TANTÁRGYLEÍRÁS

Összehasonlító valláspszichológia
Zsidó közösségszervező alapszak  3.- fé. (BA

A tárgy kreditpontja: 3 (három)
Heti óraszám: 1 óra
Szervezeti egység: Neveléstudományi és Szociális Munka TanszékA tárgy tematikája
:
I. félév
1. Az ősi kezdetek.
1.1. Elszórt hiedelmek, babonák.
1.2. Miért nem vallás a mágia? Miért nem pap a mágus?
1.3. A vallás keletkezése a mágiából. Magyar vonatkozások: a sámánizmus, a táltos.
2. A pszichoanalízis és a modern társadalomlélektan megközelítése.
2.1. Freud elmélete: A vallás, mint infantilis projekció. Kollektív neurózis?
2.2. Romain Roland: Az óceániai érzés.
2.3. Jung orientációja a távolkeleti vallásbölcselet felé.
2.4. A modern társadalomlélektan álláspontja.
3. A vallások struktúrája.
3.1. Az Istenről szóló tanítás. (Teológia.)
3.2. A világ keletkezéséről szóló tanítás (Ontológia)
3.3. Az emberről szóló tanítás. (Antropológia)
3.4. Az erkölcsi világrend. (Etika)
3.5. Szertartásrend. (Rituálé)
 4. A világvallások
4.1. Jelentős hatás a világ kultúrájára: a hinduizmus, a buddhizmus, a taoizmus,
4.2. Kinyilatkoztatáson alapuló vallások: a zsidóság, a   kereszténység és  és az iszlám.
Megvilágosodáson alapuló vallások: a hinduizmus, a buddhizmus és a taoizmus.

II. félév.
5. A zsidóság és a belőle kibontakozó kereszténység.
5.1. Hogyan lesz egy családistenből világisten?
5.2. Mózes személye körüli vallástörténeti viták.
5.3. Zsidó vallásfelekezetek Jézus idején.
5.4. Az első keresztény egyházak.
6. az Iszlám.
6.1. Mohamed elhívása. Menekülése Medinába.
6.2. Ki lehet jó muzulmán?
6.3. Vallásszintetizáló kísérletek Medinában.
6.4. A harcos Iszlám kezdetei.
7. A hinduizmus, és a Tao.
7.1. A védikus hinduizmus. A brahmanizmus, mint a nagy reform eredménye.
7.2. Az eredeti buddhizmus alapjai és fejlődési útja.
7.3. A Zen. Elterjedése az európai kultúrában.
7. 4. A taoizmus.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a nappali tagozatos hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Az esti tagozatos hallgatóknak minimum 2 előadáson (kívánatos volna az elsőn és az utolsón) kell részt venniük. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra és a 2 megjelenésre.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Nincs félévközi ellenőrzés, azonban ha a hallgató úgy akarja, akkor megírhatja a judaisztika alapszakosokkal együtt a 3 db zárthelyi dolgozatot önellenőrzés céljából.

Az osztályzat kialakításának módja: a gyakorlati jegyet a félév során mutatott aktivitás,
a kollokviumi jegyet a benyújtott dolgozat érdemjegye  és szóbeli teljesítmény határozzák meg.

A vizsga típusa: 3. félév: gyakorlati jegy, a 4.félév végén: vizsga. A hallgatók választhatnak egy tanulmányt, referátum tartására. A referátum része a szóbeli kollokviumnak.

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Buber, Martin: 1982. A próféták hite. Bp. Twins.
Eliade, Mircea: 1996. A vallási hiedelmek és eszmék története. I.II.III. Bp. Osiris. (Kijelölt fejezetek)
- " - : 1992. A szent és a profán. Bp. Osiris.
Hahn István: 1967. Az ismeretlen isten rajongói. Bp. Világosság 11. 650-658.
Mannheim Károly: 1995. A gondolkodás struktúrái. Bp. Atlantisz.
Pressing Lajos: 1994. Hová tűntek a csodák? Bp. Orient Press.
Puskás Ildikó: 1984. Istenek tánca. Bp. Akadémiai Kiadó.
Süle Ferenc: 1996. Adatok a szektaképződés mélylélektanához... Pszichoterápia, 315 p.
Vermes, Géza: 1998. A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története, Bp. Osiris.