A Felekezeti szociális munkás szak képzési és kimeneti követelményei

Képzési követelmények

1. Az alapképzési szak megnevezése: felekezeti szociális munkás (Church Congregation Social Work)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
– szakképzettség: felekezeti szociális munkás
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Church Congregation Social Worker

2. Képzési terület: hittudomány

3. A képzési idő félévekben: 7 félév

4. Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 210 kredit

5. A képzés célja:
Olyan felekezeti szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai munka végzésére. Képesek az ember és társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és őrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére, a holokauszt túlélőinek gondozására. A képzés célja továbbá olyan értékrendszer kialakítása és ennek megfelelő ismeretek nyújtása, amelyek a következő speciális feladatok megoldását is lehetővé teszik: a magyarországi és a régió magyar ajkú zsidó közösségei történetének, fejődésének megismerése; olyan tudás megszerzése, amely alkalmassá tesz a magyar zsidó szellemi örökség megőrzésére és továbbadására; az ezzel összefüggő speciális problémák felismerésére, ezeknek társadalmi összefüggésben való szemléletére; a zsidó szociális intézmény- és eszközrendszer fejlesztésére és megújítására társadalmi, intézményi és szakmai szinten. Az alapszakon végzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, és kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaiknak a képzés második, mesterfokozatot adó ciklusában történő folytatásához.

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg.

Kimeneti követelmények

Az ismeretek ellenőrzése
Szigorlat a következő tárgyakból:

1. A társadalomelmélet alapjai
2. Pszichológia
3. Jogtudomány
4. Judaisztika

A szakdolgozat követelményei:
Az oklevél megszerzésének feltétele a szak tárgyköréhez tartozó szakdolgozat elkészítése. A szakdolgozat elkészítését témavezető tanár segíti, irányítja.
A szakdolgozatot a témavezető tanár és egy külső opponens szakember is értékeli

A szakdolgozat értéke: 20 kredit

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

1. Legalább 221 kredit megszerzése.
2. A szakdolgozat két bíráló által legalább elégséges minősítése.
3. Az intenzív terepgyakorlat legalább elégséges értékelése.

A záróvizsga
A záróvizsga két részből áll:

1.Szóbeli vizsga:

1.1 Szociálpolitika
1.2 Szociális munka
1.3 Judaisztika

2.A szakdolgozat megvédése

A záróvizsga eredményét a szakdolgozatra a bíráló által adott, és a szakdolgozat megvédésére kapott osztályzat, továbbá a szóbeli vizsgákra külön-külön kapott osztályzatok számtani átlaga adja.


Az oklevél minősítését a következő érdemjegyek átlaga adja:
* a négy szigorlat érdemjegye,
* a zsakdolgozat és megvédésének érdemjegye,
* a záróvizsga szóbeli tételeinek kifejtésére kapott érdemjegyek,
* a záró terepgyakorlaton szerzett érdemjegy.

Az oklevelet a következőképpen kell minősíteni:

kiváló: 4,51 - 5,00
jó: 3,51 - 4,50
közepes: 2,51 - 3,50
elégséges: 2,00 - 2,50.

Kitüntetéses oklevelet kap az, aki a záróvizsgán jeles eredményt ért el, szakdolgozatának, intenzív terepgyakorlatának és valamennyi szigorlatának osztályzata jeles, összes többi vizsgájának és gyakorlati jegyének átlaga legalább 3,51, továbbá osztályzatai között közepesnél rosszabb nincs.

Az idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert vagy azzal egyenértékű középfokú C típusú (Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakerete szerinti B2 szint) nyelvvizsga szükséges

 

Vissza