TANTÁRGYLEÍRÁS

ANDRAGÓGIA
Zsidó felekezeti szociális munkás szak I. évf.

A tantárgy kódja:  
meghirdetés féléve: 2006-2007 tanév. 1. félév
kreditpont: 2
összóraszám: 2 óra előadás/hét ,30 óra/félév
számonkérés módja: kollokvium
szervezeti egység: Neveléstudományi és Szociális Munka TanszékTantárgyi célkitűzés:
Az andragógia fogalmának tisztázása, bevezetés az általános andragógiába. Az andragógia helye, szerepe a mai társadalomban. A felnőttképzés /andragógia történetének főbb állomásai. Andragógia vagy felnőtt pedagógia névhasználati problémák. Felnőttség értelmezése. A felnőttképzésben használható módszerek, eljárások megismertetése.

A tantárgy tartalma:
Az andragógia történeti áttekintése és kialakulása. Felnőttképzés elmélete, névhasználati problémák. A felnőttkor meghatározásának, és a felnőtt nevelhetőségének kérdésköre. A felnőtt ember életkori kritériumai, a személyiségérettség kritériumai. Differenciális érettség–
elméletek . A pedagógiai nagykorúság fogalma. Életkorválságok és döntések. Felnőtt szocializáció, felnőtt személyiség jellemzői és művelődési motívumai. A felnőttképzés módszertani alapelvei. A felnőttek tanításának és tanulásának módszerei és eszközei. A beszélgetés (egyéni, csoportos, kerekasztal), előadás, előadássorozat, vita, tréning módszerek részletes ismertetése. A felnőttek tanulásának és tanulási motivációijának jellemzői.. A tanulási képesség felnőttkori változásai. Teljesítmény és értékelés a felnőttképzésben. A művelődés alappillérei a XXI században. A multikulturális felnőttnevelés részletes feldolgozása, filmvetítéssel megerősítve. Az egész életen áttartó tanulás fogalmának tisztázása, feltételeinek számbavétele. Általános felnőttképzési tevékenység mai értelmezése. Szükséges szemlélet váltás az egész életen áttartó tanulás megvalósításához. Élethosszig tartó tanulás (learning of life ) mindenkinek stratégiai lépései és kulcsfogalmai. A felnőttképzés szervezeti formái, jelenléti és távtanulás sajátosságai. TA a felnőttképzésben. A felnőttképzési törvény szemléletének és jellemzőinek áttekintése. A felnőttképzés területén az elmélet és a gyakorlat jelenlegi viszonyának értelmezése.


Az osztályzat kialakításának módja:
*minden előadáson való aktív részvétel
*gyűjtőmunka
*kiselőadás tartása
*kollokvium


IRODALOMJEGYZÉK:
Kötelező
1, Czike Bernadett: Bevezetés a pedagógiába.(Szöveggyűjtemény)
Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1996 (67 - 71old.)
2, Csoma Gyula: Mesterség és szerep: A nevelési- tanítási szerep a pedagógusok és az andragógusok munkájában. PTE TTK FEEFI, 2003
3, Tóth Etelka: Tanári kompetenciák és képesítésekre vonatkozó Európai princípiumok
Szakképzési Szemle, XXI. évfolyam, 2005 / 4 szám (380 - 386. old) https://europa.eu.int./comm/dgs/education_culture
4, Elekes Attila: Pedagógia - Egészségpedagógia SE EFK: Bp.2006. 2. 4. Felnőttképzés (159 -175. o. )
5, Feketéné Szakos Éva: A felnőttek tanulása és oktatása új felfogásban. (a konstruktivizmus alkalmazási lehetőségei a mai hazai andragógiában) Akadémia Kiadó, Bp., 2002.
6, Felvégi Emese: Távoktatás, e - learning és nyitott oktatás Anglia, az Egyesült Államok, Finnország, Németország , Svédország oktatási rendszerében. Új pedagógiai Szemle, LV. évfolyam , 2005, 12 szám 92 - 99.old
7, Kálmán Anikó (szerk.): A felnőttképzés új útjai. Didakt Kiadó, Budapest, 2002.
8, Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya. Bevezetés az andragógiába.
OKKER, Oktatási Iroda, Bp.2003.(6 -25,29 -62,118 -144,172 -214, 216-228 old.)
9, Zrinszky László: A tudás, mint andragógiai probléma (tanulás egész életen át)
Magyar Pedagógia 2002/2.szám 131 - 143. old.

Ajánlott
1, Bagdy Emőke: Fejlődéslélektan az életfolyamaton át. Pszichoterápia IX. évf. 2000. Aug. (263-296.o.)
2, Csoma Gyula - Ocskay Miklós:A vizsgáztatás andragógiai kérdései.
Flaccus Kiadó , Budapest, 2005.
3, Feketéné Szakos Éva: Az első hazai andragógiai Delfi kutatás eredményeiből.
Magyar Pedagógia 2003, 103. évfolyam 3. szám, 339 - 367. oldal
4, Györgyi Zoltán: Az iskolarendszerű felnőttoktatás kérdőjelei
www. neumann-haz.hu /digital/educ…
5, Harangi László: Két stratégiai dokumentum a felnőttkori tanulásról
Új Pedagógiai Szemle L .évfolyam ,. 2000. 11.sz. . (7-12.o.)
6, Kálmán Anikó (szerk.): A felnőttképzés új útjai. Didakt Kiadó, Budapest, 2002.
7, Mihály Ildikó: Élethosszig tartó tanulást mindenkinek! – Az OCED oktatáspolitikai alapelveiről.
Új Pedagógiai Szemle LII . évf. 2000.márc.(101-111.o.)
8, Pethő László: A felnőttoktatás fogalmának változásai. Új Pedagógiai Szemle L . évf. 2000.11. (3-6. o. )
9, Popper Péter: Felnőttnek lenni (A „létező” és „készülő” ember). Az élet dolgai sorozat. SAXUM Kft. Budapest,2000.
10, Benedek András - Csoma Gyula- Harangi László (szerk.): Felnőttoktatási és képzési lexikon A - Z. Magyar Pedagógiai Társaság OKI Szaktudás Kiadó, Bp. 2002.
11, 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről www.complex hu./kzldat/to100101htm/mun_2htm
10, Teljesítmény , értékelés . Számonkérés, vizsgáztatás andragógiai kérdései.