További információk a Zsidó Kultúratörténet MA szak hallgatóinak

  

Információk a tanítási rendről:

A diploma feltételeként teljesítendő kötelező órák időpontja hétfő, délelőtt 10 és este 20 óra között. A kötelező tárgyakon túl az első évben (két félév alatt) 4 kötelező - egyenként 2 kredites - speciálkollégiumot is teljesíteni kell. A harmadik félévben további meghirdetett, szabadon választható kurzusok is látogathatók, és az adott tantárgy feltételeinek teljesítésével kredit szerezhető.

A speciálkollégiumok a választott kurzus oktatójával egyeztetett időpontokban, a hét többi napján abszolválhatók. Megegyezés szerint lehetőség van a fakultációs szemináriumokat kéthetente, dupla időtartammal, havonta, félnapos formában, vagy szemeszterenként négy alkalommal egész napos formában megtartani.
Alaposan indokolt kérelemmel a szak bizonyos tárgyait lehetséges egyéni tanrenddel is végezni, ehhez a tanszékvezető engedélyén túl az adott tárgyak oktatóinak hozzájárulása is szükséges.

Információk a diplomadolgozatról:

A honlapon megtalálható témajavaslatok alapján minden hallgatónak diplomadolgozati témát kell választania, és ezt az általa választott témavezető (konzulens) tanár elfogadó aláírásával, a megadott nyomtatványon, a harmadik félév utolsó tanítási napján le kell adnia a tanulmányi osztályon. A negyedik félévben rendszeresen konzultálnia kell a témavezetőjével, legalább négy alkalommal, tanári aláírással igazolt módon.
A diplomadolgozatot a záróvizsga félévében, legkésőbb április 30-án az előírt módon be kell adni a tanulmányi osztályon. A beadás határideje a szakfelelős és a konzulens jóváhagyásával legfeljebb 2 héttel meghosszabbítható. A diplomadolgozatnak nincs önálló kreditértéke, arról a konzulens tanár szöveges értékelést készít (az értékelés formanyomtatványa az OR-ZSE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának mellékletei között megtalálható), egyúttal a leckekönyvben, érdemjeggyel ellátva, aláírásával igazolja a munka elvégzését és elfogadását.

Információk az abszolutóriumról (végbizonyítványról) és a záróvizsgáról:
Az abszolutórium (végbizonyítvány) feltétele a kreditértékű tantárgyak és vizsgakövetelmények teljesítése. Ezek összesített számértéke a Kultúratörténet MA szakon min. 120 kredit.
A záróvizsga feltétele a kötelező kreditek megszerzése, vagyis az abszolutórium megléte, továbbá a határidőre benyújtott és a konzulens által elfogadott diplomadolgozat. A záróvizsga feltétele ezen kívül egy belső nyelvi vizsga („szigorlat”) a bibliai héber / modern héber(ivrit) nyelvek egyikéből. Ezek törzsanyaga az ORZSE nyelvóráin és egyetemen kívüli tanórákon is megszerezhető. Az ORZSE rendszeres fakultatív nyelvi kurzusain elvégzett szemeszterek kreditértéke 2, a belső nyelvi vizsgának („szigorlat”) nincs kreditértéke.
Az oklevél (diploma) feltétele az abszolutóriumon és a belső nyelvi „szigorlaton” kívül a Felsőoktatási Törvényben előírt két nyelvvizsga; egy középfokú „C”-típusú (vagy B2 szintű) és egy másik nyelvből alapfokú (B1) szintű, államilag elismert nyelvvizsga. (Figyelem: az ORZSE-n abszolvált „szigorlat” nem tekinthető alapfokú nyelvvizsgának!)
További információk az ORZSE honlapján, az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában, valamint a Szakdolgozati tanácsok és Javaslatok cím alatt találhatók.
 

2013-02-01
 Dr. Lichtmann Tamás
Szakfelelős, tanszékvezető