A Judaisztika szak képzési és kimeneti követelményei

Képzési követelmények

1. Az alapképzési szak megnevezése: judaisztika (Judaic Studies)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
– szakképzettség: judaisztika alapszakos judaista
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Judaic Studies
3. Képzési terület: hittudomány
4. A képzési idő félévekben: 6 félév
5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6. A képzés célja:
Olyan szakemberek képzése, akik képesek a judaisztika tudományterületének mind vallási, mind pedig világi jellegű tartalmait magas színvonalon képviselni, interpretálni, mivel a zsidó vallásról, filozófiáról, történelemről, irodalomról átfogó és alapos ismeretekkel rendelkeznek; továbbá megfelelő jártassággal és készséggel bírnak a bibliai és a modern héber nyelvben. Az alapszakon végzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre és kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második, mesterfokozatot adó ciklusában történő folytatásához.

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg.

Kimeneti követelmények

Idegen nyelvi követelmények

A judaisztika alapszakon a fő nyelv az ivrit (modern héber), amelynek oktatását nyelvi szigorlat (vagy középfokú "B2" típusú általános nyelvvizsga) zárja le. A nyelvvizsgát egyetemünk keretében működő OR-ZSE Nyelvvizsgaközpontban (is) teljesíthetik hallgatóink. Az alapszak elvégzését tanúsító oklevél kiadásának elengedhetetlen feltétele egy középfokú "B2" típusú, általános nyelvi, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga megléte.

Az értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások és szabályok:

* előadások esetén kollokvium (szóbeli és/vagy írásbeli);
* gyakorlatok (szemináriumok) esetén folyamatos szóbeli ellenőrzés, zárthelyi vagy szemináriumi dolgozat (esszé, kiselőadás);

A kötelező szigorlatok kreditpont mennyisége: 10 kreditpont.
A kötelező szigorlatok száma: 2

A kötelező szigorlatok tartalma és ideje:
-Bibliai héber - 5. szemeszter vége
-Ivrit - 6. szemeszter végéig
(vagy középfokú "B2" típusú általános nyelvvizsga)

A szakdolgozat követelményei:

A hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított ismeretek szintetizálására, az alapfokozat szintjének megfelelő tudományos kérdések megértésére és önálló felvetésére, megoldására, az értekezésben megkívánt módszertani és stilisztikai eljárások alkalmazására. A szakdolgozat további formai és tartalmi követelményeit és beadási határidejét, elbírálásának rendjét az intézményi szabályzatok és előírások tartalmazzák.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A záróvizsgára csak a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése után lehet jelentkezni.

 A záróvizsga:
Tételhúzásos (3 tantárgykör) szóbeli vizsga záróvizsga-bizottság előtt, amely a szakdolgozat megvédését is magában foglalja.

          a vizsga tárgyai:

1. Zsidó művelődéstörténet
2. Zsidó történelem
3. Judaisztika
4. A szakdolgozat megvédése

Vissza