TANTÁRGYLEÍRÁS

BIBLIAI HÉBER V.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK (BA) 5.szemeszter

A tárgy kreditpontja: 4 (négy) szigorlat
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Nyelvi lektorátus
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a bibliai héber IV. teljesítése

A tárgy tematikája:
A bibliai héber alapjainak elsajátíttatása. A héber írás és olvasás gyakorlása. Az igeragozás alapjainak megismertetése. Bevezetés az igetörzsek, az úgynevezett erős és a gyenge igék ragozásába.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Gyakorlati tantárgy lévén az órákon való részvétel kötelező! Egy szemeszterben maximum 2 órát lehet mulasztani szankciók nélkül. Ha valaki ennél többet mulasztana, nem kaphat félév végi aláírást, azaz nem teljesítette a félévet az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Ennek pótlása a következő tanév azonos szemeszterében történik, illetve - rendkívüli esetben - zárthelyi dolgozat írásával történhet, mely során a hallgató bizonyíthatja, hogy mulasztásai ellenére kellő mértékben elsajátította az előírt tananyagot.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A megengedhető mulasztást nem kell igazolni.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Az elsajátított tananyag alapján az otthoni önálló munka értékelése, az órai munkában való aktív részvétel és az órai teljesítmény foka.

A félév végi aláírás követelményei: Az órákon való részvétel.

Az osztályzat kialakításának módja: három zárthelyi dolgozat a szorgalmi idoszakban.
A vizsga típusa: szigorlat

A vizsgára való jelentkezés módja: a Tanulmányi osztályon

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: nincs

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: nincs

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája: Kötelező irodalom:
J. Weingreen: Bibliai héber nyelv- és gyakorlókönyv, Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskola jegyzete, Budapest

Ajánlott irodalom:
D- GESENIUS, W., Kautsch, E, Gesenius' hebrew grammar as edited and enlarged by E. Kautzsch, Oxford, 1983.
- GESENIUS, W., Kautsch, E, Hebräische Grammatik, Leipzig, 190928.R. TÓTH KÁLMÁN, A héber nyelvtan elemi szabályai, Bp. 1994