TANTÁRGYLEÍRÁS

 

Fejlődéslélektan
Zsidó felekezeti szociális munkás szak 4. félév.

A tárgy kreditpontja: 2
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Szociális munka és társadalomtudományi tanszék

A tantárgy tematikája:
Az emberi fejlődés fogalma és törvényszerűségei.
A fejlődéslélektan módszerei.
A magzati fejlődés és a megszületés.
Az újszülött és a csecsemőkor általános jellemzése.
A kisgyermekkor. A kisgyermekkor második szakasza: az "óvódás" kisgyermekkor.
A kisiskolás kor.
A praepubertás. A serdülőkor.
Az ifjúkor. A fiatal felnőtt. Az érett felnőttkor.
Az öregkor.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a nappali tagozatos hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek.
Az esti tagozatos hallgatóknak minimum 2 előadáson (kívánatos volna az elsőn és az utolsón) kell részt venniük.
A pótlás beszámoló formájában, egyéni megbeszélés alapján történik

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra és a 2 megjelenésre.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: félévközi ellenőrzés nincs, azonban a szakirodalom referálására, illetve a személyiségjellemzés bemutatására lehetőség lesz.

A félév végi aláírás követelményei: részvétel az előadásokon, évfolyamdolgozat készítése.
Az évfolyamdolgozat témája egy szabadon választott személy jellemzése a megadott szempontsor segítségével

Az osztályzat kialakításának módja: tájékozottság a 4 féléven át tanult pszichológia anyagából.

A vizsga típusa: szigorlat 4 félév anyagából.

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:
Atkinson et.al.: Pszichológia
92-104, 376-386, 557-563.
Mérei-Binét: Gyermeklélektan
Vikár György: Az ifjúkor válságai. Gondolat

Ajánlott irodalom:
Cole et.al.: Fejlődéslélektan. Osiris
Vajda Zsuzsanna: A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon
A vonatkozó fejezetek

 

Vissza