TANTÁRGYLEÍRÁS

 

A MAGYARORSZÁGI  ZSIDÓK TÖRTÉNELME I
 (A kezdetektől a török uralom végéig)
History of Jewish People - Hungary I.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 3.félév (BA)

A tárgy kreditpontja: 2
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Történelem és Vallásbölcselet Tanszék
 

a. A kurzus célja, a tárgy tematikája:  A kurzus célja: megismertetni a hallgatókat a zsidóság (zsidó nép, nemzet, állam, vallásközösség) magyarországi történetével a kezdetektől az 1700-as évek kezdetéig. A hangsúly �mint a korábbi kurzusok során is - a kontinuitásra esik, a folyamatos és élő történelemre, amely a világ (egyik) legrégibb kultúrnépe életkörülményeinek keretéül szolgált, mind aktív mind passzív értelemben. A szűkebben vett történelmi eseményeken túlmenően a kurzus a maga komplexitásában vizsgálja a magyarországi zsidó gazdaság- és társadalomtörténet, művelődéstörténet és eszmetörténet több százados útját, nem öncélként, hanem mint a szellemi áramlatok hordozóját, fenntartóját és eredményét. A kurzus egyben általános bevezetőül szolgál a magyarországi zsidóság történetével kapcsolatos forrásokban és szakirodalomban való eligazodáshoz hozzájárulva ily módon a hallgatók jövőbeli önálló kutatómunkájához is.

Tantárgyi tematika:
 1/ Zsidók az ókori Pannóniában.
 2/ Az első magyar-zsidó kapcsolatok, a kazár mítosz
 3/ A korai Árpád kor zsidósága.
 4/ IV. Béla privilégiuma, a magyarországi zsidóság aranybullája
 5/ Az Anjou kor zsidósága.
 6/ A magyarországi zsidóság története 1487 és 1526 között.
 7/ A magyarországi zsidóság gazdasági, kulturális és társadalomtörténete a
mohácsi vészig
 8/ Zsidók a három részre szakadt Magyarországon (1541-1686) I: a hódoltsági
területek
 9/ Zsidók a három részre szakadt Magyarországon (1541-1686) II:
a királyi Magyarország
10/  Zsidók a három részre szakadt Magyarországon (1541-1686) III:
az Erdélyi Fejedelemség

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:  Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:  A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:  1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
1 db szóbeli beszámoló + 1 db írásbeli beszámoló, melyekből minimum 1-1 db-ot meg kell tartani.
A szemeszter során előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, valamint nem tartotta meg a szóbeli beszámolót, és nem készítette el írásos beszámolóját, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után pótolhatja azokat, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozat javítására lehetőség nincs!

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat, írásbeli és szóbeli beszámoló) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat eredménye + a szóbeli és írásbeli beszámolók+ szóbeli vizsga).
A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (13 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzésen (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie

g. A vizsga típusa: szóbeli

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a �izsgára való jelentkezés�űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek,
 segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:
1/ Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945, (Budapest: Századvég, 1992) �bevezető fejezetek.

2./Komoróczy Géza: Források és dokumentumok a zsidók történetéhez Magyarországon Szöveggyűjtemény. MTA Judaisztikai Kutatóközpont 2005

http://www.hebraisztika.hu/site/szovgyujt.jsp


2/ Venetianer Lajos: A magyar zsidóság története (reprint) (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986) �vonatkozó részei
3/ Komoróczy Géza (szerk.): Frojimovics Kinga - Komoróczy Géza -Pusztai Viktória -Strbik Andrea: A zsidó Budapest, I�I (Hungaria Judaica, 7) (Budapest: Városháza �MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995) �vonatkozó részek 1686-ig.

4./Kubinyi András:A magyarországi zsidóság története a középkorban In: Soproni Szemle 1995. 1. sz.


Ajánlott irodalom:
1/ Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon I., (Budapest: Athenaeum R. Társulat, 1884).
2/ Büchler Sándor: A zsidók története Budapesten a legrégibb időktől 1867-ig (Budapest: Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, 1901) - vonatkozó részei.
3/ Patai, Raphael: The Jews of Hungary. History, Culture, Psychology (Detroit: Wayne State Unuversity Press,1996) - vonatkozó részei.
4/ Spitzer, Shlomo J. �
Komoróczy Géza: Héber kútforrások Magyarország és a  magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003).
5/ Haraszti György: Két világ határán, (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) �vonatkozó tanulmányok.

4./Arthur Koestler: A tizenharmadik törzs Bp. 1990.

5./Püspöki Nagy Péter: A zsidóság a korai Árpád-korban. A magyar társadalom vallási viszonyai a kazár hitvitától IV. Béla zsidó -privilégiumáig  (861-1251) In: uő,szerk., 1100 éves együttélés: a magyar és a magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában. Bp. 2001. Magyar Holocaust Emlékalapitvány

6./ Hunyadi László: A A Schechter-féle szöveg: egy névtelen kazár zsidó levele Haszdai ibn Sapruthoz            In: Róna Tas András szerk. Források a korai magyar történelem ismeretéhez Bp. 2001. Magyar Őstörténeti Könyvtár 16.

7./Haraszti György: A zsidóság Közép-Kelet-Európában az első ezredfordulón In: Püspöki Nagy Péter i.m. 63-100.o.

8./ Kubinyi András: Zsidók a királyi kincstárban a középkori Magyarországon In: Püspöki Nagy Péter i.m.101. o.

Schulhof Izsák: Budai krónika (1686), Bp. 1981.