TANTÁRGYLEÍRÁS

IVRIT I.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK (BA) 1.fé.

A tárgy kreditpontja: 8 (nyolc)
Heti óraszám: 4 óra
Szervezeti egység: Nyelvi lektorátus


A tárgy tematikája:
A modern héber nyelv alapjainak elsajátíttatása. Az írás és olvasás jártasság szintű megtanítása. A zsidó ünnepekkel kapcsolatos szakkifejezések héber elnevezéseinek és Izrael kultúrájának alapszintű ismerete. A mindennapi élettel (ismerkedés, találkozás, levél, posta, étkezés, bevásárlás, tanulás, lakás, stb.) kapcsolatos szövegek olvasása és e témákról való beszélgetés.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Gyakorlati tantárgy lévén az órákon való részvétel kötelező! Egy szemeszterben maximum 4 órát lehet mulasztani szankciók nélkül. Ha valaki ennél többet mulasztana, nem kaphat félév végi aláírást, azaz nem teljesítette a félévet az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Ennek pótlása a következő tanév azonos szemeszterében történik, illetve – rendkívüli esetben – zárthelyi dolgozat írásával történhet, mely során a hallgató bizonyítjhatja, hogy mulasztásai ellenére kellő mértékben elsajátította az előírt tananyagot.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A megengedhető mulasztást nem kell igazolni.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Az elsajátított tananyag alapján havonta egy zárthelyi dolgozat megírása. A szemeszter végén egy adott témáról 5 perces ivrit nyelvű előadás tartása. Az olvasás elsajátításának folyamatos ellenőrzése.

A félév végi aláírás követelményei: Az órákon való aktív részvétel.

Az osztályzat kialakításának módja: A zárthelyi dolgozatok + az ivrit nyelvű előadás + az olvasásban való jártasság eredményeinek átlaga, valamint a tanórai aktivitás alapján kerül megállapításra a gyakorlati osztályzat. Ha minden zárthelyi dolgozat elégtelen, akkor a félév végi értékelés is elégtelen! Elégtelen gyakorlati jegy esetén a következő tanév azonos szemeszterében ismételhető (pótolható) e gyakorlati tárgy. Ez azt jelenti, hogy a hallgató nem fejezheti be 6 szemeszter alatt az alapképzést, mivel az ivrit nem folytatható egy nem érvényes szemeszter után.

A vizsga típusa:  nincs
A vizsgára való jelentkezés módja: nincs

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: nincs

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: nincs

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Slomit Hájet–Szárá Jiszráéli–Hilá Kobeliner, Ivrit Min Háhátchálá, Jerusalaim, 1990.

Ajánlott irodalom:
Esther Báhát–Liora Weinbach–Edna Lauden, Ivrit Lásztudent Báuniverszitá, Tel-Aviv, 1990.
Wájnberg – Bár Szábár, Áni Bejiszráél, Tel-Aviv, 1994.
Liora Weinbach- Edna Lauden, Sáár Háivrit, Tel-Aviv, 1990.
Gila Anshel, Bekol rám, Jerusalaim, 1986.