TANTÁRGYLEÍRÁS

ÚJKORI ZSIDÓ TÖRTÉNELEM
The History of the Jewish People – Modern Times
ZSIDÓ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK 3.fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Történelem és Vallásbölcselet Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a Középkori zsidó történelem c. tárgy teljesítése

a. A kurzus célja, a tárgy tematikája: A kurzus célja: megismertetni a hallgatókat a zsidóság (zsidó nép, nemzet, állam, vallásközösség) újkori történetével a váltakozó földrajzi helyszíneken a zsidó felvilágosodástól a vészkorszakig és a harmadik zsidó állam (Izrael) megszületéséig és megszilárdulásáig. A hangsúly – mint a korábbi kurzusok során is - a kontinuitásra esik, a folyamatos és élő történelemre, amely a világ (egyik) legrégibb kultúrnépe életkörülményeinek keretéül szolgált, mind aktív mind passzív értelemben. A szűkebben vett történelmi eseményeken túlmenően a kurzus a maga komplexitásában vizsgálja a zsidó gazdaság- és társadalomtörténet, művelődéstörténet és eszmetörténet több évezredes útjának a megadott időkeretek közé eső szegmensét, nem öncélként, hanem mint a szellemi áramlatok hordozóját, fenntartóját és eredményét. A kurzus egyben általános bevezetőül szolgál a forrásokban és szakirodalomban való eligazodáshoz hozzájárulva ily módon a hallgatók jövőbeli önálló kutatómunkájához is.

Tantárgyi tematika:
1/ Európa zsidósága a 18. század derekán.
2/ A felvilágosodás kezdetei. M. Mendelssohn és köre. A felvilágosodott abszolutizmus és a zsidók: II. József reformjai.
3/ A kelet-közép-európai zsidóság vallási mozgalmai.
4/ A francia forradalom és a zsidók
5/ Az emancipáció évszázada I: Németország.
6/ Az emancipáció évszázada II: Az Osztrák-Magyar Monarchia zsidósága
7/ Az emancipáció évszázada III: Lengyelország és a települési övezet zsidósága
8/ A világ zsidósága a 19. század végén
9/ A modern politikai / faji antiszemitizmus
10/ Zsidó politikai és társadalmi mozgalmak a 19-20. század fordulóján
11/ A vészkorszak (soá)
12/ A zsidó világ utolsó ötven éve: Izrael állam és a diaszpóra

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: 1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
1 db szóbeli beszámoló + 1 db írásbeli beszámoló, melyekből minimum 1-1 db-ot meg kell tartani.
A szemeszter során előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, valamint nem tartotta meg a szóbeli beszámolót, és nem készítette el írásos beszámolóját, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után pótolhatja azokat, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozat javítására lehetőség nincs!

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat, írásbeli és szóbeli beszámoló) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat eredménye + a szóbeli és írásbeli beszámolók+ szóbeli vizsga).
A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (13 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzésen (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie

g. A vizsga típusa: szóbeli

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
1. Simon Dubnov: A zsidóság története, (Budapest: Gondolat-Bethlen Gábor könyvkiadó, 1991).
2. Smuel Ettinger: A zsidóság története. Modern kor, (Budapest: Osiris, 2002).
3. Prepuk Anikó: A zsidóság közép- és kelet-európában a 19-20. században, (Debrecen: Csokonai Kiadó, 1997).
Ajánlott irodalom:
1. William O. McCagg: Zsidóság a Habsburg Birodalomban 1670-1918, (Budapest: Cserépfalvi kiadó, 1992).
2. Nicholas de Lange: A zsidó világ atlasza, (Budapest: Helikon Könyvkiadó, 1996).
3. Jacob Katz: Kifelé a gettóból, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995).
4. Hahn István: A zsidó nép története, (Budapest: Makkabi Könyvkiadó, 1995).
5. Heiko Haumann: A keleti zsidók története, (Budapest: Osiris, 2002).
6. Asher Cohen: Soá, (Budapest: Cserépfalvi/Múlt és Jövő Könyvkiadó,1994).