TANTÁRGYLEÍRÁS

PROJEKT MENEDZSMENT
Project Management

ZSIDÓ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK 6. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Neveléstudományi és szociális munkás tanszék


a. A tárgy tematikája:

A tantárgy célja:

A hallgatók a tantárgy ismereteinek sikeres elsajátítása után képesek legyenek:
- megfogalmazni a projekt menedzsment alapfogalmait
- megérteni a projekt menedzsment és a funkcionális menedzsment közti különbséget és megfogalmazni a projekt menedzsment előnyeit, hátrányait
- képesek legyenek felmérni a projekt menedzsmenthez szükséges ismereteket, képességeket, szükséges szervezetet
- projekteket alapszinten megtervezni, a projekt erőforrásigényeit, kockázati tényezőit meghatározni
- megismerni a projekt követésének és sikeres irányításának technikáit
- megérteni a különböző kultúrák menedzsment tulajdonságait


b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
1 zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban.

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele, valamint a zárthelyi dolgozat sikeres megírása szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint
.- Az előadások minimum 75%-án való részvétel
- A félévközben kapott 1 db írásos feladat megadott határidőig történő beadása


f. Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (zárthelyi dolgozat eredménye + szóbeli vizsga).
A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (13 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzésen (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie

g. A vizsga típusa: kollokvium

A kollokvium osztályzat kialakításának módja:
- Félévközi írásos feladat értékelése
- Írásbeli vizsga eredménye

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:
 Az előadásokon elhangzott prezentációk.

Ajánlott irodalom:
1. Dr. Görög Mihály- Bevezetés a projekt menedzsmentbe
2. Dr. Görög Mihály- Általános projekt menedzsment
3. Nigel J. Smith- Projekt Management for Managers
4. Peter Hobbs- Projektmenedzsment