TANTÁRGYLEÍRÁS

VEZETÉSELMÉLET
Leadership Theory
ZSIDÓ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK 3. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Neveléstudományi és szociális munkás tanszék


a. A tárgy tematikája:

A kurzus célja a hallgatók megismertetése a különféle szervezési megoldásokkal, képessé tenni a hallgatókat, hogy az alapvető szervezeti formák előnyeit és hátrányait értékelni tudják. A hallgatók megismerik a vezetői munka szerepét, és azt az eszközrendszert, amelyet a vezetők használhatnak. Célunk, hogy gyakorlati támpontot adjunk a hallgatóknak ahhoz, hogy hatékony vezetővé válhassanak.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
1 zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban.

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele, valamint a zárthelyi dolgozat sikeres megírása szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (zárthelyi dolgozat eredménye + szóbeli vizsga).
A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (13 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzésen (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie

g. A vizsga típusa:
Szóbeli kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés Akadémia Kiadó 2007 vagy KJK1996-2000 bármelyik kiadás)

Ajánlott irodalom:
1. dr. Szintay István: Stratégiai menedzsment, Bíbor Kiadó,2000.
2 Peter Drucker: A hatékony vezető, Park Kiadó, 1992.
3. Marosán György: Stratégiai Menedzsment, Műszaki Kiadó, 2001.