TANTÁRGYLEÍRÁS

Zsidó jog
Jewish Jurisprudence

KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK (BA) 5 fv.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék
 

A tantárgy célja: A hallgatók általános képet kapjanak a zsidó jog kérdésköréről, a rabbinikus irodalomról és egyes döntvényekről. Ismerkedjenek meg a hagyomány láncolatával, a vallási testületek (Ánsé K’neszet Hágdolá, a szánhedrin-típusok, a Bét-din) szerkezetével, jogosítványaival és működésével, olyan nézőpontból, amely hagyományainkon alapul. Megszerzett ismereteiket képesek legyenek beágyazni szélesebb judaisztikai műveltségükbe.

a. A tantárgy tematikája:

1-2: Bevezetés. A zsidó jog. A "számchut" kérdése. A háláchá és rendszere. "Chukim" és "Mispátim"

3-4: A halacha fejlődése a kezdetektől napjainkig. Az Írott és Szóbeli Tan. A nagy korszakok vázlata. (A Misna lezárása, a G'márá lezárása, a szabóreusok kora, a gáonok kora) 11. századdal bezárólag.

5-6: A Poszkim Risonim. A Sulchán Áruch előzményei. 11-16. századig.

7-8: A Risonim és Áchronim határán: A Sulchán Áruch. Rabbénu Joszef Káro munkássága. A R’mo munkássága. 16. század.

9-10: Poszkim Áchronim. 11. századtól a 20. századig. A jelenlegi korszakváltásról.

11-12: Gyakorlati példák (1): Néhány példa arra, hogy miként dönt a misna anyagi természetű kérdésekben. (Mászechet Bává M’ciá alapján)

13-14: Gyakorlati példák (2): Döntés néhány családjogi kérdésben. (Maszechet Kidusin és Maszechet Gitin alapján)

Az előadásokon való részvétel követelményei: Tekintettel a levelező képzés tömörített jellegére és arra, hogy az előadásokon együttesen megtárgyalt témák jelentik a vizsga törzsanyagát, elvárjuk a hallgatók aktív jelenlétét a foglalkozások túlnyomó többségében, de legalább az előadások minimum 75 %-án. A kérdésben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A szemeszter-végi aláírás követelményei: Az előadások 75 %-án való aktív részvétel .

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat, írásbeli és szóbeli beszámoló) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat eredménye + a szóbeli és írásbeli beszámolók+ szóbeli vizsga).

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A vizsga típusa: kollokvium

Kötelező irodalom: Az órai jegyzetek, vázlatok és a forrásokat tartalmazó fénymásolatok tanulmányozása. (Az előadásokon felhasznált misna- és egyéb rabbinikus irodalomról fénymásolatokat kapnak a hallgatók.)

Ajánlott irodalom:
Jechiel Cvi Moskovits: A Biblia hagyományos kommentárjai
Jólesz Károly: Miért? (Copyright Kiadó és Nyomda)
Dr. Molnár Ernő: A Talmud könyvei