgozat eredménye + szóbeli vizsga).
A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (13 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzésen (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie

g. A vizsga típusa:
Szóbeli kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:
Dinya-Farkas-Hetesi-Veres: Nonbusiness marketing és menedzsment KJK –Kerszöv, Budapest, 2004.