TANTÁRGYLEÍRÁS

ÓKORI ZSIDÓ TÖRTÉNELEM I.
(a kezdetektől a palesztinai görög uralom kezdetég)
History of the Jewish People - Antiquities
ZSIDÓ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK 1. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja:3
Heti óraszám: 1 (45perc = 2 hetenként 90)
Szervezeti egység: Történelem Tanszék

a. A kurzus célja: megismertetni a hallgatókat a zsidóság (zsidó nép, nemzet, állam, vallásközösség) ókori (világi) történetével a kezdetektől Bár Kochba bukásáig (Keresztény i.sz. szerint 135.) A kiemelten alacsony óraszám miatt azonban nem oldható meg, hogy akár csak  a szűkebben vett eseménytörténelmet végigvegyük órán. Még kevésbé, hogy ezen túlmenően a kurzus a maga komplexitásában vizsgálja az ókori zsidóság gazdaság- és társadalomtörténet, művelődéstörténet és eszmetörténet közel ezeréves útját nem öncélként, hanem mint a szellemi áramlatok hordozóját, fenntartóját és eredményét. Ezért a voltaképpeni vizsgaanyagot a hallgatók a kijelölt tankönyv(ek)ből kell, hogy elsajátítsák. AZ előadás ehhez speciális szempontokat, megközelítéseket ad.

Tantárgyi tematika,
1. A történelem fogalma. Források, forráskritika
2. A Szentírás mint történeti forrás
3. Legenda és történettudomány a deuteronomiumi történelem egyes szakaszainál: a kezdetektől Salamonig
4. Salamontól az első hurbánig
5. A második templommal kapcsolatos teológiai és történeti problémák
6. Flavius Iosephus mint a második templom korának legfőbb forrása
7. Anyaország és galut

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:

Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokviumra kapott jegy A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (13 db) adott felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik

g. A vizsga típusa: szóbeli (kollokvium)

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 Kötelező források:

A Tánách ún. történeti könyvei: Józsua, Bírák, Sámuel 1-2, Királyok 1-2., Krónika 1-2.
A Tánách ún. történeti könyvei: Ezra és Nehemjá
Flavius Iosephus: A zsidók története. XI-XX. könyvek. Budapest, 1966.
U.Ő:  A zsidó háború. Önéletrajz. Budapest, 1963.

Ajánlott források:
A Tánách prófétái: Ámósz, Hóea, Jesaja,, Míka, Náhúm, Jirmija, Jehezqeél
Kőszeghy Miklós: Cseréplevelek. Budapest, 2003.
Mésa moáb király felirata. In Ókori keleti történeti chrestomathia. Budapest, 2003. 294. skk.
A kövek kiáltanak. 50 történeti dokumentum az újszövetség tanulmányozásához. (szerk.: Grüll Tibor). Fől. 20-33., 46-49., 72-79., 99-103., 111-157., 175-235.


Tankönyvek:

J. MAXWELL MILLER-JOHN H. HAYES: Az ókori Izrael és Júda története. Piliscsaba, 2003.
KARASSZON ISTVÁN: Izrael története a kezdetektől Bar-Kochbáig. Budapest, 2009. 142- től
HAHN I.: A zsidó nép története. Budapest, 1995.


Nyomatékosan ajánlott irodalom:

ISRAEL FINKELSTEIN-NEIL ASHER SILBERMAN: Biblia és régészet. AZ ókori Izrael történelmének két arca. Gold Book é.n.
RAINER KESSLER: Az ókori Izrael társadalma. Történeti bevezetés. Budapest, 2011.
RÓZSA HUBA: Az ószövetség keletkezése I-II. Budapest, 1995. (2nd ed.)
YOSEF HAYIM YERUSHALMI: Záchor. Zsidó történelem és zsidó emlékezet. Budapest, 2000. 23-44.
GRÜLL TIBOR: Áruló vagy megmentő? Flavius Josephus élete és művei. Pozsony, 2010.
John Bright: Izráel története (Budapest: Református Zsinati Iroda kiadása, 1977). 
J. Maxwell Miller - John H. Hayes: Az ókori Izrael és Júda története (Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2003).

Ajánlott irodalom:
1/ John Rogerson: A bibliai világ atlasza (Budapest: Helikon Könyvkiadó, 1994).
2/ Heinrich Graetz: A zsidók egyetemes története I (szerk. Szabolcsi Miksa), (Budapest: Phonix Irodalmi Rt., 1907).
3/ Elie Barnavi (szerk.): A zsidó nép világtörténete (Budapest: Gemini-Budapest Kiadó, 1995).
4/ Magnus Magnusson: Ásóval a Biblia nyomában (Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1985).
5/ Chaim Potok: Vándorlások A zsidó nép története (Budapest: Kulturtrade Kiadó, 1994).
6/ Martin Buber: A próféták hite (Budapest: Atlantisz Könyvkiadó, 1991).
7/ Robert Graves - Raphael Patai: Héber mítoszok (Budapest: Gondolat, 1969).
8/ Rapcsányi László (szerk.): A Biblia világa2 (Budapest: Minerva, 1973).
9/ Rapcsányi László (szerk.): Beszélgetések a Bibliáról (Budapest: Minerva, 1978).
10/ Rapcsányi László: Jeruzsálem (Budapest: Gondolat, 1984).
11/ Karen Armstrong: Jeruzsálem. Egy város - három vallás (Budapest: Európa Kiadó, 1997).
12/ Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése. Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe (Budapest: Szent István Társulat Könyvkiadója, 1986).
13/ Peter Moorey - Roger Stuart: Bibliai tájak (Budapest: Helikon Kiadó, 1984).
14/ Kőszeghy Miklós: Dávid (Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2001).
15/ Jan Wilson: A Biblia Történelem (Budapest: Gold Book, é. n. [2002])