TANTÁRGYLEÍRÁS

MAGYAR ZSIDÓ TÖRTÉNELEM IV.
A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNELEME
History of Jewish People - Hungary IV.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 6.félév(BA)

 

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Történelem és Vallásbölcselet Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a magyarországi zsidóság történelme 3. félév teljesítése

a. A kurzus célja, a tárgy tematikája: A hallgató ismerje meg a legújabb kori magyarországi zsidó történelem legfontosabb eseményeit a felszabadulástól napjainkig. Tudjon tájékozódni a szakirodalomban.
Tantárgyi tematika:
1. Demográfiai helyzet 1945 után.
2. A felekezeti közösség és intézményeinek újjászervezése.
3. Az állami intézkedések.
4. Halachikus kérdések a holokauszt után.
5. A hatalomváltás, a szekularizáció és a társadalmi nivellálódás hatása az antiszemitizmus újjáéledésére.
6 A vérvádak 1945 után.
7. Az egyezmény (1948. dec. 7.), a kongresszus (1949)
8. A cionizmus átmeneti megerősödése. A cionista mozgalom elleni fellépés.
9A disszimiláció, kivándorlás.
10. A zsidó társadalom átrétegződése.
11.Az új rendszerbe való integrálódás.
12. Zsidó szellemi élet 1945 után.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Nincs.

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása a kihúzott tételekre adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik.
g. A vizsga típusa: kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a ?Vizsgára való jelentkezés? űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Hét évtized a hazai zsidóság életében I. II. kötet. Bp. 1990. MTA Filozófiai Intézet Kiadása. Zsidóság az 1945 utáni Magyarországon Bp. 1984. Kende Péter bevezetésével.
Maradék zsidóság. A magyarországi zsidóság 1945/46-ban. szerk. Benoschofsky Imre
Déry Endre-Elbert Endre-Friedmann Emdre-Vági József: A fasizmus üldözötteit védő jogszabályok (1945-46) Bp. 1946.
Karády Viktor: Túlélők és újrakezdők. Fejezetek a magyar zsidóság szociológiájából 1945 után Bp. 2002. Múl és Jövő
Csorba László: „Izraelita felekezeti élet Magyarországon a vészkorszaktól  anyolcvanas évekig.“ (In: Hét évtized a hazai zsidóság életében. Budapest, MTA Filozófiai Intézet kiadása. 1990..61-191. old.)
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon. (Bp. 1994)
Erdei András: „A magyarországi zsidóság migrációja (1945 - 1955).“In:Beszélő2004 április: www.beszelo.hu
Frojimovics Kinga: “Beilleszkedés és .kivándorlás – Az American Joint
Distribution Committee (Joint) tevékenysége a holokausztot követő években Magyarországon.”In: Beszélő 2004. június.71-80. o.
Karády Viktor: „Szociológiai kisérlet a magyar zsidóság 1945 és 1956 közötti helyzetének elemzésére”. in: Zsidóság az 1945 utáni Magyarországon”. (Párizs: Magyar Füzetek kiadása, 1984).
Kovács András: „A zsidókérdés a mai magyar társadalomban”. in: A zsidókérdésről. (Szombathely, Németh László Szakkolégium, 1989).
Kovács András: A különbség köztünk van. Az antiszemitizmus és a fiatal elit.Budapest, Cserépfalvi Kiadó, 1997)
Kovács András: Zsidók a mai Magyarországon (szerk.).. Budapest, Múlt és Jövő Könyvkiadó, 2002.
Kovács András: Magyar zsidó politika a háború végétől a kommunista rendszer bukásáig. Múlt és Jővő 2003./3.
Novák Attila: Átmenetben. Budapest, Múlt és Jövő Kiadó, 2000.
Pelle János: Az utolsó vérvádak. Az etnikai gyűlölet és a politikai manipuláció történetéből. Budapest, Pelikán Kiadó, 1995.
Vörös Éva: Kunmadaras. Újabb adatok a pogrom történetéhez. Múlt és Jövő 1994./4.
Standeisky Éva: “Antiszemita megmozdulások Magyarországon a koaliciós időszakban” In: Századok, 1992. 2. sz. 284-308.p. (Megjelent:1993 februárjában)
Standeisky Éva: “Értelmiségi antiszemitizmus a korai Kádár-korszakban.” In Évkönyv 2000. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M.János és Standeisky Éva, Budapest, 2000, 1956-os Intézet. 26-39.
Standeisky Éva: “Antiszemitizmus az 1956-os forradalomban.” Élet és Irodalom, 2004. február 14–15. o.
Stark Tamás: Zsidóság a vészkorszakban és a felszabadulás után 1939-1955. Budapest, MTA Történettudományi Intézet, 1995.
Szabó Róbert: A kommunista párt és a zsidóság. Budapest, Windsor Kiadó,
Svéd László: „A zsidóság és a hatalom”. in: Múltunk 1993/2-3.  248-299.o.
Bacskai Sándor: „A magyarországi zsidó ortodoxia története 1945 után. I.Groszberg Slomó”. in: Múlt és Jövo 1993/4.
Turán Tamás - Roskó Gábor: Képfogyatkozás. Budapest, Akadémiai Kiadó 2004.