TANTÁRGYLEÍRÁS

 

Pasztorálpszichológia
Pastoral Psychology

ZSIDÓ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK 2. fv.(BA)

Óraszám: 1 ( konzultáció)
Kreditszám: 3
Szervezeti egység: Neveléstudományi és Szociális Munka Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: az Általános pszichológia c. tantárgy teljesítése


A konzultációkon való részvétel kötelező. A pótlás módja  a vonatkozó tananyag tárgyából beszámoló készítése.
A félévi számonkérés az aláírás megadásával majd kollokviummal történik.
Követelmények:
1.A hallgatóknak  a  félév folyamán az irodalomjegyzékből vagy más vonatkozó szakirodalomból esszét  (min.2, max. 5 gépelt oldal terjedelemben) kell készíteniük. Az esszé leadása az aláírás egyik feltétele.
2.Kollokvium a konzultációk anyagából és a kötelező  irodalomjegyzék anyagából.

Tematika
A zsidó pasztorális pszichológia tárgya.
A család a XXI. században. A családok segítésének lehetőségei.
A válási konfliktus.
A zsidó közösségek jellemzői. A vallási közösség megtartó ereje.
Az idősgondozás. A holokauszt túlélőinek gondozása.
Kórházi ápolás. A halál és a gyász.
A segítő személyisége, védekezés a kiégés ellen. Az azonosságtudat.
A zsidó pasztorális pszichológia  módszerei.

Kötelező irodalom

Adelson J.: 1976. A tanár mint modell. In: Pedagógiai szociálpszichológia. Szerk.:Pataki Ferenc. Gondolat, Bp.
Berne E.: 1984. Emberi játszmák  Gondolat. Bp.
Kübler-Ross E.:1988. A halál és a hozzá vezető út Gondolat, Bp.
Popper Péter: 1999. Fáj-e meghalni? Saxum. Bp.
Schőner Alfréd: 2003 "Válassz magadnak tanítómestert!" in: Shalom Zsidó Tudományos és Művészeti Évkönyv. Szerk. Halmos Sándor
Ajánlott irodalom
Buber M.: 1999.Én-te Atlantisz.Bp..
Popper Péter: 2002. Lélek és gyógyítás. Saxum. Bp.
Ungárné Komoly Judit: 2001.Közösségépítés és konfliktuskezelés zsidó
közösségekben. In: Helyünk a világban. Szerk.
Halmos Sándor. Debrecen,            
Ungárné Komoly Judit : 2002. A család mint az első szocializációs közeg In: Testvéreinket keressük. Szerk. Halmos Sándor Debrecen .