TANTÁRGYLEÍRÁS

Pénzügyi és Számviteli alapismeretek
Finance and Accounting Fundamentals
ZSIDÓ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK (BA) 4.FV.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Neveléstudományi és Szociális Munka Tanszék


a. A tárgy tematikája:
PÉNZÜGYI ISMERETEK

 • Pénztörténet – a kezdetektől máig
 • A pénz szerepe a gazdálkodásban
 • A pénzközvetítés kialakulása – bankrendszerek
 • Pénzügyi piacok, a tőzsde
 • A nemzetközi pénzügyi együttműködés és szervezetei
 • A pénz pszichológiája

SZÁMVITELI ISMERETEK

 • A számbavétel fejlődéstörténete
 • A számvitel alapjai
 • A számvitel szabályozottsága
 • Pénzügyi és számviteli fogalmak, a vagyon számbavételének szabályai
 • Az eredményszámítás módszerei
 • A cash flow

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
A szemeszter során előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, valamint nem tartotta meg a szóbeli beszámolót, és nem készítette el írásos beszámolóját, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után pótolhatja azokat, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozat javítására lehetőség nincs!

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik

g. A vizsga típusa: szóbeli

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

 • Jaksity György: A pénz könnyelmű természete, Alinea Kiadó, 2005
 • Laáb Ágnes: Számviteli alapok (1-8. fejezetek), Typotex 2006

Ajánlott irodalom

  • Mérő László: Az élő pénz, Tericum Kiadó, 2004
  • Andre Kostolany: Tőzsdepszichológia – Kávéházi előadások
  • A pénz története, szerk. Jonathan Williams, Novella Kiadó 1999