TANTÁRGYLEÍRÁS

Pályázatírás
Tendering
ZSIDÓ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK 6. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Szociális munka és társadalomtudományi tanszék

a. A tárgy tematikája:
Az előadássorozatban a hallgatók megismerkednek a pályázatírás alapjaival mind a pályázó, mind a pályáztató, valamint a pályázati szakértők ill. a bíráló bizottságok nézőpontjából.
A kurzus célja, hogy a hallgatók a pályázatírásra ne csak, mint az adományszervezés, forrásteremtés közhelyes formájaként tekintsenek, hanem értsék magát a pályáztatási folyamatot, mit jelent egy pályázat kiírása, a pályázati olló, és mennyire fontos a pályázat szabályos, a támogatási szerződésnek megfelelő megvalósítása és elszámolása is.
A kurzus része, hogy a hallgatók részt vesznek egy aktuális, valós pályázati kiírás feldolgozásában, az ötletbörzében.

1. A tematika ismertetése. Félévi feladat megbeszélése
2. A pályázatírás alapjai. Kinek a pénze, kinek a forrása. A téma sajátosságainak bemutatása.
3. Hogyan írjunk pályázatot.
4.Pályázatok figyelése. Projekt pályázatok és működési célú pályázatok.
5. Nagy pályázati rendszerek, önkormányzati, kormányzati pályázatok. Pályázati lehetőségek külföldi forrásokra, külföldi útra.
6. A pályázatírás kreatív része, ötletbörze.
7. A pályázati költségvetés összeállítása.
8. A pályázati támogatási szerződés és az elszámolás

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
1 db szóbeli beszámoló + 1 db írásbeli beszámoló, melyekből minimum 1-1 db-ot meg kell tartani.
A szemeszter során előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, valamint nem tartotta meg a szóbeli beszámolót, és nem készítette el írásos beszámolóját, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után pótolhatja azokat, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozat javítására lehetőség nincs!

e.
A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat, írásbeli és szóbeli beszámoló) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat eredménye + a szóbeli és írásbeli beszámolók+ szóbeli vizsga).
A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (13 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzésen (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie

g. A vizsga típusa:
Házi dolgozat jelleggel konkrét pályázati kiírás alapján konkrét pályázati program megírása és annak szóbeli értékelése leadás után.

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:

Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv
Kiadta: Wekerle Sándor Alapkezelő. *pdf
Monitoring jelentés kivonat a "Felsőoktatásban működő társadalmi szervezetek 2009. évi költségvetési támogatása" című pályázatról.
Készült: Az OKM Támogatáskezelı Hazai Finanszírozású Pályázatok Igazgatóságának megbízásából – szakcikk, *pdf
Előadásanyag

Ajánlott irodalom:

Internetes hivatkozások forrásjegyzéke:
Monitoring jelentések:
http://www.emet.gov.hu/informaciok/monitoring-jelentesek/felsooktatas-2010-evi
EPER: http://www.emet.gov.hu/segitseg/eper
Pályázói belépési pont az EPER-be
EPER felhasználói kézikönyv
EPER felhasználói kézikönyv - Pénzügyi elszámolás
EPER portál
EPER-BURSA HUNGARICA: http://www.emet.gov.hu/segitseg/eper-bursa
Pályázói belépési pont az EPER-BURSA rendszerbe
Pályázói kézikönyv
Segítség a belépéshez
Települési önkormányzati belépési pont az EPER-BURSA rendszerbe
Kezelői Kézikönyv
Egyházi támogatások 2013
http://www.emet.gov.hu/egyhazi-nemzetisegi/egyhazi-tamogatasok/egyhazi-tamogatasok-2013
Pályázati előadássorozat civil szervezeteknek
http://civil.kormany.hu/palyazati-eloadassorozat-civil-szervezeteknek
Hogyan írjunk pályázatot?
http://iridium.hu/mrp/Palyazatiras_mindenkinek.pdf
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közleménye
http://civil.kormany.hu/az-emberi-eroforras-tamogataskezelo-kozlemenye
MAZSIHISZ pályázatok
Felhívások
2013. év
http://www.mazsihisz.hu/2014/10/21/index.php?scid=n7219
2014. év
http://www.mazsihisz.hu/2014/10/21/index.php?scid=n5954

Eredmények
2013. év
http://www.mazsihisz.hu/2014/10/21/index.php?scid=n6444
2014. év
http://www.mazsihisz.hu/2014/10/21/a-magyarorszagi-zsido-hitkozsegek-szovetsege-2014-evi-nyertes-palyazatai-7403.html